Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/126/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/111/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturze Domu Dziecka w Grotnikach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-09-14
Organ wydający:Rada Powiatu Zgierskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 263 pozycja: 2704
Hasła:lokale

UCHWAŁA NR XIII/126/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/111/11 Rady Powiatu Zgierskiego  z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturze  Domu Dziecka w Grotnikach  Na  podstawie  art  4 ust.  3,  art.  12  pkt  11  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1592?  z 2002r.  Nr  23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,  poz.  1759?  z 2007r.  Nr  173,  poz.  1218?  z 2008r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223,  poz.  1458,  z 2009  r.  Nr  92,  poz.  753,  Nr  157,  poz.  1241?  z 2010r.  Nr  28,  poz.  142  i 146,  Nr  40,  poz.  230,  Nr  106,  poz.  675?  z 2011r.  Nr  21,  poz.  113)  w związku  z art. 90 ust. 3 i art 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221,  poz.  1738?  z 2010r.  Nr  28,  poz.  146,  Nr  40,  poz.  229,  Nr  81,  poz.  527,  Nr  125,  poz.  842,  Nr  217,  poz.  1427?  z 2011r.  Nr  81,  poz.  440,  Nr  106,  poz.  622) Rada  Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:  § 1. Uchyla  sie  uchwałę  Nr  XII/111/11  Rady  Powiatu  Zgierskiego  z dnia  30  czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za  pobyt  w mieszkaniu  chronionym  funkcjonującym  w strukturze  Domu  Dziecka  w Grotnikach.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.  § 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.    Przewodniczący Rady  Powiatu Zgierskiego  Józef Dziemdziela


Id: EHWSL­SEXUE­GZQJQ­SQRES­NDVCF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/279/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/329/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/341/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 5156 E - ul. 1 Maja w Zgierzu kategorii drogi powiatowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/209/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/6/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/124/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

 • zarządzenie nr 310/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5

 • zarządzenie nr 298/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kiernozi

 • zarządzenie nr 297/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.