Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 330 pozycja: 3301
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA ROK 2010 CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 1

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w tym: bieżące 6 11 000 11 000 11 000 254 592 254 592 254 592 296 609 296 609 53 970 3 000 1 550 5 500 5 500 75 000 75 000 157 589 157 589 9 106 016 9 106 016 5 500 75 000 157 589 9 106 016 9 106 016 9 106 015 9 106 015 wykonanie majątkowe wykonanie 7 11 000 11 000 11 000 254 592 254 592 254 592 297 861 297 861 53 969 700 4 249 1 554 5 500 5 500 75 000 157 589 9 106 015 9 106 015 700 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 10 11 000 11 000 11 000 254 592 254 592 254 592 10 212 374 10 073 550 10 371 411 10 212 374 10 073 550 10 371 411 53 969 700 4 249 1 554 5 500 11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,69 98,69 100,00 100,00 141,63 100,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Strona 2 wykonanie % (10:5) ogółem


Dział Rozdział § 1 010 01005 020 02001 600 60014 2 3

Źródło dochodów 4 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach 5 11 000 11 000 11 000 254 592 254 592 254 592 10 508 983 10 508 983 53 970 700 3 000 1 550 5 500 5 500

§ 2110 dotacja celowa Leśnictwo Gospodarka leśna § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 2007 w tym: -przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia - Ujazd § 2460 § 2710 § 6207 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: -przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia - Ujazd Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu § 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2110 dotacja celowa § 2360 710 71012 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej § 2110 dotacja celowa dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane § 2337 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2380 wpływy części zysku z gospodarstwa pomocniczego 71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) § 2110 dotacja celowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy § 6637 inwestycyjne realizowane na podestawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 71015 Nadzór budowlany § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2110 dotacja celowa 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie § 2110 dotacja celowa w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 75020 Starostwo Powiatowe § 0420 wpływy z opłat komunikacyjnych § 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0690 wpływy z różnych opłat § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200

1 105 658 516 361 516 361 36 73 992 442 333 587 186 49 224 10 002 39 222 0 115 998 115 998 38 142 38 142 383 822 0 638 383 184 4 922 209 289 245 289 245 289 045 4 536 914 2 426 450 14 502 2 520 1 721 449 200 4 536 914 2 426 450 14 502 2 520 1 721 449 383 822 0 638 383 184 4 922 209 289 245 289 245 289 045 200 4 587 414 2 334 012 14 501 2 597 1 856 669 384 259 444 638 383 177 4 974 598 289 245 289 245 289 045 516 361 516 361 36 73 992 442 333 549 044 49 224 10 002 39 222 0 115 998 115 998 0 611 067 611 067 36 73 977 537 054 550 357 50 100 10 002 39 222 876 115 998 115 998 0

1 105 658 0 0

966 835 0 0

966 835 611 067 611 067 36 73 977 537 054

87,44 118,34 118,34 100,00 99,98 121,41 100,22 101,78 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,11 0,00 100,00 100,00 101,06 100,00 100,00 100,00 100,00 101,11 96,19 99,99 103,06 107,86

38 142 0

38 141 0

588 498 50 100 10 002 39 222 876

0 38 142 38 142 0

0 38 141 38 141 0

115 998 115 998 38 141 38 141 384 259 444 638 383 177

0 0

0 0

4 974 598 289 245 289 245 289 045 200

0

0

4 587 414 2 334 012 14 501 2 597 1 856 669

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 3

§ 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 dotacja celowa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat § 2120 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75095 Pozostała działalność § 0920 pozostałe odsetki 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2110 dotacja celowa 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej § 0920 pozostałe odsetki § 2110 dotacja celowa § 6410 dotacja celowa na zakup: - sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 dotacja celowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych § 2130 powiatu 75495 Pozostała działalność § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 300

9 680 6 000 356 313 42 712 22 509 20 203 53 338 0 4 098 41 854 7 386 0 0 30 912 30 912 30 912 8 110 691 5 755 911 0 5 729 611 26 300

9 680 6 000 356 313 42 712 22 509 20 203 53 338 0 4 098 41 854 7 386 0 0 30 912 30 912 30 912 5 866 261 5 729 611 0 5 729 611

4 852 15 180 359 603 42 712 22 509 20 203 53 341 4 4 098 41 853 7 386 1 886 1 886 30 387 30 387 30 387 5 862 069 5 731 327 1 728 5 729 599 26 300 26 300 26 300 26 300 0 0 2 244 430 26 300 2 244 429 26 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 852 15 180 359 603 42 712 22 509 20 203 53 341 4 4 098 41 853 7 386 1 886 1 886 30 387 30 387 30 387 8 106 498 5 757 627 1 728 5 729 599 26 300 26 300 54 971 10 697 44 274 2 218 130 2 218 129 2 293 900 70 000 5 771 2 063 130 2 063 129 2 063 129

50,12 253,00 100,92 100,00 100,00 100,00 100,01 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 98,30 98,30 98,30 99,95 100,03 0,00 100,00 100,00 100,00 90,57 100,00 88,55 99,99 100,00 96,94 100,00

60 697 10 697 50 000 2 294 083 70 000 5 953 2 063 130

60 697 10 697 50 000 75 953 70 000 5 953

54 971 10 697 44 274 75 771 70 000 5 771

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany


Strona 4

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu § 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 75618 § 0490 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego

155 000 12 993 946 12 993 946 13 845 157 225 825 224 313 750 132 630 225 825 224 313 750 132 630 231 676 230 161 750 140 625

