Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2729

Tytuł:

uchwała nr XXIX/246/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2729
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2729

UCHWAŁA NR XXIX/246/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu po stronie dochodów: 1) zmniejsza się o kwotę 30.000 zł dochody w zakresie zadań własnych; 2) zwiększa się o kwotę 30.000 zł dochody w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. § 2. Dokonuje się następujących zmian budżetu po stronie wydatków: 1) zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki w zakresie zadań własnych; 2) przenosi się środki w kwocie 7.000 zł w zakresie zadań własnych; 3) zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. § 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa: 1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.


09:20:34

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2729

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/246/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

§ 3

Treść 4

Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia 5 6

Zadania własne Dochody bieżące 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo0490 rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: zadania własne Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Dochody bieżące 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo0490 rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Razem: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst Ogółem: 30 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00 29 500,00 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2729

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/246/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

Treść 3

Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia 4 5

Zadania własne Wydatki bieżące 600 60095 Transport i łączność Pozostała działalność z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe: zadania statutowe 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwa ogólna 851 85121 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Razem: zadania własne Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Wydatki bieżące 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe, w tym na: zadania statutowe Razem: wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Ogółem: 30 000,00 30 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 37 000,00 7 000,00 30 000,00 7 000,00 7 000,00 30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00 37 000,00 37 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2728

  uchwała nr XXIX/245/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2727

  uchwała nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2726

  uchwała nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2725

  uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2724

  uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.