Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójt Gminy Bełchatów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1069
Hasła:porozumienia pozostałe,edukacja

POROZUMIENIE NR 1711/SPE/S/P/10 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kosciól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim zawarte pomiędzy Miastem Piotrkowem Trybunalskim rezprezentowanym przez Pana Andrzeja Kacperka Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a Panem Kamilem Ładziakiem Wójtem Gminy Bełchatów. Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn.zm.) zawiera się porozumienie następującej treści: § 1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad refundacji kosztów nauki religii Zuzanny Płomińskiej uczennicy Szkoły Podstawowej w Łękawie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Wspólnocie ?Jezus Żyje? Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim. § 2. 1. Miasto Piotrków Trybunalski na podstawie porozumienia zawartego ze Wspólnotą ?Jezus Żyje? Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim organizuje naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ww. wspólnocie w Piotrkowie Trybunalskim. 2. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona przez Miasto Piotrków Trybunalski ponosi koszty zatrudnienia nauczyciela wyznania Wspólnoty ?Jezus Żyje? Kościół Boży w Chrystusie wskazanego przez właściwe władze ww. wspólnoty w wymiarze godzin wynikających z liczby uczniów i grup według obowiązujących przepisów i ponosi koszty z tym związane. 3. Wysokość kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Wspólnoty ?Jezus Żyje? Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim w Piotrkowie Trybunalskim wynosi miesięcznie 80,59 zł. § 3. 1. Za nabór dzieci do nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym odpowiada Wspólnota ?Jezus Żyje? Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim. 2. Gmina Bełchatów zwraca Miastu Piotrków Trybunalski koszty poniesione na naukę religii uczniów, o których mowa w ust. 1. 3. Koszty, o których mowa w §2 ust. 3 oblicza się mnożąc wydatki poniesione przez miasto Piotrków Trybunalski na jednego ucznia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przez liczbę uczniów z terenu Gminy Bełchatów pobierających naukę w Punkcie Katechetycznym. 4. Zwrot kosztów będzie następował do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału danego roku kalendarzowego na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto Piotrków Trybunalski. § 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 5. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności porozumienia.


Id: MPTOT-QTSXM-NWHKK-PQAAO-GMDFO. Podpisany

Strona 1

Wójt Gminy Bełchatów Kamil Ładziak

Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek

Id: MPTOT-QTSXM-NWHKK-PQAAO-GMDFO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Współnoty "Jezus Żyje" Kosciół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Sulejów; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 1697/SPE/S/P/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia refundacji kosztów nauki religii Dawida Gantzke ucznia Szkoły Podstawowej w Przygłowie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

zamów dokument

Porady prawne

 • Wgląd członka wspólnoty do dokumentacji

  Czy zarządca nieruchomości może zabronić dostępu do dokumentacji technicznej budynku członkowi wspólnoty mieszkaniowej?

 • Podział opłat między właścicieli wspólnoty

  Czy obciążenie właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej ponadnormatywnym zużyciem wody na podstawie wodomierzy domowych, podczas gdy każdy z nich posiada wodomierze (...)

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Potrącenie zaległości za media z czynszu

  Właściciele lokali dokonują zaliczkowych opłat za lokale z tytułu kosztów utrzymania nieruchomosci wspólnej oraz z tytułu zużycia mediów w indywidualnych lokalach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 • uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010?2015?

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów

 • uchwała nr IX/117/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.