155 000 0 0

155 000

155 000

100,00 106,55 102,59 102,61 100,00 106,06 99,21 106,62 106,80 100,51 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 113,37 113,37 100,00 100,00 106,14 97,34 188,97 100,96 173,61 101,56 97,83 88,42 84,68 84,67 104,55 Strona 5

0 13 845 157 0 231 676 230 161 750 140 625

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 75622 Wpływy z podatku dochodowego § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 75803 75814 75832 801 80120 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące § 0690 wpływy z różnych opłat § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 80130 Szkoły zawodowe

12 768 121 12 768 121 13 613 481 12 398 121 12 398 121 13 241 577 370 000 370 000 371 904 45 081 971 45 081 971 45 102 023 38 061 337 38 061 337 38 061 337 38 061 337 38 061 337 38 061 337 6 083 550 6 083 550 150 000 150 000 787 084 787 084 1 298 747 481 835 435 98 750 1 550 9 160 300 849 53 091 15 300 2 700 326 260 326 260 340 095 6 083 550 6 083 550 150 000 150 000 787 084 787 084 1 280 747 463 835 435 98 750 1 550 9 160 300 849 53 091 6 083 550 6 083 550 170 052 170 052 787 084 787 084 1 362 186 453 761 822 99 694 2 691 9 303 294 307 46 944

0

0 13 613 481 13 241 577 371 904

0 0 0 0 0 18 000 18 000

0 45 102 023 0 38 061 337 38 061 337 0 0 0 16 242 15 242 6 083 550 6 083 550 170 052 170 052 787 084 787 084 1 378 428 469 003 822 99 694 2 691 9 303 294 307 46 944

15 300 2 700 0

12 956 2 286 1 000

12 956 2 286 341 095

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

§ 0690 wpływy z różnych opłat § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 80134 80140 Szkoły zawodowe specjalne § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Centrum Kształcenia Praktycznego § 0830 wpływy z usług § 0840 wpływy ze sprzedazy wyrobów 80142 80148 80195 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr § 0970 wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne § 0830 wpływy z usług Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych § 2130 powiatu 80197 851 85154 Gospodarstwa pomocnicze § 2380 wpływy części zysku z gospodarstwa pomocniczego Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie § 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 0920 pozostałe odsetki § 2110 dotacja celowa w tym: za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 85195 Pozostała działalność § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

1 712 300 910 0 2 960 20 678 27 659 27 659 230 500 25 500 205 000 0 0 131 350 131 350 101 063 24 500 73 664 1 887 1 012 80 80 5 394 280 4 200 4 200 3 841 708 0 3 841 708 3 810 491 31 217 1 548 372 1 409

1 712 300 910 2 960 20 678 27 659 27 659 230 500 25 500 205 000 0 0 131 350 131 350 101 063 24 500 73 664 1 887 1 012 80 80 5 350 359 4 200 4 200 3 841 708 0 3 841 708 3 810 491 31 217 1 504 451 1 409

2 094 306 712 0 5 304 25 985 28 377 28 377 248 824 30 179 218 645 45 45 139 565 139 565 101 061 24 500 73 664 1 885 1 012 50 458 50 458 5 368 061 4 200 4 200 3 842 539 834 3 841 705 3 810 490 31 215 1 521 322 1 409 43 921 43 921 0 0 43 921 0 43 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

2 094 306 712 1 000 5 304 25 985 28 377 28 377 248 824 30 179 218 645 45 45 139 565 139 565 101 061 24 500 73 664 1 885 1 012

122,31 101,93 0,00 179,19 125,66 102,60 102,60 107,95 118,35 106,66 0,00 0,00 106,25 106,25 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00

50 458 63 072,50 50 458 63 072,50 5 411 982 4 200 4 200 3 842 539 834 3 841 705 3 810 490 31 215 1 565 243 1 409 100,33 100,00 100,00 100,02 0,00 100,00 100,00 99,99 101,09 100,00 Strona 6

§ 2130

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1 481 300 21 742 43 921 8 714 996 671 298 1 478 34 286 300 15 916 880 1 525 616 913 7 569 981 4 503 000 2 500 175 000 2 889 481 342 290 0 342 290 95 369 0 0 95 369 8 858 0 8 858 27 200 0

1 481 300 21 742 8 714 996 671 298 1 478 34 286 300 15 916 880 1 525 616 913 7 569 981 4 503 000 2 500 175 000 2 889 481 342 290 0 342 290 95 369 0 0 95 369 8 858 0 8 858 27 200 0

1 481 300 38 613 43 921 8 730 715 672 096 1 590 35 142 661 15 916 1 083 772 616 932 7 579 493 4 514 342 2 477 174 890 2 887 784 342 667 382 342 285 100 488 1 235 19 99 234 8 759 70 8 689 27 212 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 921 0 0

1 481 300 38 613 43 921 8 730 715 672 096 1 590 35 142 661 15 916 1 083 772 616 932 7 579 493 4 514 342 2 477 174 890 2 887 784 342 667 382 342 285 100 488 1 235 19 99 234 8 759 70 8 689 27 212 12

100,00 177,60 100,00 100,18 100,12 107,58 102,50 220,33 100,00 123,07 50,62 100,00 100,13 100,25 99,08 99,94 99,94 100,11 0,00 100,00 105,37 0,00 0,00 104,05 98,88 0,00 98,09 100,04 0,00

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2130 § 2320 85202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2130 85203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia § 0920 pozostałe odsetki § 2110 dotacja celowa 85204 Rodziny zastępcze § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie § 2320 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie § 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych § 2130 powiatu 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej § 0970 wpływy z różnych dochodów

