Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

Tytuł:

uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kleszczów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2716
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2716

UCHWAŁA NR XXIV/206/2012 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 124, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 419 § 2 i § 4, oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Na ustalenia Rady Gminy Kleszczów w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach na terenie gminy Kleszczów. § 4. Traci moc uchwała Nr 268/275/98 Zarządu Gminy Kleszczów z dnia 18 sierpnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 14, poz. 185) w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwała Nr LIV/555/06 Rady Gminy Kleszczów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 329, poz. 2547) i Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim zadania dotyczącego podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze. § 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.


08:29:51

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2716

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kleszczów obejmującej lata 2010-2014. Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów: Henryk Michałek

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2716

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012 r. PODZIAŁ GMINY NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - liczba mieszkańców Gminy, ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 ustawy wprowadzającej KW), tj. na 31.03.2012 r. - 5044, - liczba wybieranych radnych (art. 17 UoSG) - 15, - liczba okręgów wyborczych - 15, - norma przedstawicielstwa dla Gminy (liczba mieszkańców/liczba wybieranych radnych) - 336.

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Żłobnica Antoniówka, Kocielizna Łuszczanowice Kolonia, Łuszczanowice od nr 103 do nr 144 Łuszczanowice od nr 48 do numeru 102 Łuszczanowice od nr 1 do numeru 47 Kleszczów: ul. Gliniana, ul. Główna: nieparzyste 75-117, 124-186, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Zielona Kleszczów: ul. Cicha, ul. Dojazdowa, ul. Główna: nieparzyste 59-61, parzyste 78-120, ul. Krótka, ul. Niska, ul. Ogrodowa, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, ul. Wysoka Kleszczów: ul. Boczna, ul. Główna: 2B-57A, parzyste: 60-72, ul. Łączna, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Urzędowa Kleszczów: ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul. Źródlana Kleszczów: ul. Chabrowa, ul. Irysowa, ul. Jagodowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kalinowa, ul. Krokusowa, ul. Liliowa, ul. Malinowa, ul. Południowa, ul. Poziomkowa, ul. Różana, ul. Słonecznikowa, ul. Tulipanowa, ul. Wschodnia Łękińsko: ul. Długa 1-17, ul. Miła, ul. Modrzewiowa, ul. Północna, ul. Rolna, ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. Ustronna Łękińsko: ul. Akacjowa, ul. Długa 18-86, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Poprzeczna, Wola Grzymalina Kolonia Adamów, Czyżów, Łękińsko, ul. Szkolna Wolica Granice okręgu wyborczego Bogumiłów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna Liczba mieszkańców Liczba radnych Norma przedstawicielstwa okręgu wybieranych w okręgu dla okręgu 237 442 248 290 326 316 342 339 338 383 388 311 303 363 418 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7053 1,3154 0,7380 0,8630 0,9702 0,9404 1,0178 1,0089 1,0059 1,1398 1,1547 0,9255 0,9017 1,0803 1,2440

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2716

Okręg wyborczy nr 1 ? 1 radny 237 : 336 = 0,7053 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 2 ? 1 radny 442 : 336 = 1,3154 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 3 ? 1 radny 248 : 336 = 0,7380 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 4 ? 1 radny 290 : 336 = 0,8630 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 5 ? 1 radny 326 : 336 = 0,9702 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 6 ? 1 radny 316 : 336 = 0,9404 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 12 ? 1 radny 311 : 336 = 0,9255 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 13 ? 1 radny 303 : 336 = 0,8988 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 14 ? 1 radny 363 : 336 = 1,0803 (współczynnik) Okręg wyborczy nr 15 ? 1 radny 418 : 336 = 1,2440 (współczynnik)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2716
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

  uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2713

  uchwała nr XVIII/162/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2712

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2711

  uchwała nr XVIII/160/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.