Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Witonia z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach prowadzonych przez gminę Witonia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-15
Organ wydający:Rada Gminy Witonia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1894
Hasła:czas pracy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 1894

UCHWAŁA NR XVII/93/12 RADY GMINY WITONIA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach prowadzonych przez gminę Witonia Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Witonia uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze w szkołach prowadzonych przez Gminę Witonia w wysokości 34 godziny tygodniowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Gminy Witonia z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach prowadzonych przez Gminę. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Ojrzanowski


11:01
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3742

  uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz ? dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.966

  uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Miasta I Gminy Lesko z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.121.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-97/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/164/10 Rady Gminy Jaświły o określeniu rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów szkolnych oraz logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Granowo.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. o zmianie Uchwały Nr V/25/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz jednostkom organizacyjnym podlegającym gminie

 • uchwała nr XVII/75/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 8 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zmyślonej

 • uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Ręczno

 • uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ręczno

 • uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Przedborzu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu wchodzących w skład Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu oraz rozwiązania Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.