Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 93/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Rada Powiatu Pajęczańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 3302
Hasła:czas pracy

UCHWAŁA NR 93/XV/11 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 czerwca 2008 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono  stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 42 ust.6 i 7  pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r., Nr 97 poz.  674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,  poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505  oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz.1650 i Nr 219, poz.1706)  i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz.854, Nr 100,  poz. 1080, Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr  63,  poz.  590,  Nr  213,  poz.  2081,  z 2004  r.  Nr  240,  poz.  2407  i z  2008r.  Nr  90,  poz.  562)  po  uzyskaniu  opinii  związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Komisji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność?, Rada  Powiatu Pajęczańskiego uchwala, co następuje:  § 1. 1. Zmienia  się  treść  załącznika  do  Uchwały  Nr  149/XIV/08  Rady  Powiatu  Pajęczańskiego  z dnia  10  czerwca  2008  r.  w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  udzielania  i rozmiaru  zniżek  dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w szkołach  oraz  zasad  zwalniania  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  2. Nową treść załącznika określa załącznik do niniejszej Uchwały.  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pajęczańskiego.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego.   


Przewodniczący Rady Powiatu  Henryk Mszyca

Id: KAPKA­XXMZY­SYCQK­FXMDS­ULVDO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 93/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011 r.  

Lp.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Stanowisko kierownicze  Dyrektor Zespołu Szkół  Wicedyrektor Zespołu Szkół  Dyrektor Szkoły Specjalnej  Wicedyrektor Szkoły Specjalnej  Dyrektor Poradni Psychologiczno ­ Pedagogicznej  Kierownik Filii Poradni Psychologiczno ­ Pedagogicznej  Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Pajęcznie  Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie  Tygodniowy wymiar zajęć  3  5  3  8  10  20  5  12 

Id: KAPKA­XXMZY­SYCQK­FXMDS­ULVDO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2671

  uchwała nr 153/12 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 225/XXV/09 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pajęczański

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 235/XXVI/09 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu pajęczańskiego w 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu pajęczańskiego w 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.947.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2011r.

 • uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Strykowie

 • uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.