Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Wróblew
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 22 pozycja: 193
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR IV/13/10 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy WRÓBLEW. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 14 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się przyjęcie Uchwały Nr XVI/51/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia ?Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin ? członków Związku Komunalnego Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? ? aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020? w części dotyczącej planu obejmującego gminę Wróblew. § 2. Wspólny Plan Gospodarki Odpadami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew. § 4. Traci moc uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew. § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dawid

Id: GGAHW-VSNEN-NIAZB-BQCCT-MZSPX. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020

Id: GGAHW-VSNEN-NIAZB-BQCCT-MZSPX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia taryfy opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wróblew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany ?Regulaminu dostarczania wody z wodociągów i odprowadzania ścieków?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.474

  uchwała nr 154/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2015 (aktualizacja)".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/08 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 lutego 2008 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Rawskiego

 • zarządzenie nr 4/11 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2011 roku

 • zarządzenie nr 3/11 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2011 roku

 • uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie nadania imienia i ustanowienia sztandaru Gimnazjum nr 3 w Wieluniu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.