Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Gminy w Dobroniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 1320
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR IV/12/2011 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835) oraz w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108. poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) ? Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Dobroń na rok kalendarzowy 2011. § 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości 17 451 899,21 zł , w tym majątkowe 722 110,13 zł oraz bieżące 16 729 789,08 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: 1) dochody własne w wysokości 15 397 503,21 zł; 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 024 146,00 zł; 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 250,00 zł. - zgodnie z załącznikiem 2A. § 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości 18 302 927,00 zł , w tym majątkowe - 1 646 000,00 zł oraz bieżące 16 656 927,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego: 1) wydatki własne w wysokości 16 115 315,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 024 146,00 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163 466,00 zł. - zgodnie z załącznikiem 3A. § 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się przychody w wysokości 2 093 287,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym: na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 1 242 260,00 zł , na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi kwotę 851 027,79 zł. § 6. Ustala się rozchody w wysokości 1 242 260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 7. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 24 874,00 zł . 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 39 126,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu ochrony środowiska w wysokości 13 000,00 zł . 2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 13 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł . 2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 10. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na: 1. Finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 310 000,00 zł . 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 393 287,79 zł . § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 301 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300 000,00 zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami w ramach działu.


Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie) zapewniając realizację danego zadania. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu Tomasz Kania

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

DOCHODY BUDŻETOWE 17 451 899,21 Przychody ogółem: 2 093 287,79 w tym: Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na: - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 242 260,00 - finansowanie planowanego deficytu 851 027,79 OGÓŁEM 19 545 187,00 OGÓŁEM Paragraf 992

WYDATKI BUDŻETOWE 18 302 927,00 Rozchody ogółem: 1 242 260,00 w tym: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 242 260,00

19 545 187,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

W TYM: DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA OGÓŁEM DOCHODY DOCHODY WŁASNE 625 000,00 625 000,00 590 000,00 5 000,00 30 000,00 373 610,13 373 610,13 1 500,00 DOCHODY ZLECONE DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 625 000,00 625 000,00 590 000,00 5 000,00 30 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 372 110,13 372 110,13 DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA RAELIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 372 110,13 372 110,13 -

010 01095

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

625 000,00 625 000,00 590 000,00 5 000,00 30 000,00 373 610,13 373 610,13 1 500,00

020 02095

Leśnictwo Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

372 110,13

372 110,13

-

-

372 110,13

372 110,13

600 60014

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

30 250,00 30 250,00 30 250,00 497 500,00 392 000,00 20 000,00 22 000,00 350 000,00 105 500,00

30 250,00 30 250,00 30 250,00 497 500,00 392 000,00 20 000,00 22 000,00 350 000,00 105 500,00

-

30 250,00 30 250,00 30 250,00 147 500,00 42 000,00 20 000,00 22 000,00 0 105 500,00

350 000,00 350 000,00 350 000,00 -

-

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70095 Pozostała działalność

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 75601 75615 Dochody od osób praw.


, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnopraw. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny

30 000,00 75 000,00

30 000,00 75 000,00

-

30 000,00 75 000,00

-

-

500 72 225,00 72 225,00 72 222,00

500 3 3 -

72 222,00 72 222,00 72 222,00

500 72 225,00 72 225,00 72 222,00

-

-

3 1 242,00 1 242,00 1 242,00

3 -

1 242,00 1 242,00 1 242,00

3 1 242,00 1 242,00 1 242,00

-

-

3 100,00 3 100,00 3 100,00

-

3 100,00 3 100,00 3 100,00

3 100,00 3 100,00 3 100,00

-

-

7 987 964,00 8 000,00 8 000,00 1 124 750,00

7 987 964,00 8 000,00 8 000,00 1 124 750,00

-

7 987 964,00 8 000,00 8 000,00 1 124 750,00

-

-

1 030 300,00 750 52 200,00 35 000,00 6 500,00 2 076 400,00

1 030 300,00 750 52 200,00 35 000,00 6 500,00 2 076 400,00

-

1 030 300,00 750 52 200,00 35 000,00 6 500,00 2 076 400,00

-

-

1 460 000,00 130 000,00

1 460 000,00 130 000,00

-

1 460 000,00 130 000,00

-

-

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fiz. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 75807 75814 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 801 80104 851 85154 852 85212 Oświata i wychowanie Przedszkola 0830 Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

