Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 2261
Hasła:przyroda

UCHWAŁA NR XVII/297/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie  miasta Łodzi?.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  i 40  ust.  2 pkt  4,  ust.  3 i  4 oraz  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  poz.  420,  Nr  157,  poz.  1241,  z 2010  r.  Nr  28  poz.  142  i 146  i Nr  40,  poz.  230  i Nr  106,  poz.  675  oraz  z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117 poz. 679), Rada Miejska w Łodzi  uchwala, co następuje:  § 1. Wprowadza  się  zasady  korzystania  z parków  i zieleńców  w postaci  ?Regulaminu  korzystania  z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Regulamin,  o którym  mowa  w §  1,  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie na tablicach usytuowanych na terenie parków i zieleńców.  § 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do ustalenia zasad amatorskiego połowu ryb na wodach  publicznych  w parkach  i na  zieleńcach,  będących  własnością  lub  pozostających  we  władaniu  Miasta  Łodzi.  § 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi:  1) Nr  XLIII/407/92  z dnia  28  października  1992  r.  w sprawie  wprowadzenia  regulaminu  korzystania  z parków miejskich w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 11, poz. 179)?  2) Nr  XXXVIII/700/04  Rady  Miejskiej  w Łodzi  z dnia  27  października  2004  r.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  wprowadzenia  regulaminu  korzystania  z parków  miejskich  w Łodzi  (Dz.  Urz.  Woj.  Łódzkiego Nr 325, poz. 2771).  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Łódzkiego.    Przewodniczący Rady Miejskiej  w Łodzi  Tomasz KACPRZAK


Id: FRNOD­OOXID­RECXT­ABDSI­QOIJA. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKÓW i ZIELEŃCÓW MIEJSKICH NA TERENIE  MIASTA ŁODZI  § 1. Parki  i zieleńce  miejskie  w Łodzi  są  przestrzeniami  publicznymi,  pełniącymi  funkcje  rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne lub osłonowe, służącymi ogółowi ich użytkowników.  § 2. W  celu  ochrony  i trwałego  zachowania  funkcji  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkowników ustala się następujące zasady korzystania z parków i zieleńców miejskich:  1) wszelkie  formy  korzystania  z parków  i zieleńców  miejskich  w sposób  zorganizowany  nie  mogą  ograniczać  prawa  do  rekreacji  i wypoczynku  o charakterze  indywidualnym,  poza  przypadkami  ustalonymi w niniejszym Regulaminie?  2) korzystanie  z rowerów,  deskorolek,  łyżworolek,  wrotek  itp.  oraz  posługiwanie  się  innym  sprzętem  sportowym lub urządzeniami na ścieżkach lub alejkach przeznaczonych do ruchu pieszego nie może  naruszać  bezpieczeństwa  pieszych.  W przypadku  braku  wydzielonych  miejsc  do  jazdy  rowerem  lub  na deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach itp., uznaje się pierwszeństwo użytkowników pieszych?  3) zarządzający terenami zieleni miejskiej może wprowadzić stałe lub czasowe ograniczenia wstępu na  wydzielone  części  parków  lub  zieleńców  miejskich  ze  względu  na  prowadzone  prace  gospodarcze  i inwestycyjne,  a także w odniesieniu  do obiektów szczególnego korzystania  np. torów rowerowych,  deskorolkowych itp.?  4) na terenach parków i zieleńców miejskich zakazuje się kąpieli w stawach i fontannach?  5) zakazuje się wjazdu na teren parku lub zieleńca pojazdów silnikowych, z wyjątkiem:  a) oznakowanych  pojazdów  Straży  Miejskiej  w Łodzi,  Policji,  Straży  Pożarnej,  Pogotowia  Ratunkowego,  b) wjazdów gospodarczych związanych z utrzymaniem parków lub zieleńców,  c) posiadających zezwolenia wydane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta  Łodzi?  6) na  terenie  parków  i zieleńców  dopuszczalne  jest  organizowanie  imprez  o charakterze  sportowym,  oświatowym  lub  kulturalnym,  po  wcześniejszym  uzyskaniu  zgody  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi na ich przeprowadzenie?  7) grillowanie na terenie parków i zieleńców jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.  § 3. 1. Na  terenie  parków  i zieleńców  miejskich  obowiązują  ograniczenia  i zakazy  mające  zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.  2. Naruszenie  postanowień  Regulaminu  podlega  karze  grzywny  określonej  w art.  54  Kodeksu  wykroczeń ? do 500 złotych lub karze nagany. 

Id: FRNOD­OOXID­RECXT­ABDSI­QOIJA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.354.6205

  uchwała nr XIII/160/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.2274

  uchwała nr IX/95/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3341

  uchwała nr XXII/291/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/277/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich oraz regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie miasta Piły

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/207/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3021

  uchwała nr XXI/277/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich oraz regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie miasta Piły.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

 • Termin wprowadzenia regulaminu pracy

  Prowadzę małą firmę, w roku ubiegłym zatrudniałem 3 pracowników. Stan pracowników na dzień 31.01.2007r. wyniósł 15 osób. Będę jeszcze zatrudniał pracowników. (...)

 • Zasady zakładania parku miejskiego i zoo

  Przyjęto budżet miasta, w którym zapisano "ogrodzenie parku". Z nieoficjalnych doniesień wiem, że ogrodzenie podyktowane zostało wymogami przepisów o ogrodach zoologicznych? (...)

 • Koszty nekrologu a koszty uzyskania przychodów

  Kancelaria notarialna zamieściła nekrolog w prasie (170 zł) w związku ze śmiercią żony prezydenta miasta. Urząd Miasta w trakcie roku podatkowego jest dla kancelarii (...)

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/296/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

 • uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania

 • uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy

 • uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/99 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.