Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Łowicz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4003
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XV/63/11 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na  obszarze Gminy Łowicz  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218?  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142 i 146, Nr. 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr  217, poz. 1281), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.  969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2007r. Nr 109, poz. 747? z 2008r. Nr 116, poz.  730, Nr 237, poz. 1655? z 2009 r. Nr 56 poz. 458? z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz Komunikat  Prezesa  GUS  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów 2011 roku (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 969 ) RADA GMINY ŁOWICZ uchwala co następuje :  § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy  na rok 2012 z kwoty 74,18 złotych za 1 dt do kwoty 40,00 złotych za 1 dt .  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XLVIII/223/10  Rady  Gminy  Łowicz  z dnia  10  listopada  2010  roku  w sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawę  do  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy  Łowicz.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   


Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: IHNCK­TVKBA­QAOJI­MBLTV­LWKPN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXV/175/09 Rady Gminy Łowicz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/223/10 Rady Gminy Łowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2297

  uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. 2012.605

  uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok

 • uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XII/58/2011 Radni Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2012 r.

 • uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.