Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2722

Tytuł:

uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Masłowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2722
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2722

UCHWAŁA NR XXIV/106/2012 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą Nr XLIII/158/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice, uchwałą Nr XIX/77/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/158/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice? przyjętego uchwałą Rady Gminy Masłowice Nr LVII/203/2010 z dnia 20 października 2010 r., Rada Gminy Masłowice uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice, zwanym dalej ?planem?, którego szczegółowe granice oznaczone są na rysunku planu. 2. Integralną częścią uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Masłowice dla części objętej planem; 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu ? stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;


10:11:01

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2722

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ? stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. § 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) tereny przemysłu wydobywczego ? kopalnia, oznaczony na rysunku planu symbolem P; 2) tereny przemysłowe i magazynowo-składowe, oznaczony na rysunku planu symbolem P.P; 3) tereny komunikacji kołowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG; 4) tereny komunikacji kołowej i urządzeń transportowych, oznaczony na rysunku planu symbolem KD.PP; 5) tereny elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granice obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) przeznaczenie terenów: a) tereny przemysłu wydobywczego ? kopalnia P, b) tereny przemysłowe i magazynowo-składowe P.P, c) tereny komunikacji kołowej KDG, d) tereny komunikacji kołowej i urządzeń transportowych KD.PP, e) tereny elektroenergetyki E; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) kwalifikacje funkcjonalne wyznaczone symbolem cyfrowym i literowym; 6) linia elektroenergetyczna do likwidacji. 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 2, pełnią funkcję informacyjną lub orientacyjne. § 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym (rysunkiem planu); 2) rysunku planu ? należy przez to rozumieć, rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 3) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami); 4) przepisach odrębnych i szczególnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 5) obszarze planu ? należy przez to rozumieć obszaru objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu ? w granicach obszar objętego planem; 6) terenie ? należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie terenu; 7) przeznaczeniu terenu (funkcja podstawowa) ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym terenie; 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najmniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną odległość płaszczyzny elewacji nowo realizowanych budowli od linii rozgraniczającej; 9) liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć wyznaczone planem granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2722

10) służebności ? należy przez to rozumieć ustanowienie w formie notarialnej na działce (działkach) odpowiedniej służebności drogowej; 11) przedsiębiorcy ? należy przez to rozumieć podmiot na rzecz którego wydano koncesję na eksploatację złoża; 12) kopalni ? należy przez to rozumieć odkrywkową kopalnię surowców mineralnych; 13) zakładzie przeróbczym ? należy przez to rozumieć zakład przeróbki wapienia; 14) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym; 15) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej; 16) udziale powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej; 17) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej najniżej położonego punktu na naturalnej warstwicy terenu znajdującego się w obrysie zewnętrznym budynku. 2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane w powyższym słowniczku należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi. § 4. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 6) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 7) stawki procentowe, służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 8) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 9) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.


2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1, nie występują wymienione niżej zagadnienia, dla których nie określa się ustaleń: 1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 3) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 5) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru planu § 5. Ustala się zasady ochrony środowiska obowiązujące na terenie całego planu:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2722

1) realizacja ustaleń planu nie może naruszać obowiązujących przepisów odrębnych i szczególnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody; 2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzje przewidziane regulacjami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; 3) ustalenia niniejszego planu nie mogą kolidować z rozporządzeniem Nr 59/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 4.12.2007r w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 374, poz. 3324, z późn. zm.). § 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i obszar ten nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. § 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ? w granicach planu nie ustala się przestrzeni publicznych. § 8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji kołowej: 1) projektuje się budowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do terenów kopalni, oraz przebudowę drogi krajowej Nr 42 w zakresie realizacji skrzyżowania do obsługi drogi gminnej; 2) dla potrzeb eksploatacyjnych i transportu wewnętrznego ustala się konieczność dostosowania nośności dróg, po których odbywał się będzie przewóz materiałów, do 100 kN/oś; 3) ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego przy realizacji kopalni i zakładu przeróbczego, niezbędne jest wprowadzenie przez przedsiębiorcę zabezpieczeń przed wnoszeniem zanieczyszczeń na jezdnię drogi krajowej. § 9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki; 2) dopuszcza się podział na działki przy czym nowo powstałą działka musi łącznie spełniać warunki: a) minimalna powierzchnia nowo powstałej działki budowlanej ? 1000 m2, b) minimalna szerokość elewacji frotowej działki od strony drogi, od której działka ma obsługę komunikacyjną ? 15,0 m, c) działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu, d) granice wydzielonej działki budowlanej powinny tworzyć z działką drogi, z której działka budowlana jest obsługiwana, kąt 00?900. § 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 1) odprowadzenie ścieków: a) odprowadzenie ścieków sanitarnych ? do czasu wybudowania kanalizacji komunalnej, ścieki gromadzone będą w szczelnych, atestowanych, bezodpływowych zbiornikach i wywożone okresowo przez wyspecjalizowaną firmę do oczyszczalni ścieków, b) odprowadzenie wód opadowych ? powierzchniowe z zastosowaniem środków zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń z terenów utwardzonych i parkingów do środowiska; 2) zaopatrzenie w wodę: a) dla całego obszaru planu zaopatrzenie w wodę z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej w oparciu o projektowany wodociąg, b) dopuszcza się budowę indywidualnego ujęcia wód realizowaną w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, c) przewidywana sieć wodociągowa winna zapewnić wodę do celów gospodarczo-bytowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2722