16 000,00 100 000,00 50 000,00 100 300 300 000,00 4 000,00 16 000,00 46 500,00 33 000,00 13 500,00 4 732 314,00 4 722 314,00 10 000,00 5 137 271,00 4 460 207,00 4 460 207,00 550 281,00 550 281,00 126 783,00 15 000,00 111 783,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 2 143 596,00 1 951 974,00 1 944 474,00

16 000,00 100 000,00 50 000,00 100 300 300 000,00 4 000,00 16 000,00 46 500,00 33 000,00 13 500,00 4 732 314,00 4 722 314,00 10 000,00 5 137 271,00 4 460 207,00 4 460 207,00 550 281,00 550 281,00 126 783,00 15 000,00 111 783,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 196 014,00 7 500,00 -

1 947 582,00 1 944 474,00 1 944 474,00

16 000,00 100 000,00 50 000,00 100 300 300 000,00 4 000,00 16 000,00 46 500,00 33 000,00 13 500,00 4 732 314,00 4 722 314,00 10 000,00 5 137 271,00 4 460 207,00 4 460 207,00 550 281,00 550 281,00 126 783,00 15 000,00 111 783,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 2 143 596,00 1 951 974,00 1 944 474,00

-

-

7 500,00 9 673,00

7 500,00 6 565,00

3 108,00

7 500,00 9 673,00

-

-

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 3

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na uebezp.


Emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 900 90001 90019 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 90020 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury, świetlice i kluby 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 3 108,00 3 108,00 3 108,00 -

6 565,00 19 825,00 19 825,00 82 662,00 82 662,00 69 462,00 69 462,00 10 000,00 10 000,00 396 700,00 360 000,00 360 000,00 13 000,00 13 000,00 1 000,00 1 000,00 22 700,00 22 700,00

6 565,00 19 825,00 19 825,00 82 662,00 82 662,00 69 462,00 69 462,00 10 000,00 10 000,00 396 700,00 360 000,00 360 000,00 13 000,00 13 000,00 1 000,00 1 000,00 22 700,00 22 700,00

-

6 565,00 19 825,00 19 825,00 82 662,00 82 662,00 69 462,00 69 462,00 10 000,00 10 000,00 396 700,00 360 000,00 360 000,00 13 000,00 13 000,00 1 000,00 1 000,00 22 700,00 22 700,00

-

-

43 441,08 23 184,00 18 547,20

43 441,08 23 184,00 18 547,20

-

43 441,08 23 184,00 18 547,20

-

43 441,08 23 184,00 18 547,20

4 636,80

4 636,80

-

4 636,80

-

4 636,80

20 257,08 16 205,66

20 257,08 16 205,66

-

20 257,08 16 205,66

-

20 257,08 16 205,66

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 4

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM 4 051,42 4 051,42 4 051,42 4 051,42

17 451 899,21 15 427 753,21

2 024 146,00 16 729 789,08

722 110,13

415 551,21

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dz. Rozdz. 010 020 600 700 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Leśnictwo 02095 Pozostała działalność Transport 60014 Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 750 751 754 756 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie

Nazwa rozdziałów

Ogółem dochody 625 000,00 625 000,00 373 610,13 373 610,13 30 250,00 30 250,00 497 500,00 392 000,00 105 500,00 72 225,00 72 225,00 1 242,00 1 242,00 3 100,00 3 100,00 7 987 964,00 8 000,00 1 124 750,00 2 076 400,00 46 500,00 4 732 314,00 5 137 271,00

w tym dochody własne 625 000,00 625 000,00 373 610,13 373 610,13 497 500,00 392 000,00 105 500,00 3,00 3,00 7 987 964,00 8 000,00 1 124 750,00 2 076 400,00 46 500,00 4 732 314,00 5 137 271,00 Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami 72 222,00 72 222,00 1 242,00 1 242,00 3 100,00 3 100,00 Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. 30 250,00 30 250,00

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

758

Różne rozliczenia

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 801 851 852 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność OGÓŁEM

4 460 207,00 550 281,00 126 783,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 75 000,00 2 143 596,00 1 951 974,00 9 673,00 19 825,00 82 662,00 69 462,00 10 000,00 396 700,00 360 000,00 13 000,00 1 000,00 22 700,00 43 441,08 23 184,00 20 257,08 17 451 899,21

4 460 207,00 550 281,00 126 783,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 75 000,00 196 014,00 7 500,00 6 565,00 19 825,00 82 662,00 69 462,00 10 000,00 396 700,00 360 000,00 13 000,00 1 000,00 22 700,0 43 441,08 23 184,00 20 257,08 15 397 503,21

1 947 582,00 1 944 474,00 3 108,00 -

2 024 146,00 30 250,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział Rozdz.

Nazwa rozdziałów

Ogółem Razem wydatki wydatki (5+12) bieżące (6+7+8+9+10+11)

Jednostki budżetowe

Dotacje

Świadczenia Wydatki na programy na rzecz osób finans. z udziałem fizycznych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

Obsługa długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W tym:

WynagroWydatki dzenia związane i składki od z realizacją ich nich naliczane statut. Zadań

na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 0,00 0,00 1 420,00 0,00 0,00 4 060,00 0,00 4 060,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 000,00 468 000,00 0,00 15 000,00 400 000,00 400 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 000,00 468 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010

Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby Rolnicze 01095 Pozostała działalność

1 074 348,00 468 000,00 2 500,00 603 848,00 413 000,00 413 000,00 1 539 138,00 30 250,00 1 497 172,00 11 716,00 203 730,00 203 730,00 53 500,00 25 000,00 2 500,00 26 000,00

591 348,00 0,00 2 500,00 588 848,00 13 000,00 13 000,00 1 199 138,00 30 250,00 1 157 172,00 11 716,00 143 730,00 143 730,00 53 500,00 25 000,00 2 500,00 26 000,00

210 328,00 0,00 0,00 210 328,00 0,00 0,00 378 772,00 0,00 378 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

379 600,00 0,00 2 500,00 377 100,00 13 000,00 13 000,00 816 306,00 30 250,00 774 340,00 11 716,00 143 730,00 143 730,00 52 500,00 25 000,00 2 500,00 25 000,00

020 600

Leśnictwo 02095 Pozostała działalność Transport 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność

400 000,00 286 381,97 400 000,00 286 381,97 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 710

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

750

Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 75020 Starostwa Powiatowe 75022 Rady Gmin 75023 Urzędy Gmin 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność

2 505 102,00 72 222,00 20 000,00 105 080,00 2 164 393,00 20 000,00 123 407,00 1 242,00

2 405 102,00 72 222,00 0,00 105 080,00 2 084 393,00 20 000,00 123 407,00 1 242,00

1 751 746,00 71 665,00 0,00 0,00 1 631 737,00 0,00 48 344,00 1 177,00

533 796,00 557,00 0,00 5 000,00 450 656,00 20 000,00 57 583,00 65,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 560,00 0,00 0,00 100 080,00 2 000,00 0,00 17 480,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 20 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 20 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 75414 Obrona cywilna 75495 Pozostała działalność

