Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/124/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-09-14
Organ wydający:Rada Powiatu Zgierskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 263 pozycja: 2703
Hasła:opłata za parkowanie

UCHWAŁA NR XIII/124/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  Na  podstawie  art.  12  pkt  7 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1592?  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  200,  poz.  1688,  Nr  214,  poz.  1806?  z 2003  r.  Nr  162,  poz.  1568?  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  167,  poz.  1759?  z 2007  r.  Nr  173,  poz.  1218?  z 2008  r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223,  poz. 1458? z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675) oraz art.130a ust. 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756 i 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175,  poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497? z 2001 r. Nr 129, poz. 1444? z 2006 r. Nr 17,  poz.  141,  Nr  104,  poz.  708  i 711,  Nr  190,  poz.  1400,  Nr  191,  poz.  1410,  Nr  235,  poz.  1701?  z 2007  r.  Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238? z 2008 r. Nr 37,  poz.  214,  Nr  100,  poz.  649,  Nr  163,  poz.  1015,  Nr  209,  poz.  1320,  Nr  220,  poz.  1411  i 1426,  Nr  223,  poz.  1461  i 1462,  Nr  234,  poz.  1573  i 1574?  z 2009  r.  Nr  3,  poz.  11,  Nr  18,  poz.  97,  Nr  79,  poz.  663,  Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323? z 2010 r.  Nr  40,  poz.  230,  Nr  43,  poz.  246,  Nr  122,  poz.  827,  Nr  151,  poz.  1013,  Nr  152,  poz.  1018,  Nr  182,  poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726? z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92,  poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:  § 1. Ustala  się  wysokość  opłat  za  usunięcie  i przechowywanie  pojazdu  usuniętego  z drogi  w przypadkach  określonych  w art.  130a  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o ruchu  drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w następującej wysokości brutto:  1) rower lub motorower:  a) za usunięcie ­ 100 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 10 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 7 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 4 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ? 2 zł?  2) motocykl:  a) za usunięcie ­ 200 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 15 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 10 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 5 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ? 3 zł?  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:  a) za usunięcie ­ 250 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 25 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 20 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 15 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ­ 10 zł?  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:  a) za usunięcie ­ 500 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 30 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 25 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 20 zł,  e) przechowywania powyżej 180 dni ? 15 zł? 


Id: ZMYWE­TTFXR­OXDLO­YBJNL­PWDRJ. Podpisany Strona 1

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:  a) za usunięcie ­ 700 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 35 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 25 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 20 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ? 15 zł?  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:  a) za usunięcie ­ 1 000 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 40 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 30 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 25 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ? 20 zł?  7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:  a) za usunięcie ­ 1 200 zł,  b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni ­ 100 zł,  c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni ? 60 zł,  d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni ? 40 zł,  e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni ? 20 zł.  § 2. Ustala  się  wysokość  kosztów,  o których  mowa  w art.  130a  ust.  2a  ustawy  prawo  o ruchu  drogowym  powstałych  w przypadku  odstąpienia  od  usunięcia  pojazdu,  jeżeli  wydanie  dyspozycji  usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów w wysokości brutto:  1) rower lub motorower ­ 50 zł?  2) motocykl ­ 100 zł?  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ­ 125 zł?  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t ­ 250 zł?  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t ­ 350 zł?  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t ­ 500 zł?  7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne ­ 600 zł.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.  § 4. Traci  moc  uchwała  Nr  XLIII/399/10  Rady  Powiatu  Zgierskiego  z dnia  26  lutego  2010  r.  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  pojazdu  z drogi  i jego  przemieszczenia  na  parking  strzeżony wyznaczony przez Starostę Zgierskiego oraz za parkowanie usuniętych pojazdów.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powatu Zgierskiego.    Przewodniczący Rady  Powiatu Zgierskiego  Józef Dziemdziela

Id: ZMYWE­TTFXR­OXDLO­YBJNL­PWDRJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

 • zarządzenie nr 310/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5

 • zarządzenie nr 298/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kiernozi

 • zarządzenie nr 297/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice

 • sprawozdanie nr 1 Burmistrza Wieruszowa z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.