Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Chyleniec, Dzierzgówek, Janowice, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Piaski i Sypień*

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 242 pozycja: 2526
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi:  Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Chyleniec, Dzierzgówek, Janowice,  Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Piaski i Sypień  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art.15 ust. 2,  art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.  1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr  201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,  Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w nawiązaniu do Uchwały  Nr  XXXI/130/2008  z dnia  17  listopada  2008  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary  Wieś,  Bełchów,  Bobrowniki,  Chyleniec,  Dzierzgówek,  Janowice,  Kompina,  Michałówek,  Mysłaków,  Nieborów,  Piaski  i Sypień  oraz  Uchwały  Nr  XL/179/2009  z dnia  26  czerwca  2009  r.  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/130/2008 Rady Gminy Nieborów z dnia 17 listopada 2008r. Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:  Rozdział 1. Przepisy ogólne  § 1. Nie  sformułowano  rozstrzygnięcia  w zakresie  nie  uwzględnionych  uwag  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary  Wieś,  Bełchów,  Bobrowniki,  Chyleniec,  Dzierzgówek,  Janowice,  Kompina,  Michałówek,  Mysłaków,  Nieborów,  Piaski i Sypień, uwagi nie uwzględnione nie wpłynęły.  § 2. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,  fragmenty  obszarów  wsi:  Arkadia,  Bednary  Kolonia,  Bednary  Wieś,  Bełchów,  Bobrowniki,  Chyleniec,  Dzierzgówek,  Janowice,  Kompina,  Michałówek,  Mysłaków,  Nieborów,  Piaski  i Sypień  z ustaleniami  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów.  § 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów  wsi:  Arkadia,  Bednary  Kolonia,  Bednary  Wieś,  Bełchów,  Bobrowniki,  Chyleniec,  Dzierzgówek,  Janowice,  Kompina,  Michałówek,  Mysłaków,  Nieborów,  Piaski  i Sypień,  zawarte  są  w treści  niniejszej  uchwały  oraz  na  rysunkach  Nr  1 do  38,  będących  integralnymi  częściami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  stanowiącymi załącznik Nr 1 do 38 do uchwały.  2. Szczegółowy  przebieg  granic  obszarów  objętych  miejscowym  planem  jest  określony  na  rysunkach  planu  miejscowego.  3. Obowiązujący zakres rysunków planu miejscowego obejmuje:  1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu?  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu?  3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu, które są  granicą obszaru objętego planem miejscowym?  4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania terenu?  5) linie podziału wewnętrznego terenów ? zasada podziału na działki budowlane? 


Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany

Strona 1

6) linia zabudowy ? nieprzekraczalna?  7) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy?  8) nieprzekraczalne linie realizacji ogrodzeń?  9) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, linii zabudowy lub nieprzekraczalnych  linii realizacji ogrodzeń ­ w metrach?  10) granice obszarów występowania stanowisk archeologicznych?  11) granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych?  12) granice obszaru chronionego krajobrazu?  13) granice Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.  4. Miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  ustala  się  stawkę  procentową  służącą  naliczaniu  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.  § 4. 1. Pojęcia  i określenia  użyte  w miejscowym  planie  a nie  zdefiniowane  w niniejszym  paragrafie,  należy  rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały.  2. Jeżeli  pojęcia  i określenia  użyte  w planie,  a nie  zdefiniowane  w niniejszym  paragrafie,  posiadają  różne  definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie wg przepisów o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.  3. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa o:  1) "obszarze planu" ­ należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszego  planu?  2) "granicach  obszaru  objętego  rysunkiem  planu" ­  należy  przez  to  rozumieć  te  zewnętrzne  linie  rozgraniczające  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania,  przy  których  wykreślono symbol granicy obszaru objętego rysunkiem planu, określony w legendzie rysunku planu?  3) "obszarze urbanistycznym" ­ należy przez to rozumieć fragment obszaru gminy, którego granice pokrywają  się z granicami obrębu ewidencyjnego?  4) "przeznaczeniu" ­  należy  przez  to  rozumieć  określone  dla  poszczególnych  terenów  (oznaczonych  w tekście  miejscowego  planu  oraz  na  rysunku  miejscowego  planu  symbolami  cyfrowymi),  zespoły  uprawnień  i zobowiązań  do  podejmowania  działań  w przestrzeni,  służących  realizacji  określonych  celów,  wyodrębnione  wg  zasad  i sposobów  korzystania  z nieruchomości,  oznaczone  w tekście  miejscowego  planu  i na  rysunku  miejscowego planu symbolem literowym?  5) "dopuszczeniu" należy  przez  to  rozumieć  uprawnienia  do  realizacji  obiektów  budowlanych  lub  form  zagospodarowania  wskazanych  w zasadach  i warunkach  zagospodarowania  terenu,  które  wykraczają  poza  ustalone w definicji przeznaczenia terenu określonej w pkt 4 niniejszego paragrafu?  6) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" ­ należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana  budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem planu  elementów zagospodarowania terenu? zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  zadaszenie  wejścia,  rynna,  rura  spustowa,  podokienniki  oraz  innych  detali  wystroju architektonicznego, których wysunięcie poza ścianę budynku nie przekracza odległości 1,3m, chyba,  że jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej?  7) "nieprzekraczalnej  linii  realizacji  ogrodzeń" ­  należy  przez  to  rozumieć  linię,  w której  mogą  być  umieszczone  ogrodzenia  lub  ich  fragmenty  bez  jej  przekraczania  w kierunku  linii  rozgraniczającej  terenu,  powodującego  zbliżenie  ogrodzenia  do  przyległych  ulic  lub  innych  wskazanych  planem  elementów  zagospodarowania terenu?  8) "linii podziału wewnętrznego terenów ? zasada podziału na działki budowlane" ­ należy przez to rozumieć  linię  określoną  rysunkiem  planu  określającą  zasadę  podziału  na  działki  budowlane,  obowiązują  w zakresie  kierunku przebiegu granic nowego podziału oraz usytuowania działek w stosunku do ulic?  9) udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" ­ należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę  niemianowaną)  ustalony  planem  dla  poszczególnego  terenu  lub  działki  budowlanej,  uzyskany  z podzielenia  sumy  powierzchni  gruntu  rodzimego  pokrytego  roślinnością  oraz  wodami  powierzchniowymi  na  terenie  lub 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 2


działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10  m2 ,  urządzonych  jako  stałe  trawniki  lub  kwietniki  na  podłożu  zapewniającym  im  naturalną  wegetację,  do  powierzchni całego terenu lub działki budowlanej?  10) "stanie istniejącym" zagospodarowania terenu ­ należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan  granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu?  11) "zachowaniu  obiektów  budowlanych  lub  przyrodniczych" w  poszczególnych  terenach  ­  należy  przez  to  rozumieć  dopuszczalność  wykonywania  na  istniejących  obiektach  budowlanych  przebudowy,  rozbudowy,  nadbudowy,  odbudowy  i remontów,  a na  istniejących  obiektach  przyrodniczych  wykonywania  zabiegów  pielęgnacyjnych i odtworzeniowych?  12) "polu  widoczności" ­  należy  przez  to  rozumieć  powierzchnię  w obrębie  skrzyżowania  ulic  poza  jezdniami,  wolną od przeszkód wyższych niż 0,75m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, parkujące pojazdy itp?  13) "kioskach" ­  należy  przez  to  rozumieć  obiekty  budowlane  przeznaczone  do  tymczasowego  użytkowania  nietrwale związane z gruntem, spełniające następujące warunki:  a) powierzchnia zabudowy do 12m2 ,  b) maksymalna wysokość nad poziomem terenu do 4m,  c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% powierzchni ścian,  d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zakazem krycia dachów czarną papą?  14) ? wnętrzu działki budowlanej ? należy przez to rozumieć tą część nieruchomości (działki budowlanej), która  jest  położona  w odległości  większej  niż  12m  od  określonej  miejscowym  planem  linii  zabudowy  po  stronie  przeciwnej do przylegającej ulicy (drogi)?  15) " wysokości  budynków "  określonej  w metrach  ­  należy  przez  to  rozumieć  wysokość  liczoną  od  poziomu  terenu  przy  najniżej  położonym  wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia?  16) ?przepisach  szczególnych? należy  przez  to  rozumieć  zawarte  w ustawach  i rozporządzeniach  przepisy  oraz  ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych organów.  4. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:  1) "tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej", oznaczonym  symbolem "MN", należy  przez  to  rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  z niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i gospodarczych, garażami oraz terenami  zieleni,  dojściami,  dojazdami,  miejscami  postojowymi  i obiektami infrastruktury technicznej?  2) "tereny  zabudowy  mieszkaniowej  rezydencjonalnej" ,  oznaczonym  symbolem "MNz", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  służące  działaniom  ograniczonym  do  zachowania  istniejących  oraz  realizowania  projektowanych  budynków  mieszkalnych,  na  działkach  budowlanych  z udziałem  powierzchni  biologicznie  czynnej  o charakterze  leśnym  z niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i garażami  oraz  dojściami,  dojazdami,  miejscami  postojowymi  i obiektami  infrastruktury  technicznej?  3) "tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami  i zbiornikami  wodnymi", oznaczonym  symbolem "MNu,W", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  stawów oraz zachowania istniejących oraz realizowania:  a) projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  b) projektowanych  budynków  o funkcjach:  administracji,  kultury,  oświaty,  służby  zdrowia  (z  wyłączeniem  szpitali),  opieki  społecznej  i socjalnej  (z  wyłączeniem  domów  opieki),  obsługi  finansowej,  handlu  (z  wyłączeniem  obiektów  handlowych  o powierzchni  użytkowej  powyżej  200m2 ),  gastronomii,  poczty  i telekomunikacji,  usług  (z  wyłączeniem  zakładów  wulkanizacji,  myjni  samochodowych,  stacji  paliw  i warsztatów  samochodowych),  wyłącznie  jako  budynków  towarzyszących  istniejącemu  lub  projektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym, z niezbędnymi do ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i gospodarczych,  garażami  oraz  terenami  zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej? 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 3


4) "tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami", oznaczonym  symbolem "MNu", należy  przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania:  a) projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  b) projektowanych  budynków  o funkcjach:  administracji,  kultury,  oświaty,  służby  zdrowia  (z  wyłączeniem  szpitali),  opieki  społecznej  i socjalnej  (z  wyłączeniem  domów  opieki),  obsługi  finansowej,  handlu  (z  wyłączeniem  obiektów  handlowych  o powierzchni  użytkowej  powyżej  200m2 ),  gastronomii,  poczty  i telekomunikacji,  usług  (z  wyłączeniem  zakładów  wulkanizacji,  myjni  samochodowych,  stacji  paliw  i warsztatów  samochodowych),  wyłącznie  jako  budynków  towarzyszących  istniejącemu  lub  projektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym, z niezbędnymi do ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i gospodarczych,  garażami  oraz  terenami  zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej?  5) "tereny  zabudowy  usługowej" oznaczonym  symbolem "U", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  oraz  realizowania  projektowanych  budynków  o funkcji  gastronomii,  hotelarstwa,  turystyki  i handlu  (z  wyłączeniem  obiektów  handlowych  o powierzchni  sprzedaży  powyżej  400m2 )  z niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i gospodarczych,  garażami  oraz  powierzchniami  biologicznie  czynnymi,  dojściami,  dojazdami,  miejscami  postojowymi  i obiektami infrastruktury technicznej?  6) "tereny  zabudowy  usługowej  oświaty", oznaczonym  symbolem "UO", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji  oświaty  (w  tym:  przedszkoli,  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i szkół  średnich),  z niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni,  dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej?  7) "tereny  obiektów  produkcyjnych,  składów  i magazynów" ,  oznaczonym  symbolem "P", należy  przez  to  rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków  o funkcji  produkcyjnej  (z  wyłączeniem  produkcji  zwierzęcej  i roślinnej),  usług  produkcyjnych  oraz  składów  i magazynów  z niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania  budynkami  o pomieszczeniach  technicznych  i gospodarczych,  garażami  oraz  terenami  zieleni,  dojściami,  dojazdami,  miejscami  postojowymi  i obiektami  infrastruktury technicznej?  8) "tereny  rolnicze" ,  oznaczonym  symbolem "R", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  gospodarowania  rolniczego  na  niektórych  gruntach  rolnych  w tym:  na  gruntach  ornych  i pod  sadami,  na  trwałych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych,  zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi?  9) "tereny  rolnicze  ?  rezerwa  terenu  pod  zabudowę" ,  oznaczonym  symbolem "R/B", należy  przez  to  rozumieć przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na niektórych użytkach rolnych w tym: na  gruntach  ornych  i na  trwałych  użytkach  zielonych,  łącznie  z drogami  dojazdowymi  do  gruntów  rolnych  z wyłączeniem wprowadzania zadrzewień i obiektów melioracji wodnych?  10) "tereny zabudowy zagrodowej" , oznaczonym symbolem "RM" , należy przez to rozumieć przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejącej  oraz  realizowania  projektowanej  zabudowy  mieszkalno­produkcyjnej  w gospodarstwie, w skład której wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urządzenia służące przechowywaniu  środków  produkcji,  prowadzeniu  produkcji,  przetwarzaniu  i magazynowaniu  wyprodukowanych  w gospodarstwie  produktów  i przeznaczonych  dla  potrzeb  własnych  gospodarstwa  rolnego,  z niezbędną  do  funkcjonowania tych budynków infrastrukturą techniczną w tym lokalnymi ujęciami wody?  11) "lasy" ,  oznaczonym  symbolem "ZL" ,  należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  gospodarowania  leśnego  na  gruntach  leśnych,  obejmujących:  lasy,  porolne  grunty  do  zalesienia  z liniami  podziału przestrzennego lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi leśne?  12) "tereny  zabudowy  leśnej" ,  oznaczonym  symbolem "ZL­B" ,  należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do gospodarowania  leśnego na  gruntach leśnych,  obejmujących:  drogi leśne,  parkingi  leśne oraz  leśne obiekty budowlane niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej?  13) " tereny dróg publicznych ­ droga główna ruchu przyspieszonego ",  oznaczonym symbolem " KD­GP ",  należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  służące  działaniom  ograniczonym  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji  projektowanych  dróg  klasy  ­  główna  ruchu  przyspieszonego  o pasie  drogowym  określonym  liniami  rozgraniczającymi? 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 4

