Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-12(21)/2012/280/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2151
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2151

DECYZJA NR OŁO-4210-12(21)/2012/280/X/DS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 5 lipca 2012 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30 marca 2012 r. Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ?ENERGETYKA CIEPLNA? SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skierniewicach zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającego: - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000110800, - numer identyfikacji podatkowej (NIP): 836-13-28-631, postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji; 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 7 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/156/280/U/2/98/PK (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/167/280/U/2/98/PK (z późn. zm.), w dniu 2 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziesiątej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej ?Prezesem URE?. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach. W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy ? Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal 10:34


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2151

kulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy dla grup odbiorców oznaczonych -w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie dla ciepła - symbolami C-1, C-2, C-3, stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2011 w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Zgodnie z § 29 ?rozporządzenia taryfowego? podstawę do określenia kosztów jednostkowych oraz ustalenia cen i stawek opłat dla grupy odbiorców oznaczonej w przedmiotowej taryfie symbolem G-2, która powstała w wyniku podjęcia przez Przedsiębiorstwo energetyczne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło stanowiły koszty planowane dla pierwszego roku wykonywania nowej działalności gospodarczej. Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla dotychczasowych odbiorców w wysokości 6,8%. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju cen i stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Ustalony okres obowiązywania taryfy na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 94 C, 90-550 Łódź. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: Tadeusz Polak

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2151

W dniu 30 marca 2012 r. uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045. Otrzymują: 1. ?ENERGETYKA CIEPLNA? SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Przemysłowa 2, 96 ? 100 Skierniewice. 2. Wojewoda Łódzki.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2151

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2151

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2151

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2151

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2151
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5598

  decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5803

  decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5596

  decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów

 • uchwała nr XXII/166/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Radomsku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Radomsku przy ul. Piastowskiej 12

 • uchwała nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 22

 • uchwała nr XXII/164/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Radomsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41

 • uchwała nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.