Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Rawa Mazowiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4012
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,  poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (  Dz.  U.  z 2010  roku  Nr  95  poz.  613  Nr  96  poz.  620  Nr  225  poz.  1461  Nr  226  poz.  1474  z 2011 roku Nr 102 poz. 584 Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co  następuje:  § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rawa  Mazowiecka:  1) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 504 zł  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ? 694 zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 812zł  2) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  stawki  podatku  określa załącznik nr 1.  3) od  ciągników  siodłowych  lub  balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  3 ustawy  opodatkach  i opłatach  lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton ? 1070 zł  4) od  ciągników  siodłowych  lub  balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  4 ustawy  opodatkach  i opłatach  lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia stawki  podatku określa załącznik nr  2.  5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 320 zł  6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  które  łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton określa załącznik  nr 3.  7) od  autobusów,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o ilości  miejsc  do  siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc ? 962 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1710 zł.  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVII/218/09  Rady  Gminy  Rawa  Mazowiecka  z dnia  02  grudnia  2009  roku  w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 


Id: UUCQW­NHLIE­ZMVOV­GAPEE­PGVBS. Podpisany Strona 1

§ 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Rawa Mazowiecka  Tadeusz Pazurek

Id: UUCQW­NHLIE­ZMVOV­GAPEE­PGVBS. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/56/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. 

Liczba osi i dopuszczalna masa  Stawka podatku / w złotych/  całkowita /w tonach/  Nie mniej niż  Mniej  Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub  niż  zawieszeniem uznanym za równoważne  Dwie osie  12  13  14  15  Trzy osie  12  17  19  21  23  25  Cztery osie i więcej  12  25  27  29  31  17  19  21  23  25  ­  25  27  29  31  ­  1122,00  1234,00  1346,00  1460,00  1572,00  1684,00  1460,00  1572,00  1684,00  1908,00  2020,00  1234,00  1346,00  1460,00  1572,00  1770,00  1796,00  1572,00  1684,00  1856,00  2754,00  2754,00  13  14  15  ­  786,00  898,00  1122,00  1234,00  898,00  1010,00  1234,00  1406,00 

Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych 

Id: UUCQW­NHLIE­ZMVOV­GAPEE­PGVBS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/56/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :  ciągnik siodłowy + naczepa,  ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/  Nie mniej niż  Mniej  niż  Dwie osie  12  18  25  31  Trzy osie  12  40  40  ­  1572,00  2132,00  1934,00  2762,00  18  25  31  ­  1122,00  1234,00  1346,00  1684,00  1234,00  1346,00  1460,00  2134,00  Stawka podatku / w złotych/ 

Oś jezdna z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne 

Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych 

Id: UUCQW­NHLIE­ZMVOV­GAPEE­PGVBS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/56/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż  12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :  Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  / w tonach/  Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku  /w złotych/  Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za  równoważne  224,00  336,00  448,00  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  336,00  448,00  630,00 

Jedna oś  12  18  25  Dwie osie  12  28  33  38  Trzy osie  12  38  38  ­  898,00  1122,00  1234,00  1460,00  28  33  38  ­  336,00  688,00  1122,00  1346,00  448,00  954,00  1460,00  1908,00  18  25  ­ 

Id: UUCQW­NHLIE­ZMVOV­GAPEE­PGVBS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

 • Praca w USA a polski podatek dochodowy

  W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • uchwała nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.