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany


Strona 7

§ 2310 853 85311

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna

27 200 2 192 101 15 556 0 15 556 323 200 323 200 920 100 920 100 67 160 67 160 372 443 2 200 22 604 347 639 493 642 0 468 822 24 820 709 016 33 890 33 890 144 600 135 357 600 8 643 470 330 140 386 806 270 156

27 200 2 192 101 15 556 0 15 556 323 200 323 200 920 100 920 100 67 160 67 160 372 443 2 200 22 604 347 639 493 642 0 468 822 24 820 709 016 33 890 33 890 144 600 135 357 600 8 643 470 330 140 386 806 270 156

27 200 2 164 894 15 557 1 15 556 323 178 323 178 920 100 920 100 67 134 67 134 371 433 997 22 797 347 639 467 492 4 438 439 772 23 282 778 564 34 211 34 211 155 278 145 637 829 8 812 528 376 152 436 262 304 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 200 2 164 894 15 557 1 15 556 323 178 323 178 920 100 920 100 67 134 67 134 371 433 997 22 797 347 639 467 492 4 438 439 772 23 282 778 564 34 211 34 211 155 278 145 637 829 8 812 528 376 152 436 262 304 958

100,00 98,76 100,01 0,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 99,96 99,96 99,73 45,32 100,85 100,00 94,70 0,00 93,80 93,80 109,81 100,95 100,95 107,38 107,59 138,17 101,96 112,34 113,94 108,57 112,79 112,88

§ 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie § 2320 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 85322 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 dotacja celowa Fundusz Pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie § 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 85324 85333 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 wpływy z różnych dochodów Powiatowy Urząd Pracy § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 85395 Pozostała działalność § 0920 pozostałe odsetki § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 854 85401 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne § 0830 wpływy z usług Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 8

§ 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów 85410 85412 85417 85495 Internaty i bursy szkolne § 0830 wpływy z usług Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § 0830 wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe § 0830 wpływy z usług Pozostała działalność wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu § 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 wpływy z różnych opłat § 0970 wpływy z różnych dochodów 926 92601 § 6430 92695 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialnej między jednostkami samorządu § 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody ogółem

12 591 884 103 175 13 440 13 440 95 817 95 817 32 713 32 713 1 280 1 280 670 228 670 228 448 000 222 228 538 000 269 000 269 000 269 000 0 269 000

12 591 884 103 175 13 440 13 440 95 817 95 817 32 713 32 713 1 280 1 280 670 228 670 228 448 000 222 228 0 0

12 591 1 429 117 284 24 946 24 946 95 817 95 817 30 242 30 242 1 280 1 280 669 782 669 782 447 554 222 228 21 0 538 000 269 000 269 000 537 983 269 000 269 000 268 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 591 1 429 117 284 24 946 24 946 95 817 95 817 30 242 30 242 1 280 1 280 669 782 669 782 447 554 222 228 538 004 269 000 269 000 269 004 21 269 000 268 983 268 983

100,00 161,65 113,67 185,61 185,61 100,00 100,00 92,45 92,45 100,00 100,00 99,93 99,93 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,99

0 0

21 21

269 000

102 535 219 89 440 352 90 613 334

13 094 867 12 954 266

103 567 101,01 600

Plan po zmianach

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Wykonanie ogółem

%

Strona 9

Ogółem dotacje celowe

15 932 027

15 923 093 11 183 759 20 203 4 423 831 26 300 269 000 269 000 Wykonanie ogółem 12 595 082

99,94 99,99 100,00 99,81 100,00 100,00 100,00

w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 2110 11 184 348 - dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 20 203 -dotacje celowe na zadania własne § 2130 4 432 176 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6410 26 300 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 269 000 własnych powiatu § 6430, w tym: - budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. "Moje boisko -Orlik 2012", Zespół Szkół 269 000 Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Legionów 47, Tomaszów Maz. Plan po zmianach Ogółem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 2007: - projekt "Szkoła stylizacji i wizażu" - projekt "Nawigator 2" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd - zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - projekt "Poszerzamy horyzonty" - zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - projekt "Tradycja Integruje-festyn plenerowy w ramach dożynek spalskich" - projekt "Nowa szansa" - projekt "Nawigator 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 12 641 305 1 245 690 73 664 108 619 5 500 5 953 300 849 1 409 41 854 468 822 239 020

% 99,63

1 209 915 97,13 73 664 100,00 108 619 100,00 5 500 100,00 5 771 294 307 1 409 41 853 439 772 239 020 96,94 97,83 100,00 100,00 93,80 100,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 2009: - projekt "Szkoła stylizacji i wizażu" - projekt "Tradycja Integruje-festyn plenerowy w ramach dożynek spalskich"

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

87 184 1 887 7 386 1 885 7 386

79 497

91,18 99,89 100,00

Strona 10

- projekt "Nowa szansa" - projekt "Poszerzamy horyzonty" dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków europejskich, § 2337 -projekt ?Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego?

24 820 53 091

23 282 46 944

93,80 88,42

39 222 39 222

39 222 39 222

100,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków 38 142 europejskich, § 6637: - projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" 38 142 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 6207: - przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd - zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - projekt "Poszerzamy horyzonty" - zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 6209: - projekt "Poszerzamy horyzonty" 11 228 367 9 106 016 2 063 130 15 300 43 921 2 700 2 700

38 141 38 141

100,00 100,00

11 226 021 99,98 9 106 015 100,00 2 063 129 12 956 43 921 2 286 2 286 100,00 84,68 100,00 84,67 84,67

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 11

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA Budżet Powiatu uchwalony na rok 2010 Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/348/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą 96.510.884 zł , w tym: 1) Dochody na zadania własne 74.982.477 zł w tym : - subwencje 45.195.527 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.742.365 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t. 1.872.592 zł, - dochody własne 25.171.993 zł; 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 10.765.845 zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.729.562 zł; 4) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.

