Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nieborowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-07-25
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 212 pozycja: 2169
Hasła:pomoc rodzinie

UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nieborowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Nieborowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Myczka

Id: RGALE-MAZVI-JXUPI-AUYNI-ZCKCM. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/52/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego. 2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział 2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) ochrony zdrowia; 4) policji; 5) oświaty; 6) kuratorzy sądowi. 2. Wójt Gminy Nieborów może poszerzyć skład Zespołu o inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt Gminy Nieborów spośród wskazanych przez osoby kierujące instytucjami/organizacjami, które podpisały z Wójtem porozumienia o współpracy. 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami; 2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nieborów powołującym Zespół Interdyscyplinarny; 3) Wójt Gminy Nieborów odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego: na wniosek członka, na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu. 4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Nieborów. 5. Powołanie i odwołanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; 2) Przewodniczący zostaje wybrany na okres trzech lat;

Id: RGALE-MAZVI-JXUPI-AUYNI-ZCKCM. Podpisany

Strona 1

3) na wniosek przewodniczącego zespołu interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza; 4) wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Nieborów; 5) Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu a w szczególności: a) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu, zwołanie posiedzeń może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną, b) przewodniczy posiedzeniom zespołu, c) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji, d) inicjuje i organizuje prace zespołu. 6) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Nieborów, 7) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego , zgodnie z zapisami pkt 1). Rozdział 3. Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nieborów a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład w przypadku pracowników samorządowych Gminy wskazanych przez Wójta Gminy Nieborów. 2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nieborów a ww. podmiotami. 4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Z każdego wyżej wymienionego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 7. Spotkania organizacyjne są w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów. 8. Członkowie zespołu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stanowiących przemoc w rodzinie. Zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przed przystąpieniem do realizacji zadań członkowie zespołu złożą Wójtowi Gminy Nieborów oświadczenie następującej treści: ?Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych , które uzyskam przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieupoważnionym?, Rozdział 4. Przepisy końcowe Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie.

Id: RGALE-MAZVI-JXUPI-AUYNI-ZCKCM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń

 • uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Burzenin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Burzenin oraz Uchwały w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego

 • uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeźnio

 • uchwała nr IX/67/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Statut Powiatu Poddębickiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.