14) "tereny  dróg  publicznych  ­  droga  (ulica)  zbiorcza" ,  oznaczonym  symbolem ?KD­Z", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  służące  działaniom  ograniczonym  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji  projektowanych dróg (ulic) klasy ­ zbiorcza o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi?  15) "tereny  dróg  publicznych  ­  droga  (ulica)  lokalna" ,  oznaczonym  symbolem "KD­L", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji  projektowanych  dróg  (ulic)  o klasie lokalna, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi?  16) "tereny dróg publicznych ­ droga (ulica) dojazdowa" , oznaczonym symbolem "KD­D", należy  przez to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji  projektowanych  dróg  (ulic)  o klasie dojazdowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi?  17) "tereny  infrastruktury  technicznej  ?  ujęcia  i stacje  wodociągowe" ,  oznaczonym  symbolem ?WW", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji projektowanych obiektów budowlanych służących do poboru i uzdatniania wody z zbędnymi do ich  funkcjonowania  zbiornikami,  budynkami  o pomieszczeniach  socjalnych,  technicznych  i gospodarczych  oraz  dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej?  18) "tereny  infrastruktury  technicznej  ?  ujęcia  wody? ,  oznaczonym  symbolem ?WWu", należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenie  ograniczone  do  zachowania  istniejących  oraz  realizacji  projektowanych  obiektów  budowlanych służących do poboru wody z zbędnymi do ich funkcjonowania dojściami, dojazdami, miejscami  postojowymi i sieciami infrastruktury technicznej.  Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze planu  § 5. Na obszarach objętych planem ustala się zasady zagospodarowania terenu:  1) linie  rozgraniczające  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  zasadach  zagospodarowania  należy  identyfikować  w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich ustaleń  w oparciu o:  a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, w stosunku do  trwałych naniesień (wynikających z treści mapy),  b) trwałe  naniesienia  lub  granice  własności  ­  jako  linie  (punkty)  pokrywające  się  z tymi  elementami  rysunku  planu?  2) w  sytuacji  wyczerpania  warunków  określonych  w pkt  1 niniejszego  paragrafu,  linie  rozgraniczające  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  zasadach  zagospodarowania  należy  identyfikować  w oparciu  o miary  graficzne  z rysunku planu?  3) linie  zabudowy  ­  określono  na  rysunku  planu  punktami  identyfikacyjnymi  (punktami  sytuacyjnymi  mapy  zasadniczej) lub zwymiarowaniem?  4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie określono linii zabudowy, należy przez to rozumieć,  że linia ta pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania  przy zachowaniu przepisów szczególnych z tym, że linia ta jest linią zabudowy nieprzekraczalną?  5) dopuszcza  się  zachowanie  budynków  mieszkalnych  i usługowych,  które  są  usytuowane  całym  obrysem  zewnętrznych  murów  pomiędzy  linią  zabudowy  a linią  rozgraniczająca  ulicy,  ale  bez  prawa  odbudowy,  rozbudowy i nadbudowy?  6) dopuszcza  się  zachowanie  budynków  mieszkalnych  i usługowych,  które  są  usytuowane  fragmentem  obrysu  zewnętrznego murów pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczająca ulicy, ale bez prawa odbudowy?  7) w  pasie  terenu  określonym  linią  zabudowy  i linią  rozgraniczającą  ulicy  obowiązuje  zakaz  realizacji  tymczasowych obiektów budowlanych chyba, że ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały  stanowią inaczej?  8) w terenach, określonych na rysunkach planu, w których wskazano osie istniejących linii elektroenergetycznych,  obowiązują zachowanie odległości minimum:  a) 7,5m od osi linii elektroenergetycznej 15kV,  b) 17,5m od osi linii elektroenergetycznej 110kV, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 5

