Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Kowiesy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 374 pozycja: 4054
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR XII/67/11 RADY GMINY KOWIESY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.  113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.  1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r, Nr 56  poz.  458,  z 2010  r.  Nr  96,  poz.  620,  Nr  226,  poz.  1475)  art.  6 ust.  9 ustawy  z dnia  30  października  2002  r.  o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,  Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz.  458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225,  poz.  1461,  Nr  226,  poz.  1475,  z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały.  § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 5. Traci  moc  uchwała  Nr  III/8/10  Rady  Gminy  Kowiesy  z dnia  9 grudnia  2010  r.  w sprawie  określenia  wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr  379, poz. 3710 ).  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.  § 7. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   


Przewodnicząca Rady Gminy  Barbara Kowalska

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011 r.  

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (NIP lub PESEL)* IN­1  Podstawa  prawna:  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO (niepotrzebne skreślić)  2. Na rok ..........................  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ­ Niniejsza  ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi  (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ­  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Eurpejskiej ­ dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ­ wydanie specjalne? ustawa z dnia 15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.  969  z późn.  zm.),  ustawa  z dnia  30  października  2002  r.  o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) 

Składający:  Formularz  jest  przeznaczony  dla  osób  fizycznych  będących  właścicielami  lub  posiadaczami  samoistnymi  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych,  użytkownikami  wieczystymi  gruntów,  posiadaczami  nieruchomości  lub  ich  części  albo  obiektów  budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  Termin  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  składania:  lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.  Miejsce  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.  składania:  A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  3. WÓJT GMINY KOWIESY Kowiesy 85, 96­111 Kowiesy  B. DANE IDENTYFIKACYJNE  4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję):  ?  ? współwłaściciel  właściciel  ?  ?  ?  ?  ? posiadacz  ?  posiadacz  współposiadacz  użytkownik  współużytkownik  zależny (np.  współposiadacz  samoistny  samoistny  wieczysty  wieczysty  dzierżawca)  zależny (np.  dzierżawca) 

5. Miejsce/adres położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek: 

6. Numer/y księgi/ąg wieczystej/ych lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta: 

Nazwisko  Data urodzenia 

Imię/imiona  Numer PESEL 

Imię ojca, imię matki Numer REGON (o ile został  nadany)  Powiat Nr domu  Nr lokalu

Kraj  Gmina  Miejscowość 

Województwo  Ulica  Kod pocztowy 

Poczta

Adres korespondencyjny (należy wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 1

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI  ? informacja składana po raz pierwszy  I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)  Wyszczególnienie  D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków  .................,......... m2  Podstawa opodatkowania  ? korekta uprzednio złożonej informacji 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (z dokładnością do 0,0001  .................,......... ha  ha)  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  .................,......... m2  publicznego  4. pozostałe grunty  .................,......... m2  D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich  kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych? za kondygnacje uważa się również garaże  podziemne,  piwnice,  sutereny  i poddasza  użytkowe.


  Powierzchnię  pomieszczeń  o wysokości  od  1,40  m  do  2,20  m  zalicza  się  do  powierzchni  użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się. Budynek ­ obiekt budowlany w rozumieniu przepisów  prawa  budowlanego,  który  jest  trwale  związany  z gruntem,  wydzielony  z przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada fundamenty i dach.  1. mieszkalnych  Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  2. związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od części budynków  mieszkalnych zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej  3. zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym  4. związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń  5. pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego  .................,......... m2  .................,......... m2 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  .................,......... m2  .................,......... m2 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  .................,......... m2  .................,......... m2 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  .................,......... m2  .................,......... m2 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  .................,......... m2  .................,......... m2 

6. budynków letniskowych 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m  .................,......... m2  (zaliczyć 50% powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m  Ogółem  .................,......... m2  .................,......... m2 

D.3.  WARTOŚĆ  BUDOWLI  LUB  ICH  CZĘŚCI  ZWIĄZANYCH  Z PROWADZENIEM  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  (wartość  ustalona zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  poz.613 z późn. zm.) ­ wartość budowli należy podać z dokładnością do 1 zł.  Budowle  E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH  1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie  działalności rolniczej  2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego  wynika zwolnienie)  .................,......... m2 .................,......... m2  ........................... zł 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 2

