Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 2262
Hasła:opłata za parkowanie

UCHWAŁA NR XVII/317/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku. Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190 poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustala się opłaty w wysokości: 1) rower lub motorower - 100 zł; 2) motocykl - 200 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł. 2. Za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu, o którym mowa w ust. 1, ustala się opłaty w wysokości: 1) rower lub motorower - 15 zł; 2) motocykl - 22 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł. 3. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów, wysokość kosztów wynosi 50 % opłaty określonej w ust. 1.


Id: PIUVD-ANDBJ-IJXIF-MUXYP-TZPNW. Podpisany Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. § 3. Traci moc uchwała Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 288, poz. 3479). § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak

Id: PIUVD-ANDBJ-IJXIF-MUXYP-TZPNW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.171.318

  uchwała nr 122/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3740

  uchwała nr XV/170/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.332.5642

  uchwała nr XI/105/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2012.120

  uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?

 • uchwała nr XVII/296/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

 • uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania

 • uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.