Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2721

Tytuł:

uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Czerniewice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2721
Hasła:mieszkaniowy zasób

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2721

UCHWAŁA NR XXVI/147/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice na lata 2012-2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice. § 3. Traci moc uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 377, poz. 3458, Nr 377, poz. 3459, z 2010 r. Nr 284, poz. 2324). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Koczywąs


10:11:18

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2721

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CZERNIEWICE NA LATA 2012-2016 Rozdział 1 Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Czerniewice w latach 2012-2016 z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne § 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Czerniewice, zwanej dalej ?gminą?, obejmuje: 1) lokale mieszkalne: jeden o pow. 59,73 m2 , jeden o pow. 42,29 m2 znajdujące się w budynku położonym we wsi Chociw ? wyposażone w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie; 2) lokal mieszkalny o pow. 69,00 m2 znajdujący się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu, wyposażony w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie; 3) lokal mieszkalny w budynku murowanym ze stropodachem położonym w Czerniewicach przy ul. Mazowieckiej 74 o pow. 60,80 m2, wyposażony w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie; 4) lokale mieszkalne: jeden o pow. 76,85 m2, jeden o pow. 69,12 m2, jeden o pow. 65,71 m2, jeden o pow. 63,34 m2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach wyposażone w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie; 5) lokal o pow. 70,89 m2 położony we wsi Stanisławów Studziński w krytym eternitem drewnianym budynku parterowym wyposażonym w wodociąg; 6) przenośny kontener mieszkalny o wymiarach: szer. 2,45 m, dł. 6 m i 2,80 m wysokości. 2. Z zasobu, wymienionego w ust. 1, wydziela się lokale socjalne wymienione w pkt 5 i pkt 6. § 2. W latach 2012-2016 nie przewiduje się budowy nowych budynków mieszkalnych. § 3. Działania gminy będą się koncentrowały na utrzymaniu składników zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym. § 4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację i łazienkę. Rozdział 2 Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali § 5. Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji wskazuje, że stan techniczny lokali będących w zasobie gminy jest dobry. § 6. Remonty lokali bądź ich modernizacje w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy będą wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów, aby ich stan techniczny nie uległ pogorszeniu i będą przeprowadzane w latach 2012-2016.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Ilość budynków 1 1 1 1 1 Rodzaj remontu bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2721

§ 7. Jako priorytetowe uznaje się remonty przeprowadzone na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności instalacji elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych i dymowych. Rozdział 3 Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach § 8. W latach 2012-2016 nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych. Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu § 9. Ustala się następujące rodzaje czynszów: 1) za lokale mieszkalne; 2) za lokale socjalne. § 10. 1. Czynsz obejmuje następujące składniki: koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, oraz wspólne opłaty za utrzymanie czystości i energię elektryczną. 2. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest ponadto do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania: 1) za dostawę energii elektrycznej; 2) za dostawę wody; 3) za dostawę energii cieplnej oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych. § 11. 1. Przy ustalaniu stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za wyjątkiem czynszu za lokale socjalne, uwzględnia się czynniki obniżające i podwyższające jego wartość użytkową. 2. Nie planuje się obniżenia czynszu najemcom o niskich dochodach. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej jest i będzie realizowana na podstawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady ich przyznawania. § 12. 1. Przy ustalaniu stawki czynszu uwzględnia się: 1) czynniki obniżające oraz wysokość obniżki stawki czynszu: a) przeznaczenie budynku do rozbiórki obniża o ? 20%, b) brak w lokalu urządzeń wodociągowych obniża o ? 20%, c) w budynkach położonych poza miejscowością Czerniewice obniża o ? 20%; 2) czynniki podwyższające wartość użytkową: a) kanalizacja (WC) podwyższa o ? 25%, b) centralne ogrzewanie podwyższa o ? 25% , c) łazienka podwyższa o ? 25%, d) w budynkach położonych w miejscowości Czerniewice podwyższa o ? 25%.


§ 13. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu w zasobie. § 14. 1. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące zasób gminy opłacają najemcy tych lokali. 2. Czynsz najmu płatny jest przez najemcę w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesiąc, na wskazany przez wynajmującego rachunek bankowy. § 15. 1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Czerniewice.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2721

2. Podwyższenie stawek czynszu może być dokonywane przez Wójta Gminy Czerniewice nie częściej niż jeden raz w roku. § 16. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Rozdział 5 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016 § 17. 1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy Czerniewice. 2. Umowy najmu z najemcami zawiera Wójt Gminy Czerniewice. 3. Bieżący nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz urządzeń komunalnych znajdujących się w nim sprawuje Wójt Gminy Czerniewice. 4. W latach 2012-2016 nie przewiduje się prywatyzacji lokali będących w zasobie Gminy. Rozdział 6 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 § 18. Gospodarka mieszkaniowa w gminie finansowana jest ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie gminy oraz ze środków pochodzących z czynszu najmu. Rozdział 7 Wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniewice, a także wydatki inwestycyjne § 19. Przewiduje się koszty i wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w następującej wysokości w latach 2012-2016:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM Koszty bieżące eksploatacji 36 160,00 zł 37 245,00 zł 38 362,00 zł 39 513,00 zł 40 698,00 zł 191 978,00 zł Koszty remontów i modernizacji 10 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 34 000,00 zł Wydatki inwestycyjne

? ? ? ? ? ?

Rozdział 8 Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy § 20. 1. Gmina nie przewiduje remontów kapitalnych lokali mieszkalnych. 2. W miarę niezbędnych potrzeb w celu utrzymania poprawnego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych będą wykonywane remonty bieżące lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/258/10 Rady Gminy Czerniewice z dnia 18 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/07 w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 ? 2012

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2020.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

  uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

  uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.