II. PODATEK ROLNY  F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)  Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (z dokładnością do 0,0001 ha)  Klasy użytków wynikające z ewidencji  gruntów  I  II  III  IIIa  IIIb  IV  IVa  IVb  V  VI  VIz  RAZEM:  GRUNTY POD STAWAMI:  a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem  b) zarybione innymi gatunkami ryb  c) grunty pod stawami niezarybionymi  ROWY:             orne        x                             sady        x                             użytki  zielone           x  x     x  x              rolne  zabudowane                                      zadrzewione   i  zakrzewione   na UR                                      Ogółem ha                                     

RAZEM:  G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM  Tytuł prawny zwolnienia  1. użytki rolne klasy V, VI, VIz ­ art. 12 ust. 1 pkt 1  2. grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych ­ art. 12 ust. 1 pkt 1  3. grunty wpisane do rejestru zabytków ­ art. 12 ust. 1 pkt 11  4. inne 


   powierzchnia  w ha  (z dokładnością  do 0,0001 ha)             

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów  2. inwestycyjne  3. inne  ha  III. PODATEK LEŚNY  I. POWIERZCHNIA LASU  1. wynikająca z ewidencji gruntów i budynków  2. zwolniona od podatku leśnego, w tym:  a) lasy z drzewostanem do 40 lat  b) inne (podać rodzaj oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)  w ha  (z dokładnością  do 0,0001 ha)              ? tak ? nie  ha 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 3

3. podlegająca opodatkowaniu  w tym lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

     

Oświadczam, iż znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze "stanem  faktycznym?.  Imię  Data wypełnienia informacji (dd­mm­rrrr):  Nazwisko Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  Uwagi:

Nr dokumentu 

Data i podpis przyjmującego

* Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL ­ w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  lub  niebędących  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i usług?  2)  NIP  ­  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011 r.  

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* DN­1  Podstawa  prawna:  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  2. Na rok .................................... 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Niniejsza  ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi  (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ­  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Eurpejskiej ­ dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ­ wydanie specjalne.  Składający:  Formularz  przeznaczony  jest  dla:  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  będących  właścicielami  lub  posiadaczami  samoistnym  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych?  użytkownikami  wieczystymi  gruntów?  posiadaczami  nieruchomości  lub  ich  części  albo  obiektów  budowlanych  lub  ich  części,  stanowiących  własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych, będących współwłaścicielami lub  współposiadaczami  z osobami  prawnymi  bądź  z innymi  jednostkami  organizacyjnymi  nieposiadającymi  osobowości  prawnej  lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.  Termin  do 31 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  składania:  bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.  Miejsce  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.  składania:  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  3. Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96­111 Kowiesy  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)  **dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):  ? osoba fizyczna  ? osoba prawna  ? jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości  prawnej  ? spółka nieposiadająca  osobowości prawnej  ***dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  ?  ? współwłaściciel  właściciel  ?  ?  ?  ?  ? posiadacz  ?  posiadacz  współposiadacz  użytkownik  współużytkownik  zależny (np.  współposiadacz  samoistny  samoistny  wieczysty  wieczysty  dzierżawca)  zależny (np.  dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna**/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia***

9. Nazwa skrócona**/imię ojca, imię matki***

10. Identyfikator REGON**

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 1

B.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA  Kraj  Gmina  Miejscowość  Województwo  Ulica  Kod pocztowy  Powiat Nr domu  Poczta Nr lokalu

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  ? deklaracja roczna  ? korekta deklaracji rocznej  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)  Wyszczególnienie  D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (z  dokładnością do 0,0001 ha)  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego  4. pozostałe grunty  m2    ha    m2    m2                Podstawa  opodatkowania  Stawka  podatku  Kwota  podatku w zł,  gr 

D.2.  POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI  (do  powierzchni  użytkowej  budynku  lub  jego  części  należy  zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych  oraz  szybów  dźwigowych?  za  kondygnację  uważa  się  również  garaże  podziemne,  piwnice,  sutereny  i poddasza  użytkowe.  Powierzchnię  pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się.  Budynek ­ obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  Kondygnacje o wysokości w świetle od  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  2. związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od części budynków  mieszkalnych zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej  Kondygnacje o wysokości w świetle od  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  Kondygnacje o wysokości w świetle od  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  4. związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń  Kondygnacje o wysokości w świetle od  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  Kondygnacje o wysokości w świetle od  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku  publicznego  Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  6. budynków letniskowych  Kondygnacje o wysokości w świetle od  1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%  powierzchni)  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2                                                                                                 