3) zaopatrzenie w ciepło ? dla całego obszaru planu zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła (kotłowni c.o.) realizowanych na podstawie projektów budowlanych z założeniem nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji spalin; 4) zaopatrzenie w gaz ? zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej po uzyskaniu warunków przyłączenia i w oparciu o przepisy szczególne i odrębne, na podstawie projektu budowlanego; 5) zaopatrzenie w energię elektryczną: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci 15 kV, b) w celu obsługi w zakresie energii elektrycznej należy wykonać nowe stacje transformatorowe 15/10,4 kV, c) na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę, należy zlokalizować nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) telekomunikacja: a) dostęp do telefonicznych połączeń kablowych z istniejącej i projektowanej sieci kablowej, z uwzględnieniem alternatywnych operatorów za pośrednictwem kablowego rozprowadzenia linii abonenckich, b) na terenie całego planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.


o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, c) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej (maksymalnej wysokości dla masztów telefonii komórkowej ? nie ustala się.); 7) gospodarka odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego. Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe § 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.P: 1) przeznaczenie terenu - tereny przemysłu wydobywczego ? kopalnia. Teren eksploatacji, zwałowisk nadkładu (tymczasowych) i urządzeń technicznych związanych z funkcją podstawową, 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) wszelkie prace eksploatacji powierzchniowej prowadzić w zgodzie z ustaleniami koncesji, b) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, c) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń związanych z funkcja podstawową; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: a) inwestycje realizować z uwzględnieniem ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu, b) dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z usuwaniem do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji gminnych urządzeń kanalizacyjnych, c) dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z usuwaniem do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji gminnych urządzeń kanalizacyjnych, d) dopuszcza się składowanie nadkładu złoża pochodzących z eksploatacji złoża na tymczasowych zwałowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.P, e) dopuszcza się zrzut wód z odwodnienia złoża kopaliny do środowiska z zachowaniem warunków określonych przez przepisy szczególne oraz praw innych użytkowników wód,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2722

f) nakazuje się wykonanie urządzeń do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska narażonych na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów i terenów przemysłowych oraz zwałowisk nadkładu złoża, g) gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsięwzięć prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz planami gospodarki odpadami, h) dopuszcza się eksploatację instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu, i) nakazuje się ograniczanie powierzchniowej emisji pyłu z wydobywania kopaliny oraz transportu i magazynowania surowców, j) eksploatacja kopalin i urządzeń technologicznych na terenie planu nie może powodować oddziaływania (w zakresie emisji substancji do powietrza), wyrażającego się opadem substancji pyłowych, o intensywności przekraczającej na terenach położonych poza granicami terenu planu, wielkość 200 g/m2/rok, określoną jako wartość odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi, k) ustala się, że zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu planu, oznaczonego symbolem 1P, nie może przekraczać na terenach zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych w ?Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice?, dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku określonych przepisami odrębnymi i szczególnymi, l) nakazuje się dokonania na koszt przedsiębiorcy naprawy szkód górniczych w zasięgu obliczonego leja depresji wynikającego z odwodnienia wyrobiska, m) nakazuje się prowadzenie monitoringu zmian poziomu i jakości wód podziemnych zgodnie z projektem monitoringu, n) nakazuje się prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposób zabezpieczający wody podziemne przez zanieczyszczeniem, o) ustala się rolny lub leśny kierunek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, p) w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego należy zabezpieczyć obiekt, powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) w Łodzi i wstrzymać prace budowlane do czasu podjęcia stosownej decyzji przez WKZ, q) projekty budowlane dla obiektów realizowanych na terenach zmeliorowanych winny uzyskać uzgodnienie i stosowną decyzję Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, r) maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 200 cm, s) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń z płyt i słupów betonowych, t) zachowanie istniejącego podziału działki; 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu ? z projektowanej drogi gminnej oznaczonej symbolem 1.

