Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-05-10
Organ wydający:Rada Gminy Kleszczów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1449
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1449

UCHWAŁA NR XIX/177/2012 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) art. 221 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) oraz art. 400a pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm.: z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, M.P. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, z 2010 r. Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz. 965, Dz.U. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 40, poz. 227, z 2011 r. M.P. Nr 94, poz. 957, Nr 94, poz. 958, Dz.U. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 94, poz. 551, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, Nr 152, poz. 897) ? Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 uchyla się ust. 2; 2) § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. Kwota dofinansowania stanowić może do 70% łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż: 1) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 1: a) dla podmiotów, których budynki są zasilane z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (dawniej: Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.) 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych),


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1449

b) dla podmiotów, których budynki są zasilane z gminnej sieci obsługiwanej przez Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 2) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2, 3, 4, 5 - 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);?; 3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, dla danego budynku można wykorzystać tylko jeden raz.?; 4) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Z przyznania dofinansowania wyłączone są budynki objęte dofinansowaniem na podstawie uchwały Nr XXX/320/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu i montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów.?; 5) § 11 zostaje oznaczony jako § 11 ust. 1, a po nim dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. W wyjątkowych sytuacjach Wójt Gminy Kleszczów, po przedłożeniu pozytywnej opinii przez Komisję, może wyrazić zgodę na zmianę miejsca instalacji na inny budynek położony na terenie gminy Kleszczów przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 1.?; 6) zmianie ulega załącznik Nr 1 do Regulaminu. Jego nowy wzór określa zał. nr 1 do niniejszej uchwały; 7) zmianie ulega załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jego nowy wzór określa zał. nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów: Henryk Michałek

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1449

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW ZAKUPU I MONTAŻU URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ W BUDYNKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW 1. Dane wnioskodawcy Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: ................................................................................................................. Adres zamieszkania/siedziby: ......................................................................................................................... NIP: ..................................................... PESEL ................................................ REGON ???????.. Telefon kontaktowy: ..................................................... e-mail: ?................................................................. 2. Dane dotyczące zakupu i montażu urządzenia wykorzystującego źródła energii odnawialnej w budynku położonym na terenie Gminy Kleszczów Rodzaj urządzenia planowanego do zainstalowania:* ? kolektor słoneczny ....................................................................................................................................... ? pompa ciepła ................................................................................................................................................ ? wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ........................................................................................... ? ogniwo fotowoltaiczne ???????????????????????????????? ? turbina wiatrowa ??????????????????????????????????.. Lokalizacja: adres nieruchomości: ...????????????????????????????????? numer działki i nazwa obrębu: ...?????????????????????????????. przeznaczenie budynku, w którym będzie zainstalowane ww. urządzenie: ????????????... .......................................................................................................................................................................... Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja na podstawie: .......................................................................................................................................................................... (proszę podać formę własności, przytoczyć akt potwierdzający tytuł własności) Oświadczam, iż w obrębie powyższego budynku nie zainstalowano dotychczas urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w ramach dofinansowania z budżetu Gminy Kleszczów. Budynek jest zasilany z sieci energetycznej obsługiwanej przez:* ? PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (dawniej: Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.) ? Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. Przewidywany całkowity koszt inwestycji: ????????????????????????? słownie: ...........................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1449

Wnioskowana kwota dofinansowania: .


......................................................................................................................................................................... (obliczona zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów) słownie: ........................................................................................................................................................... Planowany termin zakończenia inwestycji: ????????????????????????? Przyznane dofinansowanie proszę przesłać na rachunek bankowy: Nazwa banku: .................................................................................................................................................. Nr konta: ......................................................................................................................................................... Oświadczam, iż w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. Oświadczam, że akceptuję Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów. Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku ........................ ......................................... data Do wniosku należy dołączyć: - kopię aktu własności działki, na której usytuowany jest budynek, w którym dokonana się instalacji lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem ? oryginał do wglądu. * właściwe zaznaczyć podpis wnioskodawcy

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 1449

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ????????????.. Imię i nazwisko/Nazwa składającego sprawozdanie udzielonej .............................????????................................................ przez Gminę Kleszczów (imię nazwisko/nazwa podmiotu) na podstawie umowy dotacji nr ?????????????.??.., z dnia ........................................... 1. Opis zrealizowanych prac: ???????????.???????????????????????????????. ???????????.............................................................................................................................. 2. Data rozpoczęcia robót: ................................................................................................................................. 3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru: ................................................................ 4. Uzyskany efekt: ???????????????????????????????????.. 5. Nazwa wykonawcy robót: ???????????????????????????????.. .......................................................................................................................................................................... 6. Wartość całkowita zadania: ............................................................................................................................ 7. Kwota przyznanej przez Gminę Kleszczów pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z umową dotacji: ???????????????????????????????????????. 8. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania: ?????????????????????. 9. Kwota nie wykorzystanej dotacji: .................................................................................................................. 11. Data zwrotu nie wykorzystanej dotacji na konto Gminy Kleszczów: ??????????????. 12. Data przekazania należności wykonawcy robót: ??????????????????????. kwota należności ............................................................................................................................................ Dokumenty uzupełniające do rozliczenia: 1) kserokopia faktur/rachunków za wykonane prace; 2) protokół odbioru robót. Kleszczów, dnia ........................ ????????????????... Podpis składającego sprawozdanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/124/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 września 2011r. dotycząca zmiany Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 12/67/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 15/70/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości opłaty targowej

 • uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

 • uchwała nr XVI/3/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

 • uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów

 • zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.