Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Andrespol

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 3306
Hasła:przyroda

UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach  administracyjnych Gminy Andrespol  Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271? Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116,  poz.  1203?  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441,  Nr  175,  poz.  1457?  z 2006  r.  Nr  17,  poz.  128,  Nr  181  poz.  1337?  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458?  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675?  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z 2009  r.  Nr  151,  poz.  1220,  Nr  157,  poz.  1241,  Nr  215,  poz.  1664?  z 2010  r.  Nr  76,  poz.  489,  Nr  119,  poz.  804?  z 2011  r.  Nr  34,  poz.  170,  Nr  94,  poz.  549)  Rada  Gminy  Andrespol uchwala, co następuje:  § 1. Znosi  się  prawną  ochronę  nałożoną  rozporządzeniem  Wojewody  Łódzkiego  Nr  12/91  z dnia  16  grudnia  1991  r.  w sprawie  uznania  niektórych  tworów  przyrody  na  terenie  województwa  łódzkiego  za  pomniki  przyrody  i ochrony  tych  pomników  (Dz.  Urz.  Woj.  Łódzkiego  Nr  11  poz.  235  z dnia  31  grudnia  1991  r.)  dotyczącą  następujących drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Andrespol:  1) Lipa  drobnolistna  nr  317  ­  o obwodzie  pnia  360  cm,  rosnąca  na  działce  nr  205/38  w Andrespolu  przy  ul. Rokicińskiej 132a naprzeciw przystanku PKS,  2) Klon  pospolity  nr  331  ­  o obwodzie  pnia  315  cm,  rosnący  na  działce  nr  269/2  w Andrespolu  przy  ul. Rokicińskiej 146, stanowiącej drogę wojewódzką nr 713 w śladzie ul. Rokicińskiej.  § 2. Zniesienie  prawnej  ochrony  drzew  uznanych  za  pomniki  przyrody,  wymienionych  w §  1,  następuje  z powodu  utraty  wartości  przyrodniczej  i dla  zapewnienie  bezpieczeństwa  powszechnego,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi dokonanym w formie postanowienia z dnia  18 kwietnia 2011 r. znak WPN­I.623.2.2011.MG.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.  § 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol.   


Przewodniczący Rady Gminy  Andrespol  Jan Woźniak

Id: NIMPO­YHEUN­YRSPJ­LNDXH­INGBL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2479

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1161

  uchwała nr 108/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/185/2010 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Kłoczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2511

  uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wieniawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1903

  uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005 roku w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach

 • uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 października 2005 roku w sprawie organizacji ośrodków wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej oraz zasad odpłatności za pobyt w tych ośrodkach

 • uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Aleksandrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • uchwała nr 93/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.