Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Miejska w Wieluniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 1322
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR IV/41/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Wieluń na 2011 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68.734.204 zł, zgodnie z tabelą nr 1 w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 65.853.232 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 2.880.972 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.739.188 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Ustala sie wydatki budżetu w łącznej wysokości 76.879.204 zł, zgodnie z tabelą nr 3 w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 57.051.854 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.350 zł, a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 3a. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.739.188 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.145.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek 910.000 zł, 2) zaciągniętego kredytu 7.235.000 zł. § 7. Ustala sie przychody budżetu w łącznej wysokości 10.187.180,88 zł, i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.042.180,88 zł, zgodnie z tabelą nr 5. § 8. Ustala sie limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.500.000 zł, § 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł, 2) celowe w wysokości - 150.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6. § 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 275.814 zł, zgodnie z tabelą nr 7 i 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 235.814 zł, zgodnie z tabelą nr 7. § 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości - 4.233.000 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości - 1.768.078 zł. § 13. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2. § 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9. § 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2011 r. w kwocie 115.525 zł, zgodnie z tabelą nr 10. § 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3. § 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową. 2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 18. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011 r. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/41/11 w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Planowane dochody budżetu na 2011 rok

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 2

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 3

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 4

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 5

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 6

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 7

Tabela nr 2 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejsnkiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 3 do uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 2

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 3

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 4

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany


Strona 5

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 6

Tabela nr 3a do uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 2

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 3

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 4

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 5

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 6

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 7

Tabela nr 4 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów w 2011 roku

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 5 do uchwały nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2011 roku

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 7 do uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 2

Tabela nr 8 do uchwały nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. Zarządy Osiedli

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 9 do uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1

Tabela nr 10 do Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2011 rok

Id: GTNIV-XUFGU-VMCUP-XQSLM-IEQED. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Wielunia z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Wielunia z dnia 26 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-1/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Wieluń

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Wielunia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Wieluń.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wieluń

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

 • uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.

 • uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2011

 • uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

 • uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.