1 242,00 274 119,00 10 200,00 248 819,00 3 100,00 12 000,00 72 000,00

1 242,00 274 119,00 10 200,00 248 819,00 3 100,00 12 000,00 72 000,00

1 177,00 78 819,00 0,00 78 819,00 0,00 0,00 47 000,00

65,00 172 300,00 10 200,00 147 000,00 3 100,00 12 000,00 25 000,00

0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

72 000,00 300 000,00 300 000,00 73 500,00 9 500,00 64 000,00 7 029 486,00 3 402 706,00 271 349,00 455 842,00 2 054 138,00 330 437,00 439 559,00 32 955,00 42 500,00 105 000,00

72 000,00 300 000,00 300 000,00 73 500,00 9 500,00 64 000,00 6 969 486,00 3 352 706,00 271 349,00 455 842,00 2 044 138,00 330 437,00 439 559,00 32 955,00 42 500,00 105 000,00

47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 987 201,00 2 461 988,00 244 044,00 271 645,00 1 619 213,00 39 937,00 350 374,00 0,00 0,00 33 920,00

25 000,00 0,00 0,00 73 500,00 9 500,00 64 000,00 1 651 893,00 771 138,00 12 333,00 73 657,00 355 925,00 290 500,00 72 885,00 32 955,00 42 500,00 41 080,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 392,00 119 580,00 14 972,00 11 540,00 69 000,00 0,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 50 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 50 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757

Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758

Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe

801

Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80120 Licea Ogólnokształcące 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność

851

Ochrona zdrowia

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85232 Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej 85295 Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Składki na PFRON 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

75 000,00 30 000,00 2 526 480,00 120 000,00 5 000,00 1 945 474,00

75 000,00 30 000,00 2 526 480,00 120 000,00 5 000,00 1 945 474,00

33 920,00 0,00 303 309,00 0,00 0,00 86 726,00

41 080,00 0,00 170 940,00 120 000,00 5 000,00 12 314,00

0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 052 231,00 0,00 0,00 1 846 434,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 673,00

9 673,00

9 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 825,00 12 000,00 82 662,00 143 462,00 7 035,00

91 825,00 12 000,00 82 662,00 143 462,00 7 035,00

0,00 0,00 0,00 110 636,00 6 935,00

0,00 0,00 0,00 32 026,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 825,00 12 000,00 82 662,00 800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 184,00 500,00 24 665,00 48 800,00 48 800,00 255 832,00 247 832,00 8 000,00 1 149 368,00 90 500,00 427 400,00 631 468,00 516 282,00 278 575,00 165 207,00 15 000,00

84 184,00 500,00 24 665,00 48 800,00 48 800,00 255 832,00 247 832,00 8 000,00 991 368,00 90 500,00 427 400,00 473 468,00 501 282,00 278 575,00 165 207,00 0,00

83 584,00 0,00 5 755,00 0,00 0,00 222 556,00 222 556,00 0,00 153 168.00 0,00 0,00 153 168,00 363 866,00 228 599,00 131 907,00 0,00

600,00 500,00 400,00 48 800,00 48 800,00 14 664,00 14 664,00 0,00 836 600,00 90 500,00 427 400,00 318 700,00 137 416,00 49 976,00 33 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18 510,00 0,00 0,00 18 612,00 10 612,00 8 000,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 158 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 158 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 3

92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność OGÓŁEM

57 500,00 162 000,00 30 000,00 117 000,00 15 000,00 18 302 927,00

57 500,00 132 000,00 0,00 117 000,00 15 000,00 16 656 927,00

3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 531 862,00

54 140,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432 875,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 1 646 000,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00 5 126 190,00 266 000,00

0,00 300 000,00

1 646 000,00 286 381,97

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział Rozdz.

