Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Łowicz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4005
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XV/65/11 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r.  Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241? z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134,  poz.777, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475? z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) oraz  pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  roku  (  M.P.  z 2011r.  Nr  95,  poz.  961  )  w związku  z Obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  20  października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku ( M.P. z 2011r. Nr 95,  poz. 962 ) RADA GMINY ŁOWICZ uchwala co następuje :  § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :  1. Od  samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  i poniżej  12  ton,  z tym  że  w zależności  od  wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.  2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby  osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawaki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej  oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton,  z tym  że  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały  5. Od  przyczepy  i naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności  od  wieku  pojazdu,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  oraz  jego  wpływu  na  środowisko,  stawki  podatku  określa  załącznik  nr  5 do  niniejszej uchwały.  6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  z tym  że  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej  uchwały.  7. Od autobusów, z tym że w zależności od ilości miejsc do siedzenia, wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, stawki  podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łowicz.  § 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XLVIII/225/10  Rady  Gminy  Łowicz  z dnia  10  listopada  2010  roku  w sprawie  określenia  stawek  podatku od środków transportowych.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą  obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   


Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt 1 ustawy samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.   

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  do 10 lat włącznie  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  powyżej 9 t i poniżej 12 t  powyżej 10 lat  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  powyżej 9 t i poniżej 12 t  stawka podatku (w złotych)  spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator  370,00  609,00  752,00  346,00  560,00  680,00  pozostałe  381,00  621,00  765,00  358,00  575,00  693,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt. 2 ustawy samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.   

Liczba  osi  i dopuszczalna  całkowita (w tonach)  nie mniej niż  1  dwie osie  12  13  14  15  trzy osie  12  17  19  21  23  25  cztery osie i więcej  12  25  27  29  31  25  27  29  31  847,00  859,00  1341,00  2129,00  2129,00  859,00  1341,00  2129,00  2884,00  2884,00  17  19  21  23  25  182,00  318,00  652,00  847,00  1305,00  1305,00  318,00  652,00  847,00  1305,00  2030,00  2030,00  13  14  15  0,00  182,00  506,00  711,00  182,00  506,00  712,00  1612,00  mniej niż  2  masa  stawka podatku (w złotych)  oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  inne systemy zawieszenia osi  uznanym za równoważe  jezdnych  3  4 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt 3 ustawy ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.   

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło  od 3,5 t i poniżej 12 t  powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło  od 3,5 t i poniżej 12 t  stawka podatku (w złotych)  spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator  799,00  886,00  pozostałe  823,00  909,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt 4 ustawy ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.   

stawka podatku (w złotych)  Liczba  osi  i dopuszczalna  masa  całkowita  zespołu  pojazdów:  ciągnik  siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  oś  jezdna  (osie  jezdne)  z zawieszeniem  inne  systemy  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  zawieszenia  osi  równoważne  jezdnych  2  3  4 

nie mniej niż  1  dwie osie  12  18  25  31  trzy osie  12  40 

mniej niż 

18  25  31 

0,00  338,00  714,00  1803,00 

48,00  612,00  1172,00  2229,00 

40 

1589,00  2198,00 

2198,00  2884,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt 5 ustawy przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  7 ton i poniżej 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego.   

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  do 10 lat włącznie  od 7 t i poniżej 12 t  powyżej 10 lat  od 7 t i poniżej 12 t  stawka podatku (w złotych)  spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator  688,00  762,00  pozostałe  713,00  787,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt. 6 ustawy przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego.   

Liczba  osi  i dopuszczalna  masa  całkowita  zespołu  pojazdów:  stawka podatku (w złotych)  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  inny  oś  jezdna  (osie  jezdne)  z zawieszeniem  pneumatycznym  zawieszenia  lub zawieszeniem uznanym za równoważne  jezdnych  nie mniej niż  mniej niż  1  2  jedna oś  12  18  25  dwie osi  12  28  33  38  trzy osie  12  38  38  28  33  38  18  25  0,00  235,00  424,00  278,00  813,00  1128,00  1523,00  898,00  1249,00  32,00  409,00  715,00  392,00  1086,00  1648,00  2168,00  1201,00  1635,00  system  osi 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011 r. Art. 8 pkt. 7 Autobusy   

stawka podatku ( w złotych )  Wiek  pojazdu  i dopuszczalna  masa  całkowita  (  w tonach  )  i ilość  miejsc  do  spełnia  normy  czystości  spalin  EURO  lub  posiada  siedzenia  pozostałe  katalizator  do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej  mniej niż 30 miejsc do siedzenia  799,00  811,00  równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia  1007,00  1021,00  powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej  mniej niż 30 miejsc do siedzenia  886,00  897,00  równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia  1119,00  1131,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Maciej Malangiewicz

Id: CUIRK­ELOMC­TNGLI­TVVYW­CJVIB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2258

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

 • uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok

 • uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XII/58/2011 Radni Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.