Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 374 pozycja: 4055
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII/93/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od  nieruchomości  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230,  z 2011  r.  Nr  21,  poz.  113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887)  oraz  na  podstawie  art.  7 ust.  3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.  620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr  232, poz. 1378) uchwala:  § 1. W  uchwale  NR  IV/11/2010  z dnia  17  grudnia  2010  r.  w sprawie  zwolnień  w podatku  od  nieruchomości  wprowadza się następującą zmianę:  1) § 1. Otrzymuje brzmienie:  ?§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:  1) budynki  lub  ich  części,  budowle  oraz  grunty  zajęte  na  potrzeby  prowadzonej  statutowej  działalności  w zakresie:  a) ochrony przeciwpożarowej,  b) służące uzdatnianiu i przesyłaniu wody,  c) organizowaniu i upowszechnianiu oświaty, kultury?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.   


Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Myczka

Id: MTLUV­ZVFJN­ZLYYE­EPQYA­FEBSP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/230/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty.

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.241

  komunikat nr 11/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2010r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6248

  zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.1089

  uchwała nr IV/20/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 r.

 • uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymianru podatku rolnego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.