Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Aleksandrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Rada Gminy w Aleksandrowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 3303
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 30 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  w Aleksandrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do  wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, o których  mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty.  Na podstawie art. 39 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172.  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Aleksandrów uchwala co następuje:  § 1. Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  Zespołu  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  w Aleksandrowie  Pana  Jerzego  Pietruszkę  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z zakresu  administracji  publicznej,  w tym  do  wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach:  1) stypendiów i zasiłków szkolnych, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr  144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.  791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr  216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206 ,Nr 56,poz.458, Nr 157, poz.  1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz  z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814),  2) dofinansowania  pracodawcom  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników,  o których  mowa  w art.  70b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,  poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr  42,  poz.  273,  Nr  80,  poz.  542,  Nr  115,  poz.  791,  Nr  120,  poz.  818,  Nr  180,  poz.  1280  i Nr  181,  poz.  1292,  z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33  i Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.  320,  Nr  127,  poz.  857  i Nr  148,  poz.  991  oraz  z 2011  r.  Nr  106,  poz.  622  i Nr  112,  poz.  654  i Nr  139,  poz.  814).  § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 ważne jest do odwołania.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego.   


Przewodniczący Rady Gminy  w Aleksandrowie  Tomasz Kowalski

Id: IAZZU­DZCSC­LYICA­CEISJ­LFQKQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/244/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.563

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2009 Rady Gminy Oława z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/176/2009 Rady Miasta Żarów z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/447/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 93/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.947.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2011r.

 • uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Strykowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.