000 zł; 5) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 11.000 zł. W trakcie 2010 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochodów własnych oraz subwencji na łączną kwotę zwiększeń 6.024.335 zł , tj. do kwoty 102.535.219 zł , w tym: a) subwencja oświatowa ? spadek o kwotę 263.556 zł do kwoty 38.061.337 zł, b) subwencja równoważąca w kwocie 787.084 zł, c) subwencja wyrównawcza w kwocie 6.083.550 zł, d) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wzrost o 1.689.811 zł do kwoty 4.432.176 zł, e) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ? wzrost o kwotę 269.000 zł do kwoty 269.000 zł, f) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej ? wzrost o kwotę 575.173 zł do kwoty 2.447.765 zł, g) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ? wzrost o kwotę 418.503 zł do kwoty 11.184.348 zł, h) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej- wzrost o kwotę 15.300 zł do kwoty 26.300 zł, i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -spadek o kwotę 1.797 zł do kwoty 20.203 zł, j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ? wzrost o kwotę 1.911.743 zł do kwoty 12.641.305 zł, k) dochody własne powiatu ? wzrost o kwotę 1.410.158 zł do kwoty 26.582.151 zł.

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 12

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

Plan I . Dochody na zadania własne, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej IV. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym: - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 78.663.063 4.432.176 269.000 1.688.527 Wykonanie 79.742.256 4.423.831 269.000 1.549.687 % (wykonanie/plan) 101,37 99,81 100,00 91,78

11.184.348 20.203 26.300 12.641.305 19.758.194 17.076.248 2.681.946

11.183.759 20.203 26.300 12.595.082 19.757.946 17.076.000 2.681.946

99,99 100,00 100,00 99,63 101,01 100,00 100,00 100,00 100,84

102.535.219 103.567.600

122.293.413 123.325.546

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Tabela Nr 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan w tym dziale, rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na rok 2010 wynosił 11.000 zł . Otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego została wykorzystana w kwocie 11.000 zł , tj. 100 % na aktualizację ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Zaplanowane na rok 2010 dochody w tym dziale, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna w wysokości 254.592 zł w trakcie roku zostały zrealizowane w wysokości 254.592 zł , tj. 100% i przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane dochody w dziale 600 ? Transport i łączność, rozdziale 60014 ? Drogi publiczne powiatowe w wysokości 10.508.983 zł zostały wykonane w kwocie 10.371.411 zł , tj. 98,69% , w tym: - dochody z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów przez wykonawców w kwocie 53.969 zł, - dochody osiągnięte w wyniku likwidacji piaskarko ? solarki w związku z jej złym stanem technicznym w kwocie 700 zł, - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.249 zł, - wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz środki dotyczące rozliczenia z roku poprzedniego w kwocie 1.554 zł, - dotacja celowa w kwocie 9.111.515 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne ?Przebudowa ciągu dróg powiatowych InowłódzKonewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd?,

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 13

- dochody w kwocie 75.000 zł otrzymane z Zarządu Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na ?remont drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe - Stanisławów Lipski - Wólka Jagielczyńska?, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu w łącznej kwocie 157.589 zł przez Gminy: a) Budziszewice na ?remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4300E w m. Mierzno? w kwocie 44.139 zł, b) Lubochnia na ? remont ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4311E w m. Jakubów? w kwocie 44.886 zł, c) Będków na ?remont ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Będków ul. Ujazdowska? w kwocie 68.564 zł, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu od Gmin w łącznej kwocie 966.835 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: a) ?przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd? z Gmin: Inowłódz w kwocie 266.500 zł, Lubochnia w kwocie 266.500 zł, Ujazd w kwocie 266.500 zł, b) ? budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Rzeczyca? z Gminy Rzeczyca w kwocie 167.335 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 516.361 zł zostały wykonane w kwocie 611.067 zł , tj. 118,34 % , w tym: - wpływy z różnych dochodów ? z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze Sygn. KM 1539/09 pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 zł, - dotacja na opracowanie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem wartości nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę odsetek, wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego ? plan 73.992 zł, wykonanie 73.977 zł, tj. 99,98%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15,11 zł została zwrócona dysponentowi środków budżetowych w dniu 31.12.2010 roku, - dochody z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa ? plan 442.333 zł, wykonanie 537.054 zł, tj. 121,41 %. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów w tym dziale wynosił 587.186 zł , wykonanie w kwocie 588.498 zł , co stanowiło 100,22 % , w tym: a) w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej plan ? 49.224 zł, wykonanie ? 50.100 zł, tj. 101,78%: - dotacja celowa, zaplanowana i wykonana w pełnej wysokości 10.002 zł na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjno ? kartograficznej, - dotacja celowa wykonana w kwocie 39.222 zł (plan ? 39.222 zł) na realizację projektu ?Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego?. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2009r., - nieplanowane dochody z tytułu zysku osiągniętego przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze ? Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii w wysokości 876 zł; b) w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne):

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 14

- dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ? zaplanowana i wykonana w pełnej wysokości 115.998 zł, przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu tomaszowskiego; c) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa w kwocie 38.141 zł (plan - 38.142 zł) na realizację projektu ?Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego?; d) w rozdziale 71015 ? Nadzór budowlany ? plan ? 383.822 zł, wykonanie ? 384.259 zł, tj. 100,11%: - dotacja na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego ? plan 383.184 zł, wykonanie 383.177 zł. Niewykorzystana kwota dotacji ? 7,15 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010r., - kwota 638 zł otrzymana w związku z refundacją wynagrodzenia za prace interwencyjne za grudzień 2009r. dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. w styczniu 2010r., - nieplanowana kwota 444 zł wynika z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane w 2010 roku dochody w wysokości 4.922.209 zł zostały wykonane w kwocie 4.974.598 zł, tj. 101,06 %. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to: a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ? plan 311.754 zł, wykonanie 311.754 zł, tj. 100%, b) dotacje celowe na podstawie porozumień na zadania z zakresu administracji rządowej - plan 20.203 zł, wykonanie 20.203 zł, tj.