KD.PP, zgodnie z rysunkiem planu oraz z uwzględnieniem ustaleń § 8 pkt 1; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: a) zgodnie z ustaleniami § 10, b) istniejące na terenie planu sieci infrastruktury technicznej przeznacza się do sukcesywnej likwidacji bądź przebudowy zgodnie z projektami budowlanymi na etapie realizacyjnym, c) w projekcie budowlanym należy w uzgodnieniu z zarządcą sieci, przewidzieć przebudowę linii 15 kV zasilającej stacje transformatorową oznaczonych na rysunku planu 1.E. § 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.P.P.: 1) przeznaczenie terenu ? tereny przemysłowe i magazynowo-składowe. Teren zakładu przeróbczego; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) usytuowanie budynków i budowli wino być zgodne z ustaleniami niniejszego planu i odpowiadać warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2722

b) maksymalną wysokość projektowanych obiektów budowlanych i budynków ustala się na 20,00m npt. (nie dotyczy inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), c) rodzaj dachów jednospadowy lub dwuspadowy. Kąt nachylenia połaci dachowych winien zawierać się w przedziale 050-450, d) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu na 0,30, e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 5% dla całego terenu, f) ustala się minimalną ilość miejsc parkingowych na 1 miejsce/2 zatrudnionych, g) realizacja inwestycji na podstawie projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi, h) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych (o powierzchni do 20,0 m2) i maksymalnej wysokości do 5,00 m; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: a) inwestycje realizować z uwzględnieniem ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu, b) dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z usuwaniem do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji gminnych urządzeń kanalizacyjnych, c) zakazuje się dokonywania czynności stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych, d) dopuszcza się zrzut wód z odwodnienia złoża kopaliny do środowiska z zachowaniem warunków określonych przez przepisy szczególne oraz praw innych użytkowników wód, e) nakazuje się wykonanie urządzeń do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska narażonych na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów i terenów przemysłowych, f) gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsięwzięć prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz planami gospodarki odpadami, g) nakazuje się ograniczanie powierzchniowej emisji pyłu z transportu i magazynowania surowców, h) nakazuje się zastosowanie urządzeń do redukcji emisji pyłu z instalacji technologicznej, i) nakazuje się urządzenie terenów zieleni niskiej i wysokiej z nasadzeniami drzew i krzewów, na co najmniej 5% powierzchni terenu przeznaczonego pod lokalizację zakładu przeróbczego, j) w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego należy zabezpieczyć obiekt, powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków(WKZ) w Łodzi i wstrzymać prace budowlane do czasu podjęcia stosownych decyzji przez WKZ, k) projekty budowlane dla obiektów realizowanych na terenach zmeliorowanych winny uzyskać uzgodnienie i stosowną decyzję Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, l) maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 200 cm, m) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń z płyt i słupów betonowych; 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: a) z projektowanej drogi gminnej oznaczonej symbolem 1.KD.PP, zgodnie z rysunkiem planu oraz z uwzględnieniem ustaleń § 8 pkt 1, b) działki nieposiadające bezpośredniego dostępu do drogi publicznej można wykorzystać na cele budowlane zgodnie z przeznaczeniem po zapewnieniu dostępu do drogi publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2722

a) zgodnie z ustaleniami § 10, b) dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcją podstawową, c) istniejące na terenie planu sieci infrastruktury technicznej przeznacza się do sukcesywnej likwidacji bądź przebudowy zgodnie z projektami budowlanymi na etapie realizacyjnym.

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.E: 1) przeznaczenie terenu ? teren elektroenergetyki. Teren lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) usytuowanie budynków i budowli wino być zgodne z ustaleniami niniejszego planu i odpowiadać warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, b) maksymalną wysokość projektowanych obiektów budowlanych i budynków ustala się na 5,00 m npt. (nie dotyczy inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), c) rodzaj dachów jednospadowy lub dwuspadowy. Kąt nachylenia połaci dachowych winien zawierać się w przedziale 050-450, d) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu na 0,70, e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 5% dla całego terenu, f) realizacja inwestycji na podstawie projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: a) zakaz grodzenia działek prefabrykowanymi elementami betonowymi, b) zakaz stosowania w nawierzchniach utwardzonych asfaltu i betonu wylewanego; 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu ? poprzez projektowaną drogę gminną oznaczoną symbolem 1.KD.PP oraz służebność przejazdu przez jednostkę 1.P zgodnie z rysunkiem planu; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną ? zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 5. § 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.E: 1) przeznaczenie terenu ? teren elektroenergetyki. Teren lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) usytuowanie budynków i budowli wino być zgodne z ustaleniami niniejszego planu i odpowiadać warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, b) maksymalną wysokość projektowanych obiektów budowlanych i budynków ustala się na 5,00 m npt. (nie dotyczy inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), c) rodzaj dachów jednospadowy lub dwuspadowy. Kąt nachylenia połaci dachowych winien zawierać się w przedziale 050-450, d) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu na 0,70, e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 5% dla całego terenu, f) realizacja inwestycji na podstawie projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: a) zakaz grodzenia działek prefabrykowanymi elementami betonowymi, b) zakaz stosowania w nawierzchniach utwardzonych asfaltu i betonu wylewanego;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2722

