Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 1324
Hasła:pomoc rodzinie

UCHWAŁA NR IX/70/11 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 1271. Nr 214 poz. 1806, z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055. Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759. z 2005r. 172 poz. 1441. Nr 175 poz. 1457. z 2006r.. Nr 17 poz. 128. Nr 181 poz. 1337. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r., Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493, z 2009 r., Nr 206, poz. 1589, z 2010r., Nr 28, poz. 146, Nr 125. poz. 842) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje : § 1. W § 10 Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku dodaje się ust.4-8 o następującym brzmieniu : "4. Skład danej grupy roboczej ustala przewodniczący zespołu, kierując się wskazaniami członków Zespołu co do osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. 5. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodziny objętej działaniem grupy ,dokumentowanie działań podejmowanych przez grupę a także efektów tych działań. 6. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zespół Interdyscyplinarny ustala terminy składania sprawozdań przez daną grupę roboczą. 7. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń oraz składa sprawozdanie przewodniczącemu Zespołu. 8. Sprawozdanie z działalności grupy roboczej winno obejmować w szczególności zestawienie działań podjętych przez grupę roboczą w celu rozwiązania indywidualnego problemu przemocy w rodzinie i efektów tych działań ? według stanu aktualnego na dzień składania sprawozdania.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. § 3. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Anetta Jakubowska

Id: NMPZH-NNLJE-WWTUH-DHLVH-NXTLC. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1401

  uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

  Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

 • Niebieska karta

  Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

  Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

 • uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2011

 • uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

 • uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.

 • uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.