100,00%, c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ? plan 49.240 zł, wykonanie 49.239 zł, d) inne dochody ? plan 4.541.012 zł, wykonanie 4.593.402 zł, tj. 101,15%. Ad. a/ - w rozdziale 75011 dotacja planowana 289.245 zł, wykonana w pełnej wysokości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 289.045 zł oraz na akcję kurierską w wysokości 200 zł, - w rozdziale 75045 dotacja planowana 22.509 zł, wykonana w pełnej wysokości 22.509 zł i przeznaczona na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Kwota dotacji w wysokości 491,04 zł została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 08.07.2010 r. Ad. b/ - w rozdziale 75045 dotacja planowana w wysokości 20.203 zł, wykonana w wysokości 20.203 zł, tj. w 100% i przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za pracę w Powiatowej Komisji Lekarskiej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zapłatę za wykonanie konsultacji specjalistycznych osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. Kwota dotacji w wysokości 1 797,50 zł została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 08.07.2010 r. Ad. c/ - w rozdziale 75075 dotacja planowana w wysokości 49.240 zł, wykonana w wysokości 49.239 zł na dofinansowanie projektu zrealizowanego w roku ubiegłym ?Tradycja Integruje-festyn plenerowy w ramach dożynek spalskich?.

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 15

Ad. d/ inne dochody własne w: - rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym - plan 4.536.914 zł, wykonanie 4.587.414 zł, tj. 101,11% z tytułu opłat komunikacyjnych, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy majątku, usług ksero, z tytułu wydania kart wędkarskich, opłat za informację o środowisku, odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży złomu, prowizja dotycząca opłaty skarbowej, wpływy związane z umową dzierżawy mienia ruchomego, odszkodowań na rzecz Powiatu Tomaszowskiego za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości, - rozdziale 75075 ? plan i wykonanie 4.098 zł - dochody z tytułu wpłat firm na podstawie zawartych umów sponsorskich na przygotowanie filmu promocyjnego pt. ?Powiatów portret własny ? 10 lat później?, - rozdziale 75075 i rozdziale 75095 nieplanowane dochody w wysokości 1.890 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek od środków niewykorzystanej dotacji. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej w tym dziale w kwocie 30.912 zł , wykonano w kwocie 30.387 zł , tj. 98,30 % z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku. Kwota dotacji w wysokości 125 zł została zwrócona w dniu 31.12.2010r. na rachunek dysponenta środków budżetowych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody w tym dziale planowane na w wysokości 8.106.498 zł , tj. 99,95 % , w tym: - w rozdziale 75411: - planowana dotacja 5.729.611 zł, wykonana w kwocie 5.729.599 zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Niewykorzystana kwota dotacji 11,41 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010r., - planowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.300 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego ? pompy PU 30 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., - nieplanowana kwota 1.728 zł wynika z odsetek od środków na rachunkach bankowych; - w rozdziale 75478: - plan dotacji 10.697 zł, wykonanie 10.697 zł, tj. 100 % na remont pojazdów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, uszkodzonych podczas działań ratowniczych w trakcie powodzi, - plan dotacji 50.000 zł, wykonanie 44.274 zł, tj. 88, 55% z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej, sprzęt i materiały, które będą wykorzystywane przy akcjach przeciwpowodziowych. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w dniu 30.09.2010 r. w kwocie 5.726,33 zł; - w rozdziale 75495: W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 2.294.083 zł, wykonane zostały w kwocie 2.293.900 zł, tj. 99,99% i przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. ?Zapobieganie

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 16

rok

2010

wynoszą 8.110.691

zł ,

wykonano

skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczogaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim?. Źródła sfinansowania w/w zdania to: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 2.068.900 zł, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu przez Gminy: a) Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 120.000 zł, b) Gminę Budziszewice w kwocie 5.000 zł, c) Gminę Czerniewice w kwocie 3.000 zł, d) Gminę Będków w kwocie 12.000 zł, e) Gminę Lubochnia w kwocie 2.000 zł, f) Gminę Żelechlinek w kwocie 3.000 zł, g) Gminę Tomaszów Mazowiecki w kwocie 10.000 zł; - darowizny otrzymane na łączną kwotę 70.000 zł, w tym od firmy Euroglass kwota 50.000 zł oraz Ceramiki Paradyż kwota 20.000 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody w tym dziale planowane na rok 2010 wynosiły 12.993.946zł , wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości 13.845.157 zł , tj. 106,55 % , z tego: a) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 224.313 zł, wykonano 230.161 zł, tj. 102,61% (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym), - dochody z tytułu kar za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego zaplanowano i wykonano w kwocie 750 zł, - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zaplanowane w wysokości 132 zł, wykonano 140 zł, tj. 106,06%, - wpływy z różnych dochodów - z tytułu egzekwowanych kosztów upomnień, zostały zaplanowane w wysokości 630 zł, zrealizowane w wysokości 625 zł, tj. 99,21% ze względu na brak wpływów z Urzędów Skarbowych dotyczących tytułów wykonawczych; b) w rozdziale 75622 - Wpływy z podatku dochodowego: - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 12.398.121 zł, wykonano w kwocie 13.241.577 zł, tj. 106,80%, - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 370.000 zł, wykonano w kwocie 371.904 zł, tj. 100,51 %. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody planowane na rok 2010 w kwocie 45.081.971 zł , wykonano w wysokości 45.102.023 zł , tj. 100,04% , w tym: 1) subwencje ogółem - plan 44.931.971 zł, wykonanie 44.931.971 zł, tj. 100%, z tego: - subwencja oświatowa plan i wykonanie 38.061.337 zł, - subwencja wyrównawcza plan i wykonanie 6.083.550 zł,