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu ? poprzez projektowaną drogę gminną oznaczoną symbolem 1.KD.PP oraz służebność przejazdu przez jednostkę 1.P.P zgodnie z rysunkiem planu; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 5. § 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDG: 1) przeznaczenie terenu ? teren komunikacji. Droga krajowa Nr 42; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ? droga krajowa Nr 42 ? główna (klasy G) o szerokości w liniach rozgraniczających 26,00 m, zgodnie z rysunkiem planu. Projektuje się realizację skrzyżowania do obsługi drogi gminnej 1.KD.PP; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu ? zakaz grodzenia działek prefabrykowanymi elementami betonowymi; 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu ? adaptacja istniejącej drogi krajowe Nr 42; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną ? zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 1, 5 i 7; § 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1. KD.PP: 1) przeznaczenie terenu ? teren komunikacji. Projektowana droga gminna wraz z technicznymi urządzenia transportowymi; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń energetycznych oraz innych urządzeń związanych z funkcją podstawową, b) dopuszcza się realizację urządzeń transportowych związanych z obsługą kopalni i zakładu przeróbczego jak taśmociągi do transportu urobku z kopalni, c) droga gminna (klasy D) wraz z technicznymi urządzeniami transportowymi o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m i 20,00 m, zgodnie z rysunkiem planu; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu ? zakaz grodzenia działek prefabrykowanymi elementami betonowymi; 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu ? w powiązaniu z drogą krajową Nr 42 oznaczoną symbolem 1.

KDG i projektowanym skrzyżowaniem; 5) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 1, 5 i 7. § 17. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 1) 20% dla terenów P, P.P; 2) 1% dla terenów KD.PP, KDG, E. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 18. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy: Rafał Krawczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2722

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012 r. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MASŁOWICE DLA TERENU W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GRANICE Arkusz 1

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2722

Arkusz 2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2722

Arkusz 3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2722

Arkusz 4

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2722

Arkusz 5

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2722

Arkusz 6

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 16 ?

Poz. 2722

Arkusz 7

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 17 ?

Poz. 2722

Arkusz 8

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 18 ?

Poz. 2722

Arkusz 9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 19 ?

Poz. 2722

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWOEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MASŁOWICE, DLA TERENU W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GRANICE

Lp.

Data wpływu uwagi 2 x

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi 3 x

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga 5 x

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga 6 x

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Masłowice w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwaga uwzględniona 7 x Uwaga nieuwzględniona 8 x

Rozstrzygnięcia Rady Gminy Masłowice do uchwały Nr XXIV/106/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. Uwaga uwzględniona 9 x Uwaga nieuwzględniona 10 x

Uwagi

1 x

4 x

11 x

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 20 ?

Poz. 2722

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MASŁOWICE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MASŁOWICE DLA TERENU W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GRANICE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FUNKCJONOWANIA Jako podstawę prawną przyjęto: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), ustawa z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.). Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania obszaru objętego planem, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania. Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i będzie określone w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych. Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będącej zadaniami własnymi gminy należy: - wykup terenu pod budowę dróg i ciągów pieszych od właścicieli prywatnych, - budowa sieci wodociągowej. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane i później eksploatowane przez odpowiedniego zarządcę sieci. Środki finansowe na cele infrastrukturalne realizowane przez gminę będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w poszczególnych budżetach gminy na dany rok oraz funduszy Unii Europejskiej. Zakłada się też, że część wyposażenia w niezbędną sieć wodociągową w znacznej części realizowana będzie przez przyszłych właścicieli terenów.

Źródłem dochodu gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości. Gmina uzyska również dochody z podatku od nieruchomości. Można założyć, że programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, które zostaną wdrożone w gminie pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych należących do zadań własnych gminy. Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych. Prognozowane wydatki związane z realizacją ww. projektu będą stanowić podstawę do podjęcia prac nad ujęciem ich w wieloletnich programach inwestycyjnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1037

  uchwała nr XLI/313/10 Rady Gminy Ostrów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-2/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/05 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2240

  uchwała nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2721

  uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

  uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

  uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.