Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1063
Hasła:zadania publiczne

UCHWAŁA NR VII/25/2011 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Jerzy Łaski

Id: BISWV-HSPOT-PHUIQ-IZZSJ-OIMSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/25/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 marca 2011 r. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. § 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności: 1) nazwę i cel inicjatywy; 2) termin realizacji; 3) informacje o grupie inicjatywnej; 4) miejsce wykonywania zadania; 5) opis inicjatywy, w tym: a) proponowany zakres rzeczowy zadania, b) wstępny harmonogram realizacji, c) dotychczas wykonane prace, d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania. 6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna; 7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: a) całkowity koszt, b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w pkt 5 b, 5c, 5d, d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania. 8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania; 9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami. § 2. Do wniosku można dołączyć w szczególności kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania. § 3. Wnioski, o których mowa w § 1 składane będą u Wójta Gminy. § 4. Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku: 1) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w § 5, 2) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia. § 5. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe: a) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej, b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

Id: BISWV-HSPOT-PHUIQ-IZZSJ-OIMSF. Podpisany

Strona 1

c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej, d) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej, e) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku, f) wysokość środków z budżetu gminy Łęki Szlacheckie potrzebnych do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, g) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez gminę po jej zrealizowaniu. § 6. 1. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy. 2. Za każde kryterium przyznane zostaną punkty w skali od 1 do 5, które po podliczeniu pozwolą na ustalenie kolejności realizacji przedsięwzięć. 3. Podstawą do ustalenia priorytetów przedsięwzięć będą te wnioski, którym przyznano największą liczbę punktów.

Id: BISWV-HSPOT-PHUIQ-IZZSJ-OIMSF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

 • uchwała nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 • uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/251/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2011r.

 • uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/374/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Irysowej na ulicę Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.