Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012?2016

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1920
Hasła:mieszkaniowy zasób

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1920

UCHWAŁA NR XXV/131/2012 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012?2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218 i z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012?2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Myczka


14:19

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1920

Załącznik do uchwały nr XXV/131/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 kwietnia 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY Rozdział 1 Mieszkaniowy zasób Gminy Nieborów § 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Nieborów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy. 2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań. 3. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ? będące własnością Gminy. 4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację, łazienkę. 5. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach określa tabela nr 1. Rozdział 2 Remonty i modernizacja § 2. 1. Analizę potrzeb oraz planu remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych określa tabela nr 2. 2. Realizacja remontów i modernizacji, o których mowa w ust. 1, ma na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym. Rozdział 3 Sprzedaż lokali § 3. 1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określają uchwały Rady Gminy. 2. Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań. Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej § 4. 1. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem czynników podwyższających stawkę, takich jak wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje. 2. Ustala się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową: 1) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie + 75% stawki bazowej; 2) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną + 60% stawki bazowej; 3) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową + 30% stawki bazowej. 3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych Gminy Nieborów. 4. Różnicę pomiędzy kosztami rzeczywistymi eksploatacji lokali socjalnych, a wpływami wynikającymi ze stawki czynszu za te lokale pokrywa Gmina Nieborów. 5. Ustalanie czynszu lub innych opłat za używanie lokali należy do Wójta Gminy Nieborów.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1920

Rozdział 5 Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy § 5. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy. Rozdział 6 Finansowanie gospodarki mieszkaniowej § 6. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne. 2. Wysokość wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i koszty remontów określa tabela nr 3. Rozdział 7 Polityka Gminy w zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy § 7. 1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy, konieczne jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 2. Remonty, o których mowa w ust. 1, obejmują taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcom lokalu zamiennego. 3. Sprzedaż lokali może być prowadzona na wniosek najemcy.

Tabela nr 1 WYKAZ ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W LATACH 2012?2016 PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wyszczególnienie (adres) 2 Nieborów ? ?Zajazd? Nieborów ?Czworak? Kompina - GRN Kompina ?Agronomówka? Dzierzgówek Bełchów, ul. Przemysłowa 6 Bełchów, ul. Przemysłowa 12 Bełchów, ul. Przemysłowa 14 Bełchów, ul. Gwardii Ludowej 3 Bełchów, ul. Gwardii Ludowej 4 Nieborów ? Dom Nauczyciela Bobrowniki ? Szkoła Podstawowa

Liczba lokali mieszkaniowych z zajętych 3 11 6 5 2 1 3 8 8 13 wolnych 4

Pow. w m2 5 394 277 188 130 25 129 290 290 355

Liczba lokali socjalnych 6

Pow. w m2 7

Wyposażenie lokali 8 wodociąg wodociąg wodociąg wodociąg, c.o kanalizacja, ---wodociąg wodociąg, kanalizacja, wodociąg, kanalizacja, wodociąg, wodociąg, kanalizacja, wodociąg, c.o kanalizacja, wodociąg, c.o kanalizacja,

Uchwała o zbyciu 9

Plan sprzedaży lokali 10

Stan techniczny 11 średni średni średni dobry średni średni średni średni średni średni

20 7 2

795 222 96

dobry dobry

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1920

Tabela nr 2 ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI W LATACH 2012?2016

Analiza rzeczowego zakresu potrzeb remontowych w latach Lp. Adres budynku 2012 1 2 3 Bełchów, ul. Termomodernizacja 1. Przemysłowa 12 budynku - 60.000,00 zł Nieborów?Zajazd? 2. Bełchów, ul. Przemysłowa 14 Bełchów, ul. 3. Gwardii Ludowej 4 Bełchów, ul. Gwardii 4. Ludowej 3 Kompina - GRN 5. Elewacja - 500.000,00 zł Termomodernizacja 80.000,00 zł Termomodernizacja budynku - 100.000,00 zł Termomodernizacja budynku - 60.000,00 zł Remont dachu - 40.000,00 zł Planowana wielkość środków finansowych w złotych 2013 4 2014 5 2015 6 2016 7

Tabela nr 3 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY W LATACH 2012?2016 W ZŁOTYCH

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5.

Rok 2 2012 2013 2014 2015 2016

Koszty eksploatacji 3 24.383,00 zł 25.115,00 zł 25.869,00 zł 26.644,00 zł 27.443,00 zł

Kosztów remontów i modernizacji 4 60.000,00 zł 580.000,00 zł 100.000,00 zł 60.000,00 zł 40.000,00 zł

Uwagi

Koszty eksploatacji obejmują: - koszt ubezpieczenia budynków, - koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych i przed budynkiem, - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, - koszty usług kominiarskich.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ? Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2012-2016.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni

 • uchwała nr XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr nr 2 i 3 miasta Koluszki

 • uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17.02.2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego drodze inkasa

 • uchwała nr XXI/46/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XIX/150/12 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała Rawska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.