1. mieszkalnych 

3. zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 2

Kondygnacje o wysokości w świetle  powyżej 2,20 m  Ogółem  D. 3. BUDOWLE  Budowle (wartość ustalona zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­9 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613  z późn. zm.) ­ wartość budowli należy podać z dokładnością do 1 zł.  E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU**** (suma kwot z poz. D1­D3) 

m2  m2 

     

     

..........................zł 

2% 

   zł 

F. INFORMACJA O NIEUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów  zwolnionych oraz przepis prawa ­ z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  Oświadczam, iż znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze "stanem  faktycznym?.  Imię  Data wypełnienia deklaracji (dd­mm­rrrr):  Nazwisko Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  Uwagi:

Nr dokumentu 

Data i podpis przyjmującego

* Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL ­ w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  lub  niebędących  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i usług?  2)  NIP  ­  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.  **** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.): "Podstawy  opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki  kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych."  POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011 r.  

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub  PESEL)* DR­1  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  2. Na rok .................................... 

Podstawa  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)  prawna:  Składający:  Formularz  przeznaczony  jest  dla:  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami samoistnym gruntów? użytkownikami wieczystymi gruntów? posiadaczami  gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących  współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami  nieposiadającymi osobowości prawnej.  Termin  do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  składania:  bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.  Miejsce  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.  składania:  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  3. Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96­111 Kowiesy  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)  ** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):  ? osoba fizyczna  ? osoba prawna  ? jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości  prawnej  ? spółka nieposiadająca osobowości  prawnej  *** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  ?  ? współwłaściciel  właściciel  ?  posiadacz  samoistny  ?  ?  ?  ? posiadacz  współposiadacz  użytkownik  współużytkownik  zależny (np.  samoistny  wieczysty  wieczysty  dzierżawca)  ? współposiadacz  zależny (np. dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna**/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia***

9. Nazwa skrócona**/imię ojca, imię matki***

10. Identyfikator REGON** B.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA  Kraj  Gmina  Miejscowość  Województwo  Ulica  Kod pocztowy  Powiat Nr domu  Poczta Nr lokalu

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 1

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  ? deklaracja roczna  ? korekta deklaracji rocznej  Łączna powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (z dokładnością do 0,0001 ha)  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (niepodlegające zwolnieniu)  Klasa  Powierzchnia w ha  fizycznych  (z dokładnością do 0,0001  ha)                                                                                                                    Przelicznik  Powierzchnia w ha przeliczeniowych (z dokładnością do 0,0001 ha)  ha 

D.

 1. Grunty orne  I  II  IIIa  IIIb  IVa  IVb  D.2. Sady  I  II  IIIa  IIIb  IVa  IVb  D.3. Użytki zielone ­ łąki i pastwiska  I  II  III  IV  D.4. Grunty rolne zabudowane  I  II  III  IIIa  IIIb  IV  IVa  IVb  I  II  IIIa  IIIb  IVa  IVb  I  II  III  IV  D.7. Rowy ­ grunty orne, łąki i pastwiska  I  II  III  IIIa  1,80  1,65  1,15  1,50             

Strona 2

1,80  1,65  1,50  1,25  1,00  0,75  1,80  1,65  1,50  1,25  1,00  0,75  1,60  1,35  1,15  0,70  1,80  1,65  1,15  1,50  1,25  0,70  1,00  0,75  1,80  1,65  1,50  1,25  1,00  0,75  1,60  1,35  1,15  0,70 

                                                                                                     

D.5. Grunty pod stawamia niezarybionymi ­ grunty orne 

D.6. Grunty pod stawami niezarybionymi ­ łąki i pastwiska 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

IIIb  IV  IVa  IVb  D.9. Grunty pod stawami  zarybionymi łososiem, trocią,  głowacicą, palią i pstrągiem  D.8. Grunty pod stawami  zarybionymi innymi gatunkami  ryb  D.10. Użytki rolne (rowy, grunty  pod stawami niezarybionymi) bez  oznaczenia klasy gleboznawczej  D.11. Łączna powierzchnia  użytków rolnych (D1­D10)  Łączna powierzchnia w ha przeliczeniowych  Stawka podatku  Kwota podatku (w pełnych złotych)**** 

              

1,25  0,70  1,00  0,75  1,00 

              

  

0,20 

  

