Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

Tytuł:

uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Skomlin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2715
Hasła:sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2715

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 zmiany: z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb postępowania w zakresie wsparcia finansowego, zwanego dalej ?dotacją celową? klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin. 2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Skomlin zamierza osiągnąć jest: 1) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 2) poprawa warunków uprawiania sportu; 3) umożliwienie dostępu do różnych form uprawiania sportu jak największej liczbie mieszkańców Gminy Skomlin; 4) promocja sportu. § 2. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Skomlin. § 3. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej. § 4. 1. Udzielona dotacja może być przeznaczona, z zastrzeżeniem ust. 2, na: 1) realizację programów szkolenia sportowego; 2) zakup sprzętu sportowego; 3) pokrycie kosztów:


11:53:55

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2715

a) uczestnictwa lub organizowania zawodów sportowych, b) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, c) opłat startowych i regulaminowych, d) badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników, e) transportu i dojazdów na zawody i treningi, f) sędziowania zawodników, g) wyżywienia zawodników w czasie zawodów wyjazdowych; 4) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu: 1) transferów zawodników z innych klubów sportowych; 2) zapłaty nałożonych na klub sportowy lub zawodników klubu kar regulaminowych; 3) zobowiązania dotowanego klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia; 4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego; 5) kosztów, jakie poniósł wnioskodawca na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy. § 5. 1. Wójt Gminy Skomlin podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie, informację o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 2. Wzór wniosku określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Skomlin. § 6. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Skomlin, uwzględniająca przy ocenie: 1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy; 2) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację finansową; 3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie. 2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Skomlin. 3. Decyzja Wójta, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 4. Informacja o przyznanych dotacjach celowych podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. § 7. 1. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wraz z kosztorysem. § 8. 1. W trakcie realizacji zadania Wójt Gminy Skomlin ma prawo do kontroli i oceny realizacji zadania w następującym zakresie: 1) stanu realizacji zadania objętego dofinansowaniem; 2) efektywności i rzetelności wykonania zadania; 3) prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków z budżetu Gminy Skomlin; 4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. 2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Skomlin. 3. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę jest uprawniony do: 1) badania dokumentów związanych z realizacją zadania;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2715

2) dokumentowania stanu faktycznego przy wykorzystaniu dostępnych środków audiowizualnych; 3) dokonywania oględzin miejsc wykonywania przedsięwzięcia; 4) żądania składania pisemnych i ustnych wyjaśnień od osób kierujących klubem sportowym lub osób działających z jego upoważnienia. 4. Prowadzący kontrolę może sporządzać odpisy, wyciągi lub kserokopie z dokumentów z zachowaniem poświadczenia za zgodność przez kierującego klubem sportowym lub inną upoważnioną osobę. 5. Ustalenia z kontroli spisuje się w protokole kontroli, który podpisuje przeprowadzający kontrolę i kierujący klubem sportowym lub osoba przez niego upoważniona. 6. Kierujący kontrolowanym klubem sportowym lub osoba przez niego upoważniona, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnieść umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, a prowadzący kontrolę jest obowiązany dokonać ich analizy, zbadać przedstawione dowody i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół. 7. Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem kontroli może wydać zalecenia, które kontrolowany klub sportowy powinien wykonać w sposób i terminach w nich określonych. § 9. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia przyznanej dotacji. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) informacje o przebiegu realizacji zadania; 2) szczegółowe rozliczenie finansowe; 3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania; 4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur potwierdzających wydatkowanie środków. 3. Wzór sprawozdania określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Skomlin. 4. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji Wójt Gminy Skomlin przedkłada Radzie Gminy oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin. § 11. Traci moc uchwała Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skomlin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Siwik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/73/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Skomlin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XI/51/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

  uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2713

  uchwała nr XVIII/162/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2712

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2711

  uchwała nr XVIII/160/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2710

  uchwała nr XVIII/159/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.