Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Łęczyca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4001
Hasła:opłata targowa,inkaso

UCHWAŁA NR XII/59/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru  i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta  i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,  poz.  113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887)  i art.  19  pkt  1 lit.  a)  i pkt  2 ustawy  z dnia  12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr  225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) i Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych  (Monitor  Polski  z dnia  25  października  2011r.  Nr  95,  poz.  961)  Rada  Gminy  w Łęczycy uchwala, co następuje:  § 1. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej w 2012 roku:  1) od straganu ­ 17,00 zł?  2) od pozostałych ­ 14,00 zł?  3) od czynności sprzedaży z samochodu ­ 20,00 zł.  § 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 658,49 zł.  § 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasenta Pana Mariana Olczaka, zam. Borów 9,  gmina Łęczyca.  § 4. Inkasent  dokona  poboru  opłaty  targowej  bezpośrednio  na  targowisku  za  pokwitowaniem  na  blankietach  urzędowych.  § 5. Inkasent  za  pobór  opłaty  targowej  otrzyma  wynagrodzenie  prowizyjne  w wysokości  50%  brutto  zainkasowanej kwoty.  § 6. Ustala  się  pobór  opłaty  targowej  za  dokonane  czynności  sprzedaży  z samochodu  w danym  miesiącu  w formie  jednorazowej  zapłaty  z dołu,  którą  oblicza  się  na  podstawie  oświadczenia  sprzedawcy  w następujący  sposób:  ilość  dni  sprzedażnych  w danym  miesiącu  razy  stawka  dziennej  opłaty  targowej.  Określa  się  termin  dokonania poboru opłaty targowej z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc. Poboru opłaty w tej  formie  dokona  inkasent  bezpośrednio  na  targowisku  za  pokwitowaniem  na  blankietach  urzędowych  bądź  sprzedawca  dokona  takiej  opłaty  bezpośrednio  w kasie  Urzędu  Gminy  w Łęczycy  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu Gminy.  § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Id: HVTKG­UQLCF­VYVNZ­HBCYR­DMNBY. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczacy Rady Gminy  Marian Kryszkowski

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich  :  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (D. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999r.w  sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  U.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. Z 2002r. Nr 9,  poz. 84 ze zm.) 

Id: HVTKG­UQLCF­VYVNZ­HBCYR­DMNBY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3564

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/58/2011 Radni Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

 • uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

 • uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.