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 17

- subwencja równoważąca plan i wykonanie 787.084 zł; 2) z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu ? plan 150.000 zł, wykonanie 170.052 zł, tj. 113,37%. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów na rok 2010 został ustalony na kwotę 1.298.747 zł , a wykonanie wyniosło 1.378.428 zł , tj. 106,14 % , w tym: - wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) ? plan 2.147 zł, wykonanie ? 2.916, tj. 135,82 %, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych) ? plan 427.319 zł, wykonanie ? 434.783 zł, tj. 101,75%, - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, odszkodowania od ubezpieczycieli za zalane pomieszczenia, prowizje za ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ? plan 34.348 zł, wykonanie 43.283 zł, tj. 126,01%, - wpływy z usług ( wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, wypożyczanie sprzętu gastronomicznego, usług ksero, wynajmu sali bankietowej, z usług wykonywanych przy okazji procesu dydaktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3)? plan 181.350 zł, wykonanie 194.244 zł, tj. 107,11%, - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( sprzedaż wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności wyrobów garmażeryjnych, obiadów, cateringu oraz organizowania w ramach szkolenia praktycznego imprez okolicznościowych) ? plan - 205.000 zł, wykonanie - 218.645 zł, tj. 106,66 %, - wpływy z tytułu zysku osiągniętego przez gospodarstwa pomocnicze ? w związku z likwidacją z dniem 31.08.2010r. gospodarstw pomocniczych dokonano rozliczenia ich działalności, w wyniku którego uzyskano dochody w kwocie 50.458 zł z tytułu zysku wypracowanego przez Warsztaty Szkolne przy ZSP Nr 2, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ? plan 447.

491 zł, wykonanie - 432.042 zł, tj. 96,55% na realizację projektów: - ?Poszerzamy horyzonty? ? plan - 371.940 zł, wykonanie - 356.493 zł, tj. 95,85 % realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., - ? Szkoła stylizacji i wizażu? realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. - plan - 75.551 zł, wykonanie ? 75.549 zł; - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan i wykonanie 1.012 zł, została wykorzystana w pełni na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat tomaszowski, - nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż dwóch samochodów do nauki jazdy wycofanych z ruchu w ZSP Nr 3) w wysokości 1.000 zł, - nieplanowane wpływy z różnych dochodów - należności przejęte po zlikwidowanym Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym ?Borki? w kwocie 45 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane na rok 2010 dochody w wysokości 5.394.280 zł zostały wykonane w wysokości 5.411.982 zł , tj. w 100,33 % . Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 18

a) dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowana i otrzymana w kwocie 4.200 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem tematyki prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego; b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym: - dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w kwocie 3.810.491 zł, wykonanie ? 3.810.490 zł, tj. 100%, - za dzieci i uczniów plan ? 31.217 zł, wykonanie ? 31.215 zł, tj. 99,99%. Niewykorzystana kwota dotacji - 2,37 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 30.12.2010r; c) dotacja celowa na realizację programu wieloletniego pn. ?Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia? zaplanowana i wykonana w kwocie 1.481.300 zł; d) przejęte należności po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim ? plan ? 21.742 zł, wykonanie 38.613 zł, tj. 177,60 %; e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ?plan w kwocie 45.330 zł, otrzymana w kwocie 45.330 zł w związku z otrzymaną refundacją za wydatki poniesione w roku 2009 w zadaniu inwestycyjnym pn. ?Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim?; f) nieplanowane odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 834 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody na rok 2010 zaplanowano w wysokości 8.714.996 zł , wykonano w kwocie 8.730.715 zł , tj. 100,18 % . Źródła dochodów w tym dziale to: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 342.290 zł zostały wykonane w wysokości 342.285 zł, b) dotacje celowe na zadania własne planowane w wysokości 2.899.864 zł, wykonane w kwocie 2.897.245 zł, tj. 99,91%, c) inne dochody na zadania własne planowane w wysokości 5.472.842 zł, wykonane w kwocie 5.489.467 zł, tj. 100,30%, d) nieplanowane wpływy z różnych dochodów oraz odsetek w kwocie 1.718 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Ad. a/ - w rozdziale 85203 ? Ośrodki wsparcia ? planowana dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 342.290 zł wykonana została w kwocie 342.285 zł. Niewykorzystana kwota dotacji ? 5,30 zł została przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010r. Ad. b/ - w rozdziale 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze ? planowana dotacja w kwocie 1.525 zł została wykonana w kwocie 772 zł, tj. 50,62% na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. Niewykorzystana kwota dotacji ? 752,97 zł wynikająca z niezdolności do pracy pracownika socjalnego w 2010r. została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010r.;