c) 30m od osi linii elektroenergetycznej 220kV,  d) 38m od osi linii elektroenergetycznej 400kV,  e) 7,5m od osi stacji transformatorowych słupowych do obiektów budowlanych niepalnych, chyba że przepisy  niniejszej uchwały stanowią inaczej?  9) w  pasie  terenu  określonym  minimalnymi  odległościami  od  osi  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  średniego napięcia (15kV) dopuszczalna jest realizacja budynków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa  ustalonych przepisami szczególnymi?  10) w  terenach,  dla  których  określono  minimalne  odległości  budynków  od  osi  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych średniego napięcia, warunek ten przestaje obowiązywać z chwilą likwidacji tej linii?  11) w pasie terenu określonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od osi gazociągu wysokiego ciśnienia:  a) wprowadza  się  strefę  kontrolowaną  o szerokości  po  3m  od  osi  gazociągu  w obydwie  strony,  w której  obowiązują  zakazy  zagospodarowania  określone  przepisami  szczególnymi,  a w  tym  między  innymi:  zakaz  realizacji budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz prowadzenia  działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,  b) dopuszcza  się  realizację  obiektów  budowlanych  poza  strefą  kontrolowaną  pod  nadzorem  operatora  sieci  gazowej na warunkach określonych w przepisach szczególnych?  12) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów:  a) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów usługowych minimum:  ­ dla obiektów handlowych ­ jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej,  ­ dla obiektów gastronomii ­ jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,  ­ dla obiektów hotelowych ­ jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,  ­ dla  obiektów  administracyjnych  i obsługi  finansowej  4 stanowiska  na  każde  100m2 powierzchni  użytkowej,  ­ dla pozostałych obiektów usługowych ­ dwa stanowiska na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na  każde 100m2 powierzchni użytkowej,  b) w  terenach  o przeznaczeniu  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  dla  jednego  budynku  mieszkalnego minimum 2 stanowiska oraz maksimum ­ 4 stanowiska w garażach,  c) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:  ­ minimum 1 stanowisko dla samochodów osobowych na 4 zatrudnionych,  ­ minimum  1 stanowisko  dla  samochodów  ciężarowych  na  każde  1000m2 pow.

  użytkowej  budynków  o funkcji  produkcyjnych,  składów  i magazynów  o powierzchni  dostosowanej  do  transportochłonności  dostaw i wywozu produktów?  13) przepis,  zawarty  w pkt.  12  niniejszego  paragrafu  nie  dotyczy  obiektów  handlowych  nie  posiadających  powierzchni sprzedaży?  14) w  terenach,  na  których  przeznaczenie  umożliwia  realizację  budynków,  dopuszczalne  jest  sytuowanie  budynków  bezpośrednio  przy  granicy  sąsiedniej  działki  budowlanej  lub  zbliżenie  na  odległości  do  1,5m  od  granicy  z sąsiednią  działką  budowlaną  przy  zachowaniu  przepisów  dotyczących  dostępu  do  pomieszczeń  naturalnego  oświetlenia,  zapewnienia  w pomieszczeniach  czasu  nasłonecznienia,  zachowania  bezpieczeństwa  pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu?  15) maksymalna  wysokość  liczona  od  poziomu  terenu  przy  najniżej  położonym  wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  najwyżej  położonej  górnej  powierzchni  (krawędzi)  przekrycia nie może przekraczać dla budynku mieszkalnego położonego poza obszarem Bolimowskiego Parku  Krajobrazowego:  a) o jednej kondygnacji nadziemnej ­ 7,5m,  b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne i wysokości dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja  nadziemna w poddaszu użytkowym ­ 10m, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 6

c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne i wysokości trzy kondygnacje nadziemne w tym trzecia kondygnacja  nadziemna w poddaszu użytkowym ­ 13m?  16) maksymalna  wysokość  liczona  od  poziomu  terenu  przy  najniżej  położonym  wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  najwyżej  położonej  górnej  powierzchni  (krawędzi)  przekrycia  nie  może  przekraczać  dla  budynku  mieszkalnego  położonego  na  obszarze  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego:  a) o jednej kondygnacji nadziemnej ­ 7,5m,  b) o wysokości dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym ­  9m?  17) maksymalna  wysokość  liczona  od  poziomu  terenu  przy  najniżej  położonym  wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  najwyżej  położonej  górnej  powierzchni  (krawędzi)  przekrycia  dla  budynku  usługowego  o jednej  kondygnacji  lub  dwóch  kondygnacjach  nie  może  przekraczać  9m?  18) w  terenach  położonych  poza  obszarem  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego  o przeznaczeniu  dopuszczającym realizację budynków obowiązują poniższe zasady kształtowania dachów:  a) połacie dachowe na budynku mieszkalnym jednorodzinnym o nachyleniu symetrycznym względem głównej  kalenicy od 200 do 450 ,  b) przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu,  c) zadaszenie lukarny symetryczne?  d) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 30 do 450 ?  19) w terenach położonych na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego o przeznaczeniu dopuszczającym  realizację budynków obowiązują poniższe zasady kształtowania dachów:  a) połacie dachowe na budynku mieszkalnym jednorodzinnym o nachyleniu symetrycznym względem głównej  kalenicy od 300 do 450 ,  b) przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu,  c) zadaszenie lukarny symetryczne?  d) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 100 do 450 ?  20) wyklucza się kolor niebieski i fioletowy pokrycia dachów?  21) w  terenach  położonych  na  obszarze  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego  preferuje  się  stosowanie  stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych w odcieniach koloru białego żółtego, brązu?  22) w  terenach  położonych  poza  obszarem  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego  obowiązuje  zakaz  realizacji  ogrodzeń:  a) o wysokości powyżej 1,8m,  b) z prefabrykatów betonowych,  c) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%?  23) w  terenach  położonych  na  obszarze  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego  obowiązuje  zakaz  realizacji  ogrodzeń:  a) o wysokości powyżej 1,7m,  b) z prefabrykatów betonowych,  c) o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%,  d) na podmurówce wystającej powyżej powierzchni terenu,  e) na  podmurówce  wystającej  więcej  niż  0,3m  nad  powierzchnię  terenu  bez  zastosowania  przerw  umożliwiających migrację zwierząt drobnych?  24) na elewacjach budynków, od strony ulic, dopuszcza się realizację nośników reklam: 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 7

