Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005 roku w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 3304
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005 roku w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 237, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106,poz.675) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj z 2009r., Nr 175 poz.1362 ,Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz.1706 , Nr 221 poz.1738 , z 2010r., Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz.842, z 2011 r., Nr 81 poz. 440 ) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje: § 1. 1. W Regulaminie Domu Dziennego Pobytu ?Wrzos? stanowiącym załącznik nr1 do uchwały nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005r.w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 uzyskuje nowe brzmienie : ?Działalność Domu reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 2) w § 3 ust.1 uzyskuje nowe brzmienie: ?1. Za właściwe funkcjonowanie Domu odpowiada kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych zwany dalej kierownikiem. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia osób korzystających z Domu w każdy wtorek w godzinach od 8.00-16.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość, zainteresowany ma prawo zwrócić się do kierownika OPS.?; 3) w § 5 ust.1 uzyskuje nowe brzmienie: ?1. Dom jest przeznaczony dla 70 osób ?; 4) w § 5 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: ?4.W przypadku osób długotrwale chorych lub korzystających z usług opiekuńczych występuje możliwość przyznania świadczenia tylko w formie wyżywienia?; 5) § 6 uzyskuje brzmienie: ?§ 6. Decyzje o przyznaniu usług Domu podejmuje kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego na wniosek osoby zainteresowanej.?; 6) § 8 uzyskuje nowe brzmienie: ?1. Osoby korzystające z pomocy Domu wybierają Samorząd Domu na roczną kadencję. Samorząd Domu funkcjonuje, jako organ pomocniczy i doradczy kierownika. W skład samorządu Domu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i trzech członków wybierani przez ogół osób korzystających z usług Domu w głosowaniu jawnym.?; 7) w §11 ust.5 uzyskuje nowe brzmienie: ?5.Kierownik o fakcie skreślenia z listy podopiecznych Domu zawiadamia kierownika OPS oraz pracownika socjalnego z danego rejonu.?; 8) w §12 pkt 2) uzyskuje nowe brzmienie: ?2) przestrzeganie zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych?; 9) §13 uzyskuje nowe brzmienie: ?Sprawy osób korzystających z usług Domu, które swym działaniem izachowaniem naruszają przepisy regulaminu, powinny być indywidualnie załatwiane przez kierownika w porozumieniu z Samorządem Domu. Szczególnie rażące naruszenie przepisów niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Domu.?. 2. Tekst jednolity Regulaminu Domu Dziennego Pobytu ? Wrzos ? stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 1

§ 2. 1. W Regulaminie Noclegowni dla Bezdomnych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005r.w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 uzyskuje nowe brzmienie: ?Działalność Noclegowni regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)?; 2) §3 uzyskuje brzmienie: ?1. Za właściwe funkcjonowanie Noclegowni odpowiada kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych zwany dalej kierownikiem. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia osób korzystających z Noclegowni w każdy wtorek w godz. 8.00-16.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do kierownika OPS.?; 3) §4 ust.1 uzyskuje brzmienie: ?1 Noclegownia przeznaczona jest dla 14 osób.?; 4) w § 6 ust.2 pkt 3) uzyskuje brzmienie: ?3) jeden gorący posiłek w dni robocze?; 5) §7 uzyskuje brzmienie: ?7. Decyzję o przyjęciu do noclegowni podejmuje kierownik w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego, na wniosek osoby zainteresowanej?; 6) w §8 skreśla się ust.2 i 3 oraz oznaczenie ustępu1; 7) w §10 : a) pkt.2) uzyskuje brzmienie: ?2) przestrzegania zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych?, b) pkt 4) uzyskuje brzmienie: ?4) współpracy z kierownikiem i rejonowym pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej?, c) pkt 10) uzyskuje brzmienie: ?10) informowania kierownika lub osoby dozorującej o nieobecności, co najmniej jeden dzień wcześniej?, d) dodaje się pkt 11) o brzmieniu: ?11) przechowywania produktów żywnościowych w lodówce?; 8) w §12 ust. 2 uzyskuje brzmienie: ?2. Szczególnie rażące naruszenie przepisów regulaminu może spowodować natychmiastowe wydalenie z placówki na wniosek kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, zaakceptowany przez kierownika OPS?. 2. Tekst jednolity Regulaminu Noclegowni dla Bezdomnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. W Regulaminie Hostelu dla Matki z Dzieckiem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005r.,w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 uzyskuje nowe brzmienie: ?Działalność Hostelu regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)?; 2) §3 uzyskuje brzmienie: ?§3. 1. Za właściwe funkcjonowanie Hostelu odpowiada kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych zwany dalej kierownikiem?, 2. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia w każdy wtorek w godz. 8.00-16.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do kierownika OPS?; 3) w §5 ust.1 uzyskuje brzmienie: ?1. Hostel przeznaczony jest dla 5 osób.?; 4) §7 uzyskuje brzmienie: ?§7.Decyzjęo przyjęciu do Hostelu podejmuje kierownik w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego, na wniosek osoby zainteresowanej?; 5) w §8 skreśla się ust.2 i 3 oraz oznaczenie ustępu1; 6) w §10 : a) pkt.2) uzyskuje brzmienie: ?2) przestrzegania zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych?, b) pkt 4) uzyskuje brzmienie : ?4) informowania kierownika lub osoby dozorującej o nieobecności, co najmniej jeden dzień wcześniej?;

