Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/251/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Łęczyca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1059
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/251/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146. Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr LI/251/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2011r. uchyla się dotychczasową treść § 1 pkt. 6 i nadaje nowe brzmienie § 1 pkt. 6 - budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Przewodniczacy Rady Gminy Marian Kryszkowski

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (D. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. Z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Id: AWOGL-OVAGJ-ZNAGE-DUZIP-KSGTX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.385.3

  uchwała nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Łęczyca z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/253/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/315/09 Rady Miasta Łęczyca z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/125/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminy płatności opłaty od posiadania psów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/343/09 Rady Miasta Łęczyca z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie Miasta Łęczyca

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Opodatkowanie gruntu pod stawami

  Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

  Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Wynajęliśmy lokal od jednej z dzielnic Warszawy. Podobno szkoły są zwolnione z opłat na rzecz gminy (dzielnicy). Tymczasem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/374/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Irysowej na ulicę Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

 • uchwała nr V/38/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego

 • uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/22/2011 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiernozi

 • uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 2 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.