a) płaskich przylegających do ściany,  b) o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku.  § 6. Na  obszarach  objętych  planem  ustala  się  szczególne  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy  mieszkaniowej:  1) w  terenach  o przeznaczeniu  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  o symbolu  "MN"  dopuszcza  się  w budynkach mieszkalnych realizację lokali użytkowych użyteczności publicznej?  2) w  terenach  o symbolach  przeznaczenia  ?MN?,  "MNu?  i ?MNz?  dopuszcza  się  realizację  w obrębie  jednej  działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej o wielkości określonej przepisami § 10 pkt 4 niniejszej uchwały,  jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego?  3) w terenach o symbolach przeznaczenia "MNu? dopuszcza się realizację obiektów usługowych jako zabudowy  uzupełniającej  wyłącznie  w ramach  działek  budowlanych  zabudowy  mieszkaniowej  pod  warunkiem  zachowania udziału w powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej do 50%.  § 7. Na  obszarach  objętych  planem  ustala  się  następujące  zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i krajobrazu  kulturowego:  1) na obszarach planu w szczególności ochronie podlegają:  a) obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w skład którego wchodzą całe obszary planu położone we wsi  Chyleniec i Michałówek,  b) Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Pradoliny  Warszawsko  ?  Berlińskiej,  w skład  którego  wchodzą  obszary  (fragmenty obszarów) położone we wsiach Dzierzgówek, Bobrowniki, Arkadia, Mysłaków i Janowice,  c) aleja lipowa Nieborów ­ Piaski ? odcinek styczny do terenu o symbolu 18.53.MN,  d) tereny zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i wibracjami?  2) na  terenach  (fragmentach  terenów  wg  rysunków  planu),  które  wchodzą  w skład  obszarów  chronionego  krajobrazu,  obowiązują  warunki  zagospodarowania  określone  przepisami  odrębnymi  ustanawiającymi  obszar  chroniony a w tym między innymi:  ­ zakaz lokalizacji uciążliwych inwestycji przemysłowych, komunalnych i rolniczych (w tym ferm w systemie  bezściółkowym),  wysypisk  śmieci  i składowisk  odpadów,  nowych  inwestycji  oraz  obiektów  i urządzeń  rekreacyjnych bez urządzeń odbioru lub oczyszczania ścieków,  ­ zakaz nadmiernego obniżania poziomu wód gruntowych,  ­ lokalizowania i budowy obiektów naruszających ustanowione standardy środowiska,  ­ lokalizowania, budowy i rozbudowy obiektów naruszających walory krajobrazowe środowiska?  3) na  terenach  wchodzących  w skład  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego  obowiązują  warunki  zagospodarowania  określone  ?Planem  ochrony  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego?  oraz  szczegółowymi  warunkami określonymi w niniejszej uchwale?  4) dla  wszystkich  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę,  w których  dopuszczalna  jest  realizacja  obiektów  mieszkaniowych  i usługowych  obowiązuje  zakaz  budowy  zakładów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii?  5) ustala  się  zasadę  równoczesnej  lub  wyprzedzającej  realizacji  elementów  infrastruktury  technicznej  zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych  zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu?  6) w  zakresie  zaopatrzenia  w energię  cieplną  ustala  się  preferencje  dla  niewęglowych  czynników  w tym  kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej?  7) tereny oznaczone  symbolem  przeznaczenia:  MN, należą  do rodzaju terenu o dopuszczalnym  poziomie hałasu  w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową?  8) tereny  oznaczone  symbolami  przeznaczenia:  MNu,W,  MNu,  RM  i MNr,  należą  do  rodzaju  terenu  o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  z usługami? 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany

Strona 8

9) tereny oznaczone symbolem UO, należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak  dla  terenów  przeznaczonych  pod  budynki  związane  ze  stałym  lub  wielogodzinnym  pobytem  dzieci  i młodzieży?  10) tereny oznaczone symbolem MNz, należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku  jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno­wypoczynkowe poza miastem?  11) pozostałe tereny o symbolach nie wymienionych w pkt 7 do 10 nie podlegają ochronie przed hałasem w myśl  przepisów szczególnych?  12) w  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  obowiązuje  zachowanie  jakości  środowiska  na  granicy  działki  budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia lub użytkowania terenu  określonego dla działek sąsiednich?  13) w  terenach  w których  dopuszcza  się  realizację  budynków  mieszkalnych  obowiązuje  zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  (zawsze  i potencjalnie)  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  za  wyjątkiem  sieci  i urządzeń  z zakresu  łączności  publicznej  przy  zachowaniu  przepisów  szczególnych  oraz  pozostałych  sieci  uzbrojenia  terenu  i urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanych  wyłącznie  z użytkowaniem  budynków  w obrębie działki budowlanej, na której urządzenie jest realizowane?  14) pas terenu przyległy do linii brzegu rowu o szerokości minimum 1,5m winien być zachowany bez ogrodzeń  i innych przeszkód uniemożliwiających dostęp do rowów melioracyjnych.

  § 8. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej:  1) w obszarach planu ochronie podlegają:  a) aleja lipowa wzdłuż drogi Nieborów ­ Piaski wpisana do rejestru zabytków (Decyzja 1150/296 z 14 czerwca  1974r.),  b) pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa,  2) na  terenach  lub  fragmentach  terenów,  które  położone  są  w obszarach  występowania  stanowisk  archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymaga  przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych?  3) na  terenach  lub  fragmentach  terenów  położonych  w obszarze  ochrony  stanowisk  archeologicznych,  prace  ziemne  podlegają  nadzorowi  konserwatorskiemu  na  warunkach  określonych  w przepisach  szczególnych,  wykonywanie  prac  ziemnych  związanych  z zabudową  i zagospodarowaniem  terenu  wymaga  nadzoru  archeologicznego w czasie ich realizacji?  4) w  przypadku  stwierdzenia  lokalizacji  stanowiska  archeologicznego  w obszarze  ochrony  stanowisk  archeologicznych,  wykonywanie  robót  ziemnych  związanych  z zabudową  i zagospodarowaniem  terenu  wymaga przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.  § 9. Na obszarach objętych planem nie ustala się warunków i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania  obszarów przestrzeni publicznej.  § 10. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:  1) wielkość i kształt działek budowlanych, istniejącej zabudowy ­ winny być dostosowane do potrzeb związanych  z funkcjonowaniem obiektów, przy zachowaniu wymogów przepisów szczególnych?  2) pokazane na rysunku planu linie podziału wewnętrznego jako zasada podziału, obowiązują w zakresie kierunku  przebiegu granic nowego podziału oraz usytuowania działek w stosunku do dróg (ulic)?  3) fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd ­ winien posiadać szerokość minimum  5m, (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu  działki lub działek budowlanych)?  4) w  terenach  o przeznaczeniu:  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  o symbolu  "MN",  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami  o symbolu  "MNu"  obowiązuje  (chyba  że  ustalenia  rozdziału 3 stanowią inaczej):  a) wielkość działki budowlanej mieszkalnictwa jednorodzinnego od 500 m2 do 2000m2 , 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany