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany Strona 2

7) §12 uzyskuje brzmienie: ?§12.1. Sprawy osób korzystających z usług Hostelu, które swym działaniem naruszają przepisy regulaminu powinny być załatwiane indywidualnie przez kierownika. 2. Szczególnie rażące naruszenie przepisów z regulaminu może spowodować natychmiastowe wydalenie z placówki na wniosek kierownika, zaakceptowany przez kierownika OPS.?. 2. Tekst jednolity Regulaminu Hostelu dla Matki z Dzieckiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki. § 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu: 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim; 2) w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Anetta Jakubowska

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN DOMU DZIENNEGO POBYTU ,,WRZOS? § 1.


Dom dziennego pobytu, zwany dalej ?Domem?, działa, jako komórka organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i podlega bezpośrednio kierownikowi tego ośrodka. § 2. Działalność Domu reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). § 3. 1. Za właściwe funkcjonowanie Domu odpowiada kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych zwany dalej kierownikiem. 2. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia osób korzystających z Domu w każdy wtorek w godzinach od 8.00-16.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość, zainteresowany ma prawo zwrócić się do kierownika OPS. § 4. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. § 5. 1. Dom jest przeznaczony dla 70 osób. 2. Podopiecznymi Domu mogą być emeryci i renciści. 3. Dom zapewnia tym osobom wymienionym w ust. 2 wsparcie w aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez: 1) zajęcia w ramach organizacji wolnego czasu służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, ewentualnymi zaleceniami lekarzy specjalistów i możliwościami Domu; 2) zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej (gimnastyka, pływalnie, spotkania z lekarzem internistą, kontrola ciśnienia krwi itp.); 3) wyżywienie: śniadanie i obiad; 4) udzielenie pomocy i informacji w załatwianiu trudnych spraw życiowych (praca socjalna); 5) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym. 4. W przypadku osób długotrwale chorych lub korzystających z usług opiekuńczych występuje możliwość przyznania świadczenia tylko w formie wyżywienia. § 6. Decyzje o przyznaniu usług Domu podejmuje kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego na wniosek osoby zainteresowanej. § 7. 1. Pobyt i usługi świadczenie w Domu, z zastrzeżeniem ust. 2, są nieodpłatne. 2. Osoby korzystające z Domu zobowiązane są do ponoszenia opłat wyłącznie za wyżywienie w wysokości 100 %. Wysokość opłat ustala kierownik OPS na podstawie planowanych kosztów zakupienia artykułów żywnościowych. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cen artykułów żywnościowych. § 8. 1. Osoby korzystające z pomocy Domu wybierają Samorząd Domu na roczna kadencje. 2. Samorząd Domu funkcjonuje, jako organ pomocniczy i doradczy kierownika. 3. W skład samorządu Domu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i trzech członków wybierani przez ogół osób korzystających w glosowaniu jawnym. § 9. Do zadań Samorządu Domu należy w szczególności: 1) pomaganie w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z Domu; 2) współdziałanie w organizowaniu wolnego czasu; 3) włączanie osób korzystających z Domu do udziału w zajęciach w miarę ich sił i własnej oceny możliwości;

