Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Łęczyca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4002
Hasła:inkaso,opłata od posiadania psów

UCHWAŁA NR XII/60/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012  rok.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010r. Nr 96, poz.  620,  Nr  225,  poz.  1461,  Nr  226,  poz.  1475,  z 2011  r.  Nr  102,  poz.  584,  nr  112,  poz.  654,  nr  171,  poz.1016)  i Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z dnia 25 października 2011r. Nr 95 poz. 961) Rada  Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje:  § 1. Ustalić  stawkę  roczną  opłaty  od  posiadania  psów  w następującej  wysokości  ?  31,00  zł.  od  pierwszego  i każdego następnego psa podlegającego opłacie w 2012 roku.  § 2. Zwolnić  z opłaty  od  posiadania  psów  ­  z tytułu  posiadania  psów  w nieruchomościach  i gospodarstwach  rolnych ­ po trzy psy.  § 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy do dnia 31 maja 2012 r., a w  przypadku  nabycia  psa  w ciągu  roku,  w terminie  dwóch  tygodni  od  chwili  jego  nabycia,  w wysokości  pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   


Przewodniczacy Rady Gminy  Marian Kryszkowski

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich  :  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (D. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999r.w  sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  U.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. Z 2002r. Nr 9,  poz. 84 ze zm.) 

Id: GVYBG­ZQJYI­WIMKB­YKYSM­QTHTO. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/304/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/396/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XII/58/2011 Radni Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

 • uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.