Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 194/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Łódzki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2153
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2153

ZARZĄDZENIE NR 194/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1 Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 września 2012 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Gminy Ręczno. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska


13:27

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2153

Załącznik do zarządzenia nr 194/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2012 r. KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY RĘCZNO

Termin wykonania czynności wyborczej do 18 lipca 2012 r.

Treść czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie list kandydatów na radnych - zgłaszanie Wójtowi Gminy Ręczno kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze, - przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Ręcznie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Ręcznie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze, - sporządzenie spisu wyborców - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - zakończenie kampanii wyborczej - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze spisu wyborców - przeprowadzenie głosowania

do 28 lipca 2012 r. *

do 30 lipca 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. do godz. 24.00 do 24 sierpnia 2012 r.

do 26 sierpnia 2012 r.*

do 1 września 2012 r.*

do 2 września 2012 r.* do 6 września 2012 r. 14 września 2012 r. o godz. 24.00 15 września 2012 r. 16 września 2012 r. godz. 8.00-22.00

* Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2394

  zarządzenie nr 82/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiślica w Okręgu Wyborczym Nr 14.

 • DZ. URZ. 2009.200.1670

  zarządzenie nr 49/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach w Okręgu Wyborczym Nr 7

 • DZ. URZ. 2009.367.2678

  zarządzenie nr 77/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Daleszycach w Okręgu Wyborczym Nr 8

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1884

  zarządzenie nr 183/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym Nr 1

 • DZ. URZ. 2009.59.795

  zarządzenie nr 21/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w Okręgu Wyborczym Nr 10

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 192/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieńsku w okręgu wyborczym Nr 1

 • decyzja nr OŁO-4210-12(21)/2012/280/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r.

 • uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów

 • uchwała nr XXII/166/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Radomsku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Radomsku przy ul. Piastowskiej 12

 • uchwała nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 22


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.