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 1

4) utrzymanie kontaktu z osobami korzystającymi z usług Domu w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą ( odwiedziny w domu lub szpitalu, listy). § 10. Osoba korzystająca z usług Domu ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach z zakresu organizacji wolnego czasu. Udział w zajęciach ma na celu utrzymanie dobrego stanu psychicznego i fizycznego podopiecznych Domu. § 11. 1. Osoby korzystające z Domu mogą wychodzić w czasie pobytu poza teren placówki - nie mogą jednak żądać zwrotu kosztów za wyżywienie w przypadku nie skorzystania z posiłków w wyniku takiego wyjścia. 2. Zwrot kosztów za wyżywienie przysługuje po wcześniejszym zgłoszeniu, ( co najmniej 1 dzień wcześniej) nieobecności lub za okres choroby. 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za wyżywienie. 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż dwa tygodnie upoważnia kierownika do skreślenia tej osoby z listy pensjonariuszy po uprzednim porozumieniu z Samorządem Domu. 5. Kierownik CPR i US o fakcie skreślenia z listy podopiecznych Domu zawiadamia kierownika OPS oraz pracownika socjalnego z danego rejonu. § 12. Do obowiązków osoby korzystającej z domu należy: 1) przestrzeganie regulaminu domu; 2) przestrzeganie zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych; 3) przestrzeganie przepisów BHP i P-POŻ; 4) regularne uczęszczanie do Domu; 5) uiszczanie opłat za wyżywienie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca żywieniowego; 6) korzystanie z zajęć z zakresu organizacji wolnego czasu w miarę osobistych możliwości i zainteresowań; 7) przestrzeganie czystości i higieny osobistej; 8) dbanie o sprzęt i wyposażenie Domu; 9) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. § 13. Sprawy osób korzystających z usług Domu, które swym działaniem izachowaniem naruszają przepisy regulaminu, powinny być indywidualnie załatwiane przez kierownika w porozumieniu z Samorządem Domu. Szczególnie rażące naruszenie przepisów niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Domu.


Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011 r. Regulamin Noclegowni dla bezdomnych. § 1. 1. Noclegownia dla bezdomnych, zwana dalej ?Noclegownią?, jest miejscem zapewniającym nocleg osobom tego pozbawionym. 2. Noclegownia działa, jako komórka organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie i podlega bezpośrednio kierownikowi tego ośrodka. § 2. Działalność Noclegowni regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.). § 3. 1. Za właściwe funkcjonowanie Noclegowni odpowiada kierownik Centrum Pomocy Rodzinie zwany dalej kierownikiem. 2. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia osób korzystających z Noclegowni w każdy wtorek w godz. 8.0016.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do Kierownika OPS. § 4. 1. Noclegownia przeznaczona jest dla 14 osób. 2. Bazę noclegową stanowią dwa odrębne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn. § 5. Noclegownia jest czynna w sezonie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 19.00 do 7.00. § 6. 1. Noclegownia zapewnia pomoc osobom bezdomnym. 2. Noclegownia gwarantuje: 1) miejsce do spania; 2) pościel; 3) jeden gorący posiłek w dni robocze; 4) pomoc socjalną. § 7. Decyzję o przyjęciu do noclegowni podejmuje kierownik w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego na wniosek osoby zainteresowanej. § 8. Pobyt w Noclegowni jest odpłatny. § 9. Osoba korzystająca z usług Noclegowni ma prawo do: 1) przebywania w pomieszczeniach od 19.00 do 7.00; 2) korzystania ze świetlicy, jako miejsca przygotowania i spożywania posiłków; 3) korzystania z urządzeń sanitarnych; 4) korzystania z apteczki pierwszej pomocy; 5) korzystania z szatni; 6) spokoju i bezpieczeństwa na terenie placówki. § 10. Osoba korzystająca z noclegowi ma obowiązek: 1) przestrzegania regulaminu Noclegowni; 2) przestrzegania zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych; 3) dostosowania się do poleceń osób dozorującej placówkę w godzinach nocnych;

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 1

4) współpracy z kierownikiem i rejonowym pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej; 5) zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00; 6) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ; 7) dbania o czystość i higienę osobistą; 8) dbania o sprzęt i wyposażenie placówki; 9) wykonywania prac porządkowych na rzecz placówki; 10) informowania kierownika lub osoby dozorującej o nieobecności, co najmniej jeden dzień wcześniej; 11) przechowywanie produktów żywnościowych w lodówce. § 11. Osobom korzystającym z usług Noclegowni bezwzględnie zabrania się: 1) przychodzenia do placówki pod wpływem alkoholu; 2) spożywania alkoholu na terenie placówki; 3) używania narkotyków i innych środków odurzających; 4) palenia papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym; 5) wprowadzenia na teren placówki osób obcych; 6) samodzielnego obsługiwania elektrycznych tj. pralka automatyczna, bojler; 7) przechowywania w pomieszczeniu noclegowym artykułów spożywczych i innych za wyjątkiem ręcznika, przyborów toaletowych, piżamy i pantofli. § 12. 1. Sprawy osób korzystających z Noclegowni, które naruszają przepisy regulaminu, powinny być indywidualnie załatwiane przez kierownika. 2. Szczególnie rażące naruszenie przepisów regulaminu może spowodować natychmiastowe wydalenie z placówki wniosek kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, zaakceptowany przez kierownika OPS.

