Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/265/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podległych Miastu Zduńska Wola

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-15
Organ wydający:Rada Miasta Zduńska Wola
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1895
Hasła:czas pracy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 1895

UCHWAŁA NR XXII/265/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podległych Miastu Zduńska Wola Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/99/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podległych Miastu Zduńska Wola, zmienionej uchwałą Nr X/129/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2011 r., w § 4 ust. 1, otrzymuje brzmienie: ?§ 4. 1. Ustala się, dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta nauczyciela, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w poniższej tabeli:


Lp. 1 1 2 3 4 Pedagog Pedagog specjalny Logopeda Psycholog Stanowisko 2 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (1 godzina zajęć = 60 minut) 3 26 26 26 26

11:01

?.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1895

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1 ? go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola: Artur Stępień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.121.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-97/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/164/10 Rady Gminy Jaświły o określeniu rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.966

  uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Miasta I Gminy Lesko z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Witonia z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach prowadzonych przez gminę Witonia

 • uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. o zmianie Uchwały Nr V/25/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz jednostkom organizacyjnym podlegającym gminie

 • uchwała nr XVII/75/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 8 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zmyślonej

 • uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Ręczno

 • uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ręczno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.