Strona 9

b) minimalna szerokości frontów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ­ 15m, chyba że rysunek  planu miejscowego wskazuje mniejszą szerokość?  5) w terenach o przeznaczeniu oznaczonym symbolem ?RM? obowiązuje:  a) wielkość działki budowlanej zabudowy zagrodowej od 1500 m2 do 5000m2  b) minimalna szerokości frontów działek ­ 20m?  6) działki  gruntu,  nie  spełniające  warunków  określonych  w pkt  4 i  5 paragrafu  mogą  być  wydzielane  wyłącznie  jako części uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej?  7) dla pozostałej zabudowy za wyjątkiem terenów położonych na terenie Bolimowskiego Parku krajobrazowego  wielkość  działek  uzależniona  od  realizowanej  funkcji  i wielkości  obiektów  budowlanych  przy  zachowaniu  szerokości frontów działek minimum 15m i wielkości działki budowlanej minimum 500m2 chyba że ustalenia  zawarte w rozdziale 3 stanowią inaczej?  8) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału nieruchomości bez ograniczeń zawartych w niniejszym planie  w sytuacji,  gdy  nowa  granica  działki  ewidencyjnej  pokrywa  się  z linią  rozgraniczającą  tereny  o różnym  przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania?  9) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod ulice (drogi) lub dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie  pasa drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni:  ­ dla ulic (dróg) dojazdowych i lokalnych minimum 5,0 m,  ­ dla ulic włączanych do ulic (dróg) zbiorczych, równych 10m?  10) dla  stacji  transformatorowych,  działka  budowlana  o wymiarach  minimum  3x2m  z możliwością  dostępu  do  drogi publicznej?  11) nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału nieruchomości?  12) zasady  podziału  zawarte  w treści  niniejszego  paragrafu  oraz  na  rysunkach  planu  obowiązują  również  przy  przeprowadzaniu procesu połączenia i podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości.

  § 11. Na  obszarach  objętych  planem  ustala  się  następujące  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i budowy  systemów komunikacji:  1) ustala  się  system  ulic  ogólnodostępnych,  obsługujących  obszary  planu  w skład,  którego  wchodzą  ulice  klasy  zbiorcza,  lokalna  oraz  dojazdowa określone  rysunkami  planu pełniące  funkcję  obsługi  bezpośredniej terenów  zabudowy oraz funkcję nawiązania dojazdów i dojść do sieci dróg publicznych?  2) dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają:  a) ulice  (drogi)  określone  niniejszym  planem  i przylegające  do  poszczególnych  terenów  z wyłączeniem  pasa  drogowego drogi krajowej Nr 2,  b) drogi  wewnętrzne  nie  wyodrębnione  niniejszym  planem  (położone  w granicach  terenów  lub  do  nich  styczne),  będące  dojściami  lub  dojazdami,  o ile  ustalenia  niniejszego  planu  zawarte  w Rozdziale  3 nie  stanowią inaczej?  3) dopuszcza  się  zmianę  rozwiązań  elementów  pasa  drogowego  w stosunku  do  ustaleń  niniejszego  planu  w granicach określonych liniami rozgraniczającymi przy zachowaniu przepisów szczególnych?  4) linie  rozgraniczające  ulicy  (dróg)  winny  spełniać  warunki  zwymiarowania  oraz  miar  graficznych  i punktów  identyfikacyjnych określonych rysunkiem planu?  5) realizacja  obiektów  o funkcji  usługowej  lub  o funkcji  techniczno­produkcyjnej  na  poszczególnych  działkach  budowlanych,  wymaga  budowy  zatoki  postojowej  poza  podstawowymi  pasami  ruchu  ulicy  obsługującej  lub  parkingu wewnętrznego przy zachowaniu przepisów szczególnych?  6) w  sytuacjach  uzasadnionych  realizacją  obiektów  o funkcji  usługowej  dopuszcza  się  realizację  chodników  i zatok  postojowych  w ramach  pasów  przydrogowych  (przy  ulicach,  przy  dojściach  i dojazdach)  o granicach  określonych  liniami  zabudowy  i linią  rozgraniczającą  dróg  (ulic,  dojść  i dojazdów),  przy  zachowaniu  możliwości zabudowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem?  7) w ramach pasów drogowych ulic klasy zbiorcza i lokalna oraz w terenach zabudowy usługowej, dopuszcza się  realizację wyodrębnionych ścieżek rowerowych wg zapotrzebowania? 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 10

8) w  pasach  drogowych  ulic  określonych  planem  z wyłączeniem  drogi  głównej  ruchu  przyspieszonego  oraz  zbiorczej,  dopuszcza  się  realizację  kiosków  oraz  obiektów  małej  architektury,  przy  zachowaniu  standardów  bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego na warunkach właściwego zarządcy drogi?  9) na  skrzyżowaniach  ulic,  w obrębie  trójkątnego  poszerzenia  pasa  drogowego  obowiązuje  zachowanie  pola  widoczności.  § 12. Na  obszarach  objętych  planem  ustala  się  następujące  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i budowy  systemów infrastruktury technicznej:  1) podstawowy  program  wyposażenia  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę,  obejmuje  sieci  i urządzenia:  elektroenergetyczne,  gazowe,  zaopatrzenia  w wodę,  odprowadzenia  i oczyszczania  ścieków  sanitarnych,  odprowadzenia wód opadowych i telekomunikacyjne?  2) dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urządzenia  infrastruktury  technicznej  (z  wykluczeniem  turbin  wiatrowych)  ograniczone  do  obsługi  wyłącznie  poszczególnych  terenów,  pod  warunkiem  zachowania  pozostałych  ustaleń  niniejszego  planu  oraz  interesów  osób trzecich?  3) ustala się prawo realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów:  a) w  ramach  pasów  drogowych  ulic,  dojść  i dojazdów  z wyłączeniem  pasa  drogowego  drogi  krajowej,  na  warunkach określonych przez zarządcę drogi,  b) w  ramach  pasów  przylegających  do  terenów  komunikacji  (przy  ulicach,  przy  dojściach  i dojazdach)  o granicach  określonych  liniami  zabudowy  (minimalną  odległością  budynków)  i linią  rozgraniczającą  terenów komunikacji (ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych  ustalonych niniejszym planem oraz przepisów szczególnych,  c) w osiach istniejących sieci?  4) dopuszcza  się  realizację  sieci  infrastruktury  technicznej  (podziemnej  i nadziemnej)  w terenach  zabudowy  produkcyjnej przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu?  5) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów, do czasu wybudowania sieci wodociągowej  dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć przy zachowaniu przepisów szczególnych?  6) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych?  7) odprowadzenie  ścieków  przemysłowych  do  zewnętrznych  urządzeń  kanalizacyjnych  z warunkiem  realizacji  niezbędnych  urządzeń  podczyszczających  w celu  zachowania  wymaganej  przepisami  szczególnymi,  jakości  odprowadzanych ścieków?  8) na terenach, nie wyposażonych w kanalizację sanitarną, odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych  oczyszczalni ścieków przy zachowaniu przepisów szczególnych lub do szczelnych zbiorników na nieczystości  ciekłe, a następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków?  9) odprowadzenie  wód  opadowych  i roztopowych  do  zewnętrznej  sieci  kanalizacji  deszczowej,  do  rowów  i stawów, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów szczególnych?  10) dla  wszystkich  terenów  budowlanych  przewiduje  się  budowę  oraz  dopuszcza  się  realizację  sieci  i urządzeń  elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, dostarczających do odbiorców energię elektryczną, cieplną  i gaz? zasady kształtowania  przebiegu sieci określa pkt 3 niniejszego paragrafu, przy zachowaniu pozostałych  ustaleń planu i przepisów techniczno­budowlanych?  11) dla  terenów  budowlanych  przewiduje  się  doprowadzenie  energii  elektrycznej  do  działek  budowlanych  z istniejących linii niskiego napięcia?  12) w  obrębie  terenów  przeznaczonych  do  zabudowy,  przez  które  przebiega  linia  elektroenergetyczna  15kV  dopuszcza się:  a) przebudowę linii ze zmianą trasy,  b) realizację stacji transformatorowych według zapotrzebowania, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu?  13) podstawowy układ sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną obejmuje:  a) istniejące linie elektroenergetyczne 15kV, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 11

