Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4017
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR XIII/96/11 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych  w podatku od nieruchomości.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241,  z 2010  roku  Nr  28,  poz.142  i poz.146,  Nr  40,  poz.230  i Nr  106  poz.675,  z 2011  roku  Nr  21,  poz.  113,  Nr  117,  poz.679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr  226,  poz.1475  oraz  z 2011  roku  Nr  102,  poz.584,  Nr  112,  poz.654  i Nr  171,  poz.1016)  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  III/14/06  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  z dnia  21  grudnia  2006  roku  w sprawie  określenia  wzoru  formularzy  informacji  i deklaracji  podatkowych  w podatku  od  nieruchomości  (  Dziennik  Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 433, poz.3853) wprowadza się następujące zmiany:  1) załącznik  Nr  1 do  uchwały  określający  wzór  formularza  ?Informacja  o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych ? , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  2) załącznik  Nr  2 do  uchwały  określający  wzór  formularza  ?  Deklaracja  na  podatek  od  nieruchomości  ?,  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   


Przewodnicząca Rady Miasta  Rawa Mazowiecka  Grażyna Dębska

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011 r.

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 1

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 2

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 3

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011 r.

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 1

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 2

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 3

Id: TPLPN­DUFVZ­QHFQQ­YXCDO­DBDCX. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji  na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6626

  uchwała nr XXXIII-126/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3259

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2470

  uchwała nr XXXV/286/2009 Rady Gminy Przemyśl z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Brak obowiązku składania deklaracji PIT i CIT

  W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem się, iż nie ma potrzeby składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4. Czy istnieje obowiązek składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4 (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Podpis na zeznaniu CIT-8

  W spółce z o.o. nie ma zarządu, gdyż jego członkowie zrezygnowali. Nie ma też jeszcze ustanowionego kuratora. Spółka zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/95/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.