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 19

- w rozdziale 85202 ? Domy pomocy społecznej ? planowana dotacja w kwocie 2.889.481 zł została wykonana w kwocie 2.887.784 zł, tj. 99,94% i wykorzystana została w całości na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; - w rozdziale 85218 ? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ? planowana dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.858 zł, została wykonana w kwocie 8.689 zł, tj. 98,09 %, i przeznaczona na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Niewykorzystana kwota dotacji - 168,96 zł została przekazana na rachunek dysponenta w dniu 30.12.2010r. Ad. c/ - w rozdziale 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze ? zaplanowane dochody w wysokości 669.773 zł, wykonano w kwocie 671.324 zł, tj. 100,23%. Źródła dochodów to: - porozumienia zawarte między j.s.t. w kwocie planowanej 616.913 zł, wykonane 616.932 zł i przeznaczone na sfinansowanie pobytu wychowanków z innych powiatów, - dochody z wynajmu pomieszczeń Domu Dziecka zaplanowano ? 1.478 zł, wykonano ? 1.590 zł, tj. 107,58 %, - wpływy z odpłatności za pobyt wychowanków w Domu Dziecka i Rodzinnych Domach Dziecka ? plan 34.286 zł, wykonanie w kwocie 35.142 zł, tj. 102,50 %, - darowizny dla wychowanków Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. ? plan ? 15.916 zł, wykonanie - 15.916 zł, tj. 100%, - odsetki od środków na rachunkach bankowych ? plan ? 300 zł, wykonanie 661 zł, tj. 220,33%, - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sądowe, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS) ? plan 880 zł, wykonanie 1.083 zł, tj. 123,07 %; - w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - planowane wpływy w kwocie 4.680.500 zł wykonane zostały w kwocie 4.691.709 zł, tj. 100,24%, w tym: - z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z usług pozostałych (wpłaty za obiady, dowóz obiadów do osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za kanapki dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, za usługi fryzjerskie, wynajem pokoju gościnnego) w wysokości 4.503.000 zł wykonano w kwocie 4.514.342 zł, tj. 100,25%, - z różnych dochodów ( refundacja wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, odszkodowania) w wysokości 175.000 zł wykonano w kwocie 174.890 zł, tj. 99,94%, - odsetki na rachunkach bankowych ? plan ? 2.500 zł, wykonanie ? 2.477 zł, tj. 99,08 %; - w rozdziale 85204 ? Rodziny zastępcze ? zaplanowane dochody w wysokości 95.369 zł dotacje na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów otrzymano w kwocie 99.234 zł, tj. 104,05%; - w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - zaplanowane dochody w wysokości 27.200 zł dotacje z tytułu porozumień na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w pełnej wysokości i przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka. Ad. d/ - w rozdziale 85203 ? Ośrodki wsparcia - nieplanowane dochody w wysokości 382 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany

Strona 20

- w rozdziale 85204 ? Rodziny zastępcze ? nieplanowane dochody uzyskano w kwocie 1.254 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu podatku dochodowego; - w rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - nieplanowane wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 70 zł z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy; - w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej- nieplanowane wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 12 zł z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane na 2010 r. dochody w dziale 853 wynoszą 2.192.101 zł, wykonanie ? 2.164.894 zł , tj. 98,76 % , w tym: - w rozdziale 85311 ? Rehabilitacja zawodowa i społeczna ? zaplanowana dotacja celowa przeznaczona na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.556 zł z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej uczestników pochodzących z innych powiatów wykonana została w pełnej wysokości. - nieplanowane wpływy z różnych dochodów 1 zł; - w rozdziale 85321 ? Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana dotacja w wysokości 323.200 zł, wykonana 323.178 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystania kwota dotacji w wysokości 22,38 zł została zwrócona w dniu 31.12.2010 r. na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; - w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy ? zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 920.100 zł ? są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy; - w rozdziale 85324 ? PFRON - dochody zaplanowano w kwocie 67.160 zł, wykonano w wysokości 67.134 zł, tj. 99,96 % z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i stanowią 2,5% odpisu ze środków PFRON-u; - w rozdziale 85333 ? Powiatowy Urząd Pracy ? dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 347.

639 zł, wykonano w pełnej wysokości i dotyczą realizacji projektu ?Nawigator 2? oraz ?Nawigator 3?. - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym Powiatowego Urzędu Pracy, na rachunkach projektu ?Nawigator 2? i ?Nawigator 3? zaplanowano w kwocie 2.200 zł, wykonano w kwocie 997 zł, tj. 45,32% - wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie 22.604 zł, wykonanie ? 22.797 zł, tj. 100,85%. Są to środki uzyskane z tytułu refundacji za badanie ewaluacyjne projektu su-KURS, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku oraz wypłaty świadczeń ZUS, zwrot gotówki z tytułu uznanej reklamacji uszkodzonego wentylatora; - w rozdziale 85395 ? Pozostała działalność ? dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. ?Nowa szansa? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w kwocie 493.642 zł, wykonane zostały w kwocie 463.054 zł, tj. 93,80 % - nieplanowane dochody w wysokości 4.438 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane na 2010 rok dochody w kwocie 709.016 zł zostały wykonane w wysokości 778.564 zł , tj. 109,81 % .

