Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Kleszczów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1426
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1426

UCHWAŁA NR XIX/182/2012 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych? prowadzonych na terenie Gminy Kleszczów w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów: Henryk Michałek

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.320.2616

  uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o ustaleniu wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Dywity z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/109/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/101/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr 94/12 Rady Gminy Dalików z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia Zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dalików na realizację przedsięwzięć, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dalików

 • uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Buczek z dnia 22 marca 2012r. zmieniajaca uchwałę Nr XII/88/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Buczek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.