Nazwa rozdziałów

Ogółem wydatki (5+6+7) wydatki własne 1 074 348,00 468 000,00 2500,00 603848,00 413000,00 413 000,00 1 539 138,00 30 250,00 1 497 172,00 11 716,00 203730,00 203730,00 53500,00 25 000,00 2 500,00 26000,00 2 505 102,00 72 222,00 20 000,00 105080,00 2 164 393,00 20 000,00 123407,00 1 242,00 1 074 348,00 468 000,00 2500,00 603848,00 413000,00 413000,00 1 497 172,00 1 497 172,00 203730,00 203730,00 53500,00 25 000,00 2 500,00 26000,00 2 412 880,00 105080,00 2 164 393,00 20 000,00 123407,00 -

w tym Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami 72 222,00 72222,00 1242,00 Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 41966,00 30250,00 11 716,00 20 000,00 20 000,00 -

010

Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby Rolnicze 01095 Pozostała działalność

020 600

Leśnictwo 02095 Pozostała działalność Transport 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne i gminne 60095 Pozostała działalność

700 710

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność

750

Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 75020 Starostwa Powiatowe 75022 Rady Gmin 75023 Urzędy Gmin 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji Ochotnicze Straże Pożarne Obrona cywilna Pozostała działalność 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 758 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80120 Licea Ogólnokształcące 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 242,00 274119,00 10200,00 248819,00 3100,00 12 000,00 72 000,00 72 000,00 300 000,00 300 000,00 73500,00 9500,00 64 000,00 7 029 486,00 3 402 706,00 271349,00 455 842,00 2 054 138,00 330437,00 439559,00 32955,00 42 500,00 105 000,00 75 000,00 30 000,00 2526480,00 120000,00 5 000,00 1 945 474,00 9673,00 91825,00 12 000,00 82662,00 143462,00 271019,00 10200,00 248819,00 12 000,00 72 000,00 72 000,00 300 000,00 300 000,00 73500,00 9500,00 64 000,00 6 927 986,00 3 402 706,00 271349,00 356 842,00 2 054 138,00 327 937,00 439559,00 32955,00 42 500,00 105000,00 75 000,00 30 000,00 578898,00 120000,00 5 000,00 1 000,00 6565,00 91825,00 12 000,00 82662,00 143462,00 1 242,00 3100,00 3100,00 1 947 582,00 1 944 474,00 3108,00 101 500,00 99 000,00 2 500,00 -

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85232 Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej 85295 Pozostała działalność 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Składki na PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność OGÓŁEM

7 035,00 84184,00 500,00 24665,00 48 800,00 48 800,00 255 832,00 247 832,00 8 000,00 1 149 368,00 90500,00 427400,00 631468,00 516282,00 278575,00 165 207,00 15 000,00 57500,00 162 000,00 30 000,00 117000,00 15000,00 18 302 927,00

7035,00 84 184,00 500,00 24 665,00 48 800,00 48 800,00 255 832,00 247 832,00 8 000,00 1 149 368,00 90500,00 427400,00 631 468,00 516282,00 278575,00 165207,00 15 000,00 57500,00 162 000,00 30 000,00 117000,00 15000,00 16 115 315,00

2 024 146,00

163 466,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2011 R.

Dział 750

Rozdział Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie Pomoc społeczna 85212

Nazwa

Kwota w zł 62 62 15 000,00 15 000,00 15 062,00

852 OGÓŁEM:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 R.

Dział Rozdział 900 90003 90019

Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi - Selektywna zbiórka odpadów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2011 r. 13 000,00

Plan wydatków na 2011 r. 13 000,00 13 000,00 13 000,00 -

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2011 R.