     

x  x 

x    

E. WYLICZENIE KWOTY PODATKU (BEZ ZWOLNIEŃ I ULG)          

F. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM  F.1. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH  Tytuł prawny zwolnienia  1. Użytki rolne klasy V, VI, VIz ­ art. 12 ust. 1 pkt 1  2. Grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków ­ art. 12 ust. 1 pkt 11  3. Grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych ­ art. 12 ust. 1 pkt 1  4. Inne zwolnienia od podatku rolnego (podać tytuł prawny zwolnienia, ulgi ­ oznaczenie przepisu prawa)             Powierzchnia w ha  fizycznych  (z dokładnością do  0,0001 ha) 

Razem:  F.2. ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA/ULGI  1. zwolnienie z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa  rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha ­ art. 12  ust. 1 pkt 4  2. ulga po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 ­ 75% ­ art. 12 ust. 6  3. ulga po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 ­ 50% ­ art. 12 ust. 6  4. ulga inwestycyjna ­ art. 13 ust. 1  5. inne                

   KWOTA (w zł, gr) 

RAZEM (w pełnych złotych)**** :  G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (w pełnych złotych****) ­ Różnica kwot z E­F 

     

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  Oświadczam,  iż  znane  mi  są  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za  podanie  danych  niezgodnych  ze  "stanem  faktycznym?.  Imię  Data wypełnienia deklaracji (dd­mm­rrrr):  Nazwisko Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 3

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  Uwagi:

Nr dokumentu 

Data i podpis przyjmującego

* Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL ­ w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  lub  niebędących  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i usług?  2)  NIP  ­  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.  **** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.): "Podstawy  opodatkowania,  kwoty  podatków,  odsetki  za  zwłokę,  opłaty  prolongacyjne,  zaokrągla  się  do  pełnych  złotych  w ten  sposób,  że  końcówki  kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych."  POUCZENIE:Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011 r.  

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację  (NIP lub PESEL)* DL­1  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  2. Na rok .................................... 

Podstawa  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)  prawna:  Składający:  Formularz  przeznaczony  jest  dla:  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  będących  właścicielami  lub  posiadaczami  samoistnym  lasów?  użytkownikami  wieczystymi  lasów?  posiadaczami  lasów,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  dla  osób  fizycznych  będących  współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami  nieposiadającymi osobowości prawnej.  Termin  do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  składania:  bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.  Miejsce  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.  składania:  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  3. Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96­111 Kowiesy  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)  ** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą  *** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną  fizyczną  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):  ? osoba fizyczna  ? jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej  5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  ?  ?  ?  ?  ?  ? współużytkownik  właściciel  współwłaściciel  posiadacz  współposiadacz  użytkownik  wieczysty  samoistny  samoistny  wieczysty  6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek ? osoba prawna  ? spółka nieposiadająca osobowości  prawnej  ? posiadacz  ? współposiadacz  zależny (np.  zależny (np. dzierżawca)  dzierżawca) 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna**/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*** 9. Nazwa skrócona**/imię ojca, imię matki*** 10. Identyfikator REGON** B.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA  Kraj  Gmina  Miejscowość  Województwo  Ulica  Kod pocztowy  Powiat Nr domu  Poczta 

Strona 1

Nr lokalu

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  ? deklaracja roczna  ? korekta deklaracji rocznej  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)  Wyszczególnienie  Powierzchnia w ha  fizycznych  (z dokładnością do  0,0001 ha)           Stawka  podatku  Kwota podatku zł, gr 

1. Lasy ochronne  2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków  narodowych  3. Lasy pozostałe (nie wymienione w pkt 1­2)  KWOTA PODATKU**** 

        

         zł 

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa ­  z jakiego tytułu występuje zwolnienie) ­ (z dokładnością do 0,0001 ha)  Wyszczególnienie  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia (samosiewu) ­ art. 7 ust. 1 pkt 1  2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków ­ art. 7 ust. 1 pkt 2  3. Użytki ekologiczne ­ art. 7 ust. 1 pkt 3  4. Inne zwolnienia od podatku leśnego:  Powierzchnia w ha  fizycznych  (z dokładnością do  0,0001 ha)  ha  ha  ha  ha

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  Oświadczam, iż znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze "stanem  faktycznym?.  Imię  Data wypełnienia deklaracji (dd­mm­rrrr):  Nazwisko Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  Uwagi:

Nr dokumentu 

Data i podpis przyjmującego

* Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL ­ w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  lub  niebędących  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i usług?  2)  NIP  ­  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.  **** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.): "Podstawy  opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki  kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych."  POUCZENIE:Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 

Id: NXDSL­VHBAL­UGORR­HJQFT­BRQGO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 r.

 • uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymianru podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie okreśłenia stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.