Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4007
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII/92/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.  1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  17  października  2011  r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) uchwala:  § 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ? 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ?  4,33  zł  od  1 ha  powierzchni,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ? 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ? 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  3) od budowli ? 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3­7 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 


Id: MHFPW­AHEMN­NTMEE­UIACI­HLZDN. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Myczka

Id: MHFPW­AHEMN­NTMEE­UIACI­HLZDN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2776

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2223

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3304

  uchwała nr XV/155/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3252

  uchwała nr XVIII/70/11 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

 • uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.