b) istniejące stacje transformatorowe z dopuszczeniem ich konserwacji lub wymiany,  c) projektowane w chwili zatwierdzenia niniejszego planu, stacje transformatorowe,  d) linie elektroenergetyczne 15kV zasilające projektowane stacje transformatorowe,  e) linie elektroenergetyczne niskiego napięcia?  14) usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne urządzenia  służące  gromadzeniu  odpadów  w celu  ich  przygotowania  do  transportu  do  miejsc  odzysku  lub  unieszkodliwiania?  15) ograniczenia  zagospodarowania  terenu,  zawarte  w rozdziale  2 i  3 uchwały  nie  dotyczą  inwestycji  z zakresu  łączności publicznej, przy zachowaniu przepisów odrębnych.  § 13. Na  obszarach  objętych  planem  ustala  się  następujące  sposoby  i terminy  tymczasowego  zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:  1) na  terenach,  dla  których  ustalenia  niniejszego  planu  ustalają  inne  przeznaczenie  terenu  niż  dotychczasowe  dopuszcza  się  realizację  obiektów  tymczasowych  nie  związanych  trwale  z gruntem,  niezbędnych  do  dotychczasowego sposobu użytkowania terenu?  2) istniejące  budynki  i ogrodzenia  mogą  być  użytkowane  w sposób  dotychczasowy  z prawem  do  bieżącej  konserwacji?  3) termin  tymczasowego  zagospodarowania  upływa  z dniem  uprawomocnienia  się  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę,  związanej  z realizacją  przedsięwzięcia  zgodnego  z przeznaczeniem  terenu  określonym  niniejszym  planem.  Rozdział 3. Zasady i warunki kształtowania zagospodarowania w wyodrębnionych terenach  § 14. 1. W  obszarze  urbanistycznym  Nr  1 ? wieś  Arkadia, wyznacza  się  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania  określone  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi  oraz  symbolem  cyfrowym i literowym.  2. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem 1.06.MNu:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki  mieszkalne  o wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  w tym  druga  lub  trzecia  w poddaszu  użytkowym,  b) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  c) wysokość pozostałych budynków ? jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,  d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,  e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej. f ) istniejące budynki  wchodzące w skład zabudowy zagrodowej do zachowania lub zmiany funkcji na zgodną z przeznaczeniem  terenu,  g) istniejące dojazdy gospodarcze do zachowania,  h) teren  położony  jest  w granicach  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Pradoliny  Warszawsko  ?  Berlińskiej,  obowiązują  warunki  zagospodarowania  określone  przepisem  ustanawiającym  obszar  chroniony  oraz  szczegółowymi  warunkami  określonymi  w niniejszej  uchwale,  i )  fragment  terenu  (wg  rysunku  planu)  położony  jest  w obszarze  ochrony  stanowisk  archeologicznych,  prace  ziemne  podlegają  nadzorowi  konserwatorskiemu  na  warunkach  określonych  w przepisach  szczególnych,  wykonywanie  prac  ziemnych  związanych  z zabudową  i zagospodarowaniem  terenu  wymaga  nadzoru  archeologicznego  w czasie  ich  realizacji,  j  )  dopuszcza  się  podział  działki  Nr  5/1  z wydzieleniem  działki  budowlanej  z frontem  opartym  o istniejącą drogę wewnętrzną ? dojazd do cmentarza.  3. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 19 symbolem 1.07.R/B: 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 12

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze ? rezerwa terenu pod zabudowę?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) zakaz realizacji budynków,  b) dostępność komunikacyjna do terenu poprzez pozostałą część działki wchodzącej w skład nieruchomości,  c) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 m.  d) fragment  terenu  (wg  rysunku  planu)  położony  jest  w obszarze  występowania  stanowisk  archeologicznych,  realizacja zagospodarowania wymagającego prac ziemnych dopuszczalna po wykonaniu ratowniczych badań  wykopaliskowych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,  e) fragment  terenu  (wg  rysunku  planu)  położony  jest  w obszarze  ochrony  stanowisk  archeologicznych,  prace  ziemne  wymagają  sprawowania  nadzoru  archeologicznego  na  warunkach  określonych  w przepisach  szczególnych, f ) teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko  ? Berlińskiej,  obowiązują  warunki  zagospodarowania  określone  przepisem  ustanawiającym  obszar  chroniony oraz szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszej uchwale.

