Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wojewoda Łódzki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2717
Hasła:odpady,Rozstrzygnięcia nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2717

08:29:26

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK-I.4131.839.2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. Rada Gminy w Lututowie Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 1337, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) stwierdzam nieważność uchwały Nr XV/96/2012 Rady Gminy w Lututowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektyw do 2032)?. Uzasadnienie Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy w Lututowie przyjęła ?Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)? będący załącznikiem do uchwały. Przedmiotowy Program został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, a w szczególności z art. 54 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 2 (m. in. programu w dziedzinie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa) poddaje projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez właściwy organ, którym w tym, przypadku, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Z ustaleń jakie poczynił organ nadzoru wynika, iż dla ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektyw do 2032)?, nie została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Na skutek wszczętego postępowania nadzorczego, wyjaśnienia złożył Wójt Gminy, w których wyjaśnił, iż w dniu 1 sierpnia 2012 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii w przedmiocie opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko. Zdaniem Wojewody Łódzkiego powyższe wyjaśnienia na zasługują na uwzględnienie, zgodnie bowiem z unormowaniem art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt programu powinien poddać go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania właści-


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2717

wemu organowi uprzednio przed jego przyjęciem. W zaistniałej sytuacji nie można uznać, iż niedopełnienie przez Gminę Lututów powyższego obowiązku, może zostać skutecznie konwalidowane w wyniku wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w zakresie wydania opinii dotyczącej prognozy oddziaływania na środowisko, jeżeli nastąpiło to już po podjęciu uchwały, na mocy której został przyjęty ?Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)?. W powyższej sytuacji niedopełnienie tegoż obowiązku przez gminę, zdaniem organu nadzoru wypełnia znamiona istotnego naruszenia prawa, co w konsekwencji musi skutkować wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska Do wiadomości: Wójt Gminy Lututów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2669

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.757.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.332.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 5 września 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.52.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.216.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.218.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

  uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2713

  uchwała nr XVIII/162/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2712

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.