Dział Rozdział 851 85154 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie

Plan na 2011 rok 75 000 75 000 20 000 5 000 8 000 7 000 15 000 2 000 18 000

prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, delegacje, opinie biegłych sądowych, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne) koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, lekarza, wywiady środowiskowe organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Dział Rozdział 010 01010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan na rok 2011 483 000,00 468 000,00 10 000,00 180 000,00 160 000,00 75 000,00 43 000,00 15 000,00 15 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 340 000,00 340 000,00 50 000,00 60 000,00 230 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 158 000,00 158 000,00 25 000,00 8 000,00 30 000,00 95 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Grunwaldzka Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Szkolna, Rolnicza Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie - Etap III kanalizacji gminy Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń - Etap IV kanalizacji gminy 01095 020 02095 600 60016 Pozostała działalność - Zakup i montaż zapasowej pompy głębinowej LEŚNICTWO Pozostała działalność - Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu TRANSPORT Drogi publiczne gminne - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim - Zakup pługa do odśnieżania zawieszanego do samochodu lub do koparki - Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania 700 70005 750 75020 75023 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wykup gruntu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe - Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 37 m dla KPPSP w Pabianicach Urzędy gmin - Zakup komputerów, zasilaczy UPS, drukarek - Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy i przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych 801 80101 80110 900 90095 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - Budowa sali gimnastycznej i Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Chechle Gimnazja - Zakup i montaż kotła warzelnego na stołówkę szkolną GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność - Zakup i montaż urządzeń na oczyszczalnię (pompa, dmuchawa) - Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego - Zakup samochodu dostawczego - Rozbudowa budynku socjalno-technicznego o pomieszczenia szatni 921 92120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dofinansowanie renowacji rokokowego feretronu z XVIII w. z obrozami Przemienienia Pańskiego i Św. Walentego oraz dwóch ław bocznych i balustrady na chórze w zabytkowym Kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu 926 92601 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe - Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo ? rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

OGÓŁEM:

1 646 000,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2011

L.p. 1. 2. X

Dział Rozdział 801 801 X 80110 80104 X

Nazwa jednostki budżetowej Publiczne Gimnazjum w Dobroniu przy Zespole Szkół w Dobroniu Publiczne Przedszkole w Dobroniu OGÓŁEM

Źródła dochodów Wpłaty za wyżywienie Wpłaty za wyżywienie X

Dochody 130 000,00 65 000,00 195 000,00

Wydatki 130 000,00 65 000,00 195 000,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. REZERWA CELOWA NA ROK 2011

Nazwa zadania Zarządzanie kryzysowe Razem

Klasyfikacja budżetowa 758 - 75818

Kwota 39 126,00 39 126,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBROŃ W ROKU 2011

Klasyfikacja budżetowa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 99 000,00 30 000,00 -

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

750 -75020 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 37 m dla KPPSP w Pabianicach 754-75412 Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 801-80104 Dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem Gminy 851-85195 Dotacja celowa dla SPGOZ w Dobroniu na realizację programów zdrowotnych 921-92120 Dofinansowanie renowacji rokokowego feretronu z XVIII w. z obrozami Przemienienia Pańskiego i Św. Walentego oraz dwóch ław bocznych i balustrady na chórze w zabytkowym Kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu 926-92605 Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM:

20 000,00 15 000,00

149 000,00

117 000,00 152 000,00

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych

L.p.

Nazwa projektu

Dział Rozdział

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Gmina Dobroń x

Okres realizacji 2010 r.2011 r. x

Łączne nakłady finansowe w zł. 496 146,84 496 146,84

w tym Ze środków budżetu Unii Europejskiej Ze środków krajowych

2010 rok Ze środków budżetu Unii Europejskiej 157 323 ,65 157 323 ,65 Ze środków krajowych 52 441,22 52 441,22

2011 rok Ze środków budżetu Unii Europejskiej 214 786,48 214 786,48 Ze środków krajowych 71 595,49 71 595,49

?Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu? ? w ramach 1. działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW na lata 20072013 RAZEM

020 x

02095 x

372 110,13 124 036,71 372 110,13 124 036,71

Id: VDKRF-NPAKD-GKTPW-TVQWB-HOTQK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 22 lutego 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.388.3

  uchwała nr XXIX/ 249/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/2006 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2006-2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr XXXVI/300/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 14 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/178/2005 w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobroń"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2011 r. Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2011 ? 2015

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2011

 • uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

 • uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

 • uchwała nr V/40/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

 • uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.