  4. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenów, które zostały oznaczone na rysunku planu Nr 1 symbolami 1.08.ZL:  1) przeznaczenie: lasy?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) zakaz realizacji budynków,  b) dopuszcza  się  realizację  sieci  podziemnej  infrastruktury  technicznej  przy  zachowaniu  przepisów  szczególnych,  c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m,  d) teren  położony  jest  w granicach  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Pradoliny  Warszawsko  ?  Berlińskiej,  obowiązują  warunki  zagospodarowania  określone  przepisem  ustanawiającym  obszar  chroniony  oraz  szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszej uchwale,  e) fragment  terenu  położony  jest  w obszarze  występowania  stanowisk  archeologicznych,  realizacja  zagospodarowania  wymagającego  prac  ziemnych  dopuszczalna  po  wykonaniu  ratowniczych  badań  wykopaliskowych  na  warunkach  określonych  w przepisach  szczególnych, §.15. 1.  W obszarze  urbanistycznym  Nr  2 ? wieś  Bednary  Kolonia, wyznacza  się  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania  określone  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi  oraz  symbolem  cyfrowym i literowym.f ) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk  archeologicznych,  prace  ziemne  wymagają  sprawowania  nadzoru  archeologicznego  na  warunkach  określonych w przepisach szczególnych.  2. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenów, które zostały oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolami 2.45.KD­L i 2.46.KD­L:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica lokalna?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) poszerzenie pasa drogowego drogi położonej w terenach kolejowych (zamkniętych),  b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  3. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenów, które zostały oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolami 2.47.KD­L i 2.48.KD­L:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica lokalna?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany

Strona 13

b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej na warunkach właściwego zarządcy drogi,  c) projektowane poszerzenia (wg rysunku planu) pasów drogowych dróg powiatowych Nr 2702E i 2701E.  4. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenów, które zostały oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolami 2.49.KD­D i 2.50.KD­D:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ droga dojazdowa?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) poszerzenie pasa drogowego drogi położonej w terenach kolejowych (zamkniętych),  b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  5. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 2 symbolem 2.51.RM:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  maksymalnie do 10m,  b) wysokość pozostałych budynków ? maksymalnie do 9m,  c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,  d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,  e) zakaz  realizacji  obiektów  produkcji  zwierzęcej  o wielkości  powyżej  40DJP  (dużych  jednostek  przeliczeniowych), f ) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5m.

  6. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 2 symbolem 2.52.R,RM:  1) przeznaczenie: tereny rolnicze i zabudowy zagrodowej?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  maksymalnie do 10m,  b) wysokość pozostałych budynków ? maksymalnie do 9m,  c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,  d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,  e) zakaz  realizacji  obiektów  produkcji  zwierzęcej  o wielkości  powyżej  40DJP  (dużych  jednostek  przeliczeniowych), f ) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5m.  5. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 2 symbolem 2.53.MNu:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki  mieszkalne  o wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  w tym  druga  lub  trzecia  w poddaszu  użytkowym,  b) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  c) wysokość pozostałych budynków ? jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,  d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 14

e) udział  powierzchni  terenu  biologicznie  czynnej,  co  najmniej  50%  działki  budowlanej. §.16. 1.  W obszarze  urbanistycznym  Nr  3 ? wieś  Bednary  Wieś, wyznacza  się  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania  określone  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi  oraz  symbolem  cyfrowym i literowym.  2. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 2 symbolem 3.106.RM:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  maksymalnie do 10m,  b) wysokość pozostałych budynków ? maksymalnie do 9m,  c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,  d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,  e) zakaz  realizacji  obiektów  produkcji  zwierzęcej  o wielkości  powyżej  40DJP  (dużych  jednostek  przeliczeniowych), f ) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5m.  3. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 3 symbolem 3.107.KD­D:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica dojazdowa?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  4. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 3 symbolem 3.108.MNu:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki  mieszkalne  o wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  w tym  druga  lub  trzecia  w poddaszu  użytkowym,  b) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  c) wysokość pozostałych budynków ? jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,  d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,  e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.  5. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 4 symbolem 3.

109.P:  1) przeznaczenie terenu ­ tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki o wysokości do 20m,  b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,  c) w  budynkach  o funkcji  składów  i magazynów  dopuszcza  się  realizację  pomieszczeń  o funkcji  handlu  o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2 ,  d) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  oddziaływać  na  środowisko  za  wyjątkiem  sieci  i urządzeń  z zakresu  łączności  publicznej  przy  zachowaniu  przepisów szczególnych, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany Strona 15

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20% działki budowlanej,f ) działka budowlana  o wielkości minimum 4000m2 , przy zachowaniu szerokości frontu minimum 20m,  g) dostępność  komunikacyjna  do  działki  budowlanej  utworzonej  z działki  ewidencyjnej  Nr  417  do  drogi  gminnej poprzez pozostałą część nieruchomości.  6. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 5 symbolem 3.110.KD­D:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica dojazdowa?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  7. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 5 symbolem 3.111.MNu:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki  mieszkalne  o wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  w tym  druga  lub  trzecia  w poddaszu  użytkowym,  b) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  c) wysokość pozostałych budynków ? jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,  d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,  e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.  8. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 5 symbolem 3.112.RM:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  maksymalnie do 10m,  b) wysokość pozostałych budynków ? maksymalnie do 9m,  c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,  d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,  e) zakaz  realizacji  obiektów  produkcji  zwierzęcej  o wielkości  powyżej  40DJP  (dużych  jednostek  przeliczeniowych). §.17. 1.  W obszarze  urbanistycznym  Nr  4 ? wieś  Bełchów, wyznacza  się  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania  określone  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  2. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 6 symbolem 4.226.MNu:  1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami?  2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  a) budynki  mieszkalne  o wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  w tym  druga  lub  trzecia  w poddaszu  użytkowym,  b) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  c) wysokość pozostałych budynków ? jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m, 

Id: ZZSEA­KBUPR­CKZZN­VMLGG­EDJIS. Podpisany

Strona 16

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,  e) udział  powierzchni  terenu  biologicznie  czynnej,  co  najmniej  50%  działki  budowlanej,  f  )  istniejący  rów  melioracyjny do zachowania.

  3. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 7 symbolem 4.227.KD­D:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica dojazdowa?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) poszerzenie pasa drogowego drogi położonej na terenie wsi Stachlew w gminie Łyszkowice,  b) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  4. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu Nr 7 symbolem 4.228.KD­D:  1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych ­ ulica dojazdowa?  2) zasady i warunki zagospodarowania:  a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  b) jezdnia w obrębie placu do zawracania o promieniu minimum 6m,  c) w  programie  uzbrojenia  dopuszczalna  realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  obsługującej  przylegające  tereny  zabudowy,  a w  szczególności  sieci:  telekomunikacyjnej,  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej,  wodociągowej i elektroenergetycznej.  5. Ustala  się  następujące  przeznaczenie  i szczególne  warunki  zagospodarowania  oraz  ograniczenia  w użytkowaniu dla terenów, które zostały ozn
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/243/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/173/09 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków i Nieborów.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.726.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr 1 Starosty Łowickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego z wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej wykonanej na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu LPIS, dla gminy Nieborów, w powiecie łowickim województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 marca 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr V/98/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • uchwała nr V/97/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • uchwała nr V/96/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

 • uchwała nr V/95/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.