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 21

Źródła dochodów w tym dziale to: a) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń ? plan 270.156 zł, wykonanie ? 304.958 zł, tj. 112,88%, b) wpływy z usług w wysokości planowanej 323.808 zł, wykonano w kwocie 343.444 zł, tj. 106,06%, c) pozostałe odsetki ? plan 1.814 zł, wykonanie 2.634 zł, tj. 145,20%, d) wpływy z różnych dochodów w wysokości planowanej 111.958 zł, wykonane 126.248 zł, tj. 112,76%, e) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t ? plan 1.280 zł, wykonanie ? 1.280 zł, tj. 100%. Ad. a./ - w rozdziale 85407 wpływy planowane w kwocie 270.156 zł, wykonane 304.958 zł, tj. 112,88% zostały wypracowane przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego z wynajmu sali dla firm, Warsztatów Terapii Zajęciowej, na kiermasze odzieży, prezentację sprzętu zdrowotnego oraz udostępnienie powierzchni reklamowej. Ad. b./ - w rozdziale 85401 i 85403 wpływy planowane w wysokości 169.247 zł, wykonane w kwocie 179.848 zł, tj. 106,26% zostały wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie wychowanków; - w rozdziale 85407, 85412 i 85417 wpływy planowane w wysokości 141.121 zł, wykonane w kwocie 138.650 zł, tj. 98,25% zostały wypracowane przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego i pochodzą z wpłat za noclegi, akredytację ?Tomaszowska Wiosna?, z tytułu organizacji obozów w Zakopanem, Zarzęcinie, zimowiska, półkolonii oraz obozu żeglarskiego w Chorwacji; - w rozdziale 85410 wpływy planowane w wysokości 13.440 zł wykonane w kwocie 24.946 zł, tj. 185,61% zostały wypracowane przez internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie. Ad. c./ - w rozdziale 85403 wpływy planowane w kwocie 600 zł, wykonane w kwocie 829 zł, tj. 138,17% zostały wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy i pochodzą z odsetek bankowych; - w rozdziale 85406 wpływy planowane w wysokości 330 zł, wykonane w kwocie 376 zł, tj. 113,94% zostały wypracowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i pochodzą z odsetek bankowych; - w rozdziale 85407 wpływy planowane w kwocie 884 zł, wykonane w kwocie 1.429 zł, tj. 161,65% zostały wypracowane przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego i pochodzą z odsetek bankowych; Ad. d./ - w rozdziale 85403 wpływy planowane w wysokości 8.643 zł, wykonane w kwocie 8.812 zł, tj. 101,96%, zostały wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy i pochodzą z wynagrodzeń płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowań; - w rozdziale 85406 wpływy planowane w kwocie 140 zł wykonane w kwocie 152 zł, tj. 108,57 % zostały wypracowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i pochodzą z wynagrodzeń płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego; - w rozdziale 85407 wpływy planowane w wysokości 103.175 zł, wykonane w kwocie 117.284 zł, tj. 113,67% zostały wypracowane przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego i pochodzą z wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i ścieków od najemców. Ad. e./

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 22

- w rozdziale 85495 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowane i wykonane w kwocie 1.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ferii zimowych organizowanych przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane na rok 2010 dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 670.228 zł wykonano w kwocie 669.782 zł , tj. 99,93 % , w tym: - wpływy z różnych opłat ? plan ? 448.000 zł, wykonanie 447.554 zł, tj. 99,90% - są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wnoszonych na konto Marszałka Województwa przez podmioty z terenu powiatu. - wpływy z różnych dochodów ? plan i wykonanie ? 222.228 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, tj. środków z roku 2009, po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane na 2010 rok dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 538.000 zł zostały wykonane w kwocie 538.004 zł , w tym: - w rozdziale 92601 dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowana i wykonana w kwocie 269.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. ?Moje boisko-Orlik 2012, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Legionów 47, Tomaszów Maz.?; - w rozdziale 92695 : - zaplanowane wpływy z pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane w kwocie 269.000 zł, wykonane w kwocie 268.983 zł na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. ?Moje boisko-Orlik 2012, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Legionów 47, Tomaszów Maz.?, - nieplanowane dochody w wysokości 21 zł stanowią wpłatę niewykorzystanych środków z przyznanej dotacji MUKS WIKING.

Przychody budżetu Powiatu Założone na rok 2010 w pierwotnej uchwale budżetowej przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu stanowiły kwotę 24.182.792 zł i dotyczyły planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu . W trakcie 2010 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.681.946 zł oraz zmniejszono przychody budżetu powiatu o kwotę 7.106.544 zł do ogólnej kwoty 19.758.194 zł . Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia kwoty wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe. Jednocześnie dokonano zmniejszenia kwoty kredytu na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 17.076.248 zł. Ważniejsze pozycje zmniejszające kwoty kredytu dotyczyły zmniejszeń w wydatkach inwestycyjnych m.in.: - utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, - budowa nowego obiektu Starostwa Powiatowego, - wyposażenie nowego budynku Starostwa,

Id: HWTQJ-CBDMW-WOXMS-VJTAD-IQUED. Podpisany Strona 23

- rozbudowa ul. P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E), - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310E w miejscowości Rzeczyca, - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4318E w miejscowości Kolonia Rokiciny, - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4332E Tomaszów Maz.- Wolbórz w m. Zawada dokumentacja, - przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Jana Pawła II (dokumentacja techniczna), - budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, - nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz., - termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego - budynek warsztatów Szkoły Zawodowej, - Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim, - dostosowanie budynku III LO w Tomaszowie Mazowieckim dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz., - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów po zlikwidowanym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Jednocześnie w trakcie roku budżetowego dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetu oraz korekt wydatków bieżących. Natomiast wykonanie przychodów zamknęło się na konie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/259/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie powiatu tomaszowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.330

  sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 17 marca 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/350/2010 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/342/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.947.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2011r.

 • uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Strykowie

 • uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie

 • uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.