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN HOSTELU DLA MATKI Z DZIECKIEM § 1. 1. Hostel dla Matki z Dzieckiem, zwany dalej ,,Hostelem?, jest miejscem zapewniającym schronienie. 2. Hostel działa jako ośrodek interwencji kryzysowej i podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. § 2. Działalność Hostelu regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). § 3. 1. Za właściwe funkcjonowanie Hostelu odpowiada kierownik Centrum Pomocy i Usług Socjalnych zwany dalej kierownikiem. 2. Kierownik przyjmuje wnioski i zażalenia w każdy wtorek w godz. 8.00-16.00. Jeśli sposób załatwienia wniosku lub zażalenia budzi wątpliwość osoba ma prawo zwrócić się do kierownika OPS. § 4. Hostel działa w zależności od potrzeb cała dobę, także w dni świąteczne. § 5. 1. Hostel przeznaczony jest dla 5 osób. 2. Mogą z niego korzystać kobiety z dziećmi z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki się w kryzysowej sytuacji życiowej, dotknięte przemocą domową lub losowym.

§ 6. Osobom korzystającym z Hostelu zapewnia się: 1) miejsce do spania; 2) pościel; 3) jeden gorący posiłek w dni robocze; 4) pomoc socjalną. § 7. Decyzjęo przyjęciu do Hostelu podejmuje kierownik w oparciu o wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego na wniosek osoby zainteresowanej. § 8. Pobyt w Hostelu jest odpłatny. § 9. Osoby korzystające z usług Hostelu mają prawo do: 1) przebywania w pomieszczeniach Hostelu całą dobę; 2) korzystania ze świetlicy; 3) korzystania z urządzeń sanitarnych; 4) korzystania z apteczki pierwszej pomocy; 5) spokoju i bezpieczeństwa na terenie placówki. § 10. Osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek: 1) przestrzegania regulaminu; 2) przestrzegania zarządzeń kierownika OPS i kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych; 3) współpracy z koordynatorem i rejonowym pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej; 4) informowania kierownika lub osoby dozorującej o nieobecności co najmniej jeden dzień wcześniej; 5) zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00; 6) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ; 7) dbania o czystość i higienę osobistą;

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany Strona 1

8) dbania o sprzęt i wyposażenie placówki; 9) dostosowania się do poleceń osoby dozorującej placówkę w godzinach nocnych. § 11. Osobom korzystającym z usług Hostelu bezwzględnie zabrania się: 1) przychodzenia do placówki pod wpływem alkoholu; 2) spożywania alkoholu na terenie placówki; 3) używania narkotyków i innych środków odurzających; 4) palenia papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym; 5) wprowadzania na teren placówki osób obcych; 6) samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych tj. pralka automatyczna i bojler. § 12. 1. Sprawy osób korzystających z usług Hostelu, które swym działaniem naruszają przepisy regulaminu powinny być załatwiane indywidualnie przez kierownika. 2. Szczególnie rażące naruszenie przepisów z regulaminu może spowodować natychmiastowe wydalenie z placówki na wniosek kierownika, zaakceptowany przez kierownika OPS.

Id: WZWCV-SHDGS-IMFKT-ACPWR-IXARQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/229/10 Rady Gminy Konopnica z dnia 25 stycznia 2010r. W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodkach Wsparcia, Mieszkaniach Chronionych i Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, mieszkańców Gminy Konopnica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/175/09 Rady Gminy Widawa z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustaleń szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.92.1499

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/145/10 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLI/12/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  uchwała nr IX/84/11 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 • DZ. URZ. 2010.94.1819

  uchwała nr XLIII/967/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni NrXXVII/641/05 z dnia26 stycznia 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3.

zamów dokument

Porady prawne

 • Samorządowa jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

  Czym jest samorządowa jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

 • Zabezpieczenie własności rzeczy

  Kobieta musi wyprowadzić się z domu, gdyż boi się o własne bezpieczeństwo. Była maltretowana przez męża. Wyprowadza się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, nie może (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Aleksandrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • uchwała nr 93/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.947.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2011r.

 • uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.