Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010?2015?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Poddębicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1067
Hasła:mieszkaniowy zasób

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010 ? 2015? Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje: §1.W Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIV/317/10 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ?Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010-2015? (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 375, poz. 3627 z 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1)pkt 1 rozdział II otrzymuje brzmienie: ?Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy, a także pozostające w posiadaniu na podstawie innych tytułów prawnych. Komunalny zasób mieszkaniowy stanowi 288 lokali, w tym 248 lokali mieszkalnych i 40 lokali socjalnych. Łącznie zasób Gminy stanowi 11 283,03 m2 powierzchni użytkowej.? 2)pkt 2 rozdział II otrzymuje brzmienie: ?W komunalnym zasobie mieszkaniowym wyodrębniono 38 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 40 lokali socjalnych. Powierzchnia lokali socjalnych wynosi 1028,62 m?, co stanowi 9,69% całkowitej powierzchni lokali mieszkalnych w Gminie. Burmistrz poda do publicznej wiadomości wykaz lokali socjalnych. Burmistrz może przeznaczyć lokale mieszkalne na lokale socjalne w następujących budynkach: Sienkiewicza 7, Targowa 22, Piotrowskiego 27, Ogrodowa 10, Plac Kościuszki 12a, Narutowicza 16a, Łódzka 12a, Antoninów 11, Narutowicza 18, Plac Kościuszki 21, Sienkiewicza 7a. W przypadku pozyskania nowych lokali mieszkalnych w wyniku adaptacji budynków na cele mieszkalne Burmistrz może przekazać je na lokale socjalne.? §2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. §3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. §4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Gogulski

Id: QBGRG-FVDOY-XLIUG-UDEUM-BDPTP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.489

  uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2015

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 5 września 2011r.  w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010?2015?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/233/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w ?Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2005-2009?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/245/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 października 2009r. wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2005 ? 2009?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.103.169

  uchwała nr XXXVI/284/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010-2015

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów

 • uchwała nr IX/117/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.