Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2730

Tytuł:

uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miasta Zgierza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2730
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2730

UCHWAŁA NR XXVI/253/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 84.452,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 84.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.936.438,94 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o 190.749,00 zł ? (w tym: z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania pn.: ?Plan miejscowy Miasto Tkaczy? o 15.372,00 zł, ?Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej? o 4.500,00 zł i ?Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulic Tuwima oraz Staffa? o 3.321,00 zł); 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.745.689,94 zł ? (w tym: z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych - na realizację przedsięwzięcia pn. ?Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza? ? WPF o 222.161,95 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. ?Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza? o 56.000,00 zł, oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania pn.: ?Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie? o 1.426.375,84 zł, ?Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza? o 13.705,00 zł, ?Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim? o 27.447,15 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 175.994,80 zł, w tym:


09:20:07

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2730

1) wydatki bieżące zadań własnych o 169.958,00 zł (w tym: rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o 84.000,00 zł); 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.036,80 zł (w tym: zadanie pn. ?Zakup stomatologicznego aparatu RTG? o 6.036,80 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 2.160.839,34 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 174.496,80 zł (w tym: rezerwę ogólną o 47.040,00 zł i nowe zadanie pn. ?Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza? o 28.000,00 zł); 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.986.342,54 zł (w tym: przedsięwzięcia pn.: ?Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie? ? WPF o 1.426.375,84 zł i ?Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza? ? WPF o 192.200,00 zł, zadanie realizowane w okresie rocznym pn. ?Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza? o 162.819,55 zł oraz na pięć nowych zadań realizowanych w okresie rocznym pn.: ?Zakup licencji i oprogramowania? o 15.000,00 zł, ?Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza? o 5.500,00 zł, ?Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza? o 112.000,00 zł, ?Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim? o 42.447,15 zł, ?Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu? o 30.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 5. Zwiększa się przychody o 132.857,60 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 6. W tabeli Nr 4 ?Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym? do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) wprowadza się nowe zadanie pn. ?Zakup licencji i oprogramowania? w kwocie 15.000,00 zł; 2) wprowadza się nowe zadanie pn. ?Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza? w kwocie 5.500,00 zł; 3) wprowadza się nowe zadanie pn. ?Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza? w kwocie 112.000,00 zł; 4) wprowadza się nowe zadanie pn. ?Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim? w kwocie 42.447,15 zł; 5) wprowadza się nowe zadanie pn. ?Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu? w kwocie 30.000,00 zł; 6) zwiększa się środki na zadanie pn. ?Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza? o 162.819,55 zł; 7) zmniejsza się środki na zadanie pn. ?Zakup stomatologicznego aparatu RTG? o 6.036,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 7. W tabeli Nr 5 ?Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych? do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. § 8. W załączniku Nr 1 ?Dotacje? do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 12.000,00 zł; 2) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa o kwotę 17.790,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2730

3) wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł; 4) zwiększa się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną o 2.800,00 zł; 5) zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o kwotę 162.819,55 zł; 6) zmniejsza się dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku o 6.036,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 9. W załączniku Nr 2 ?Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty? do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, miejskich przedszkoli, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 10. Nadwyżka na dzień 28 czerwca 2012 r. wynosi 5.904.367,53 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza: Jarosław Komorowski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2730

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

ZMNIEJSZA SIĘ:

z tego: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 Zadania własne 750 75075 0750 Administracja publiczna promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek leśny Różne rozliczenia różne rozliczenia finansowe rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem zadania własne 3 252,00 3 252,00 3 252,00 3 252,00 3 252,00 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku 7 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 10

1

2

3

4

6

756

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75615 0330 758 75814 2680 852 85212

200,00 200,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 11 000,00 11 000,00

200,00 200,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 11 000,00 11 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

11 000,00 84 452,00

11 000,00 84 452,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2730

ZWIĘKSZA SIĘ:

z tego: w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 0,00 0,00 0,00 40 252,00 15 000,00 15 000,00 25 252,00 22 000,00 3 252,00 0,00 0,00 0,00 30 200,00 200,00 200,00 30 000,00 30 000,00 63 193,00 63 193,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie przekształcenie wydatków na prawa użytrealizację kowania zadań finansowieczystego wanych w prawo z udziałem własności środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 222 161,95 222 161,95 222 161,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział rozdział paragraf

Nazwa

Plan na 2012 rok (4+6)

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody ze sprzedaży majątku

środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

1 710 71095 6207 750 75023 0580 75075 0960 0970 754 75421 6260 756 75615 0320 75616 0560 758 75814 0920 Działalność usługowa pozostała działalność

2

3 Zadania własne 222 161,95 222 161,95 222 161,95 40 252,00 15 000,00 15 000,00 25 252,00 22 000,00 3 252,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 30 200,00 200,00 200,00 30 000,00 30 000,00 1 530 720,99 1 530 720,99 40 000,00

4

6 222 161,95 222 161,95 222 161,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 527,99 1 467 527,99 0,00

7

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 527,99 1 467 527,99 0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.


1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych promocja jednostek samorządu terytorialnego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zarządzanie kryzysowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek rolny wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych innych jednostek organizacyjnych zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Różne rozliczenia różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2730

2990 6680 801 80104 0970 851 85154 0480 852 85212 0690 0920 0970 85215 0920 0970 85216 0970 900 90019 0960 90095 0970 926 92605 0970

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie przedszkola wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dodatki mieszkaniowe pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów zasiłki stałe wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej pozostała działalność wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna zadania w zakresie kultury fizycznej wpływy z różnych dochodów Razem zadania własne

23 193,00 1 467 527,99 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 11 000,00 7 000,00 50,00 1 300,00 5 650,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 760,00 610,00 610,00 2 150,00 2 150,00 3 344,00 3 344,00 3 344,00 1 936 438,94

23 193,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 11 000,00 7 000,00 50,00 1 300,00 5 650,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 760,00 610,00 610,00 2 150,00 2 150,00 3 344,00 3 344,00 3 344,00 190 749,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 467 527,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 689,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 161,95

0,00 1 467 527,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 523 527,99

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2730

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

ZMNIEJSZA SIĘ:

w złotych

z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące (5+8+9+10+ 11+12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagro dzenia i składki od nich naliczane 6 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 Zadania własne 710 71004 758 75818 851 85121 85153 853 85395 921 92195 Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność 75 258,00 75 258,00 84 000,00 84 000,00 11 036,80 6 036,80 5 000,00 700,00 700,00 5 000,00 5 000,00 175 994,80 75 258,00 75 258,00 84 000,00 84 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 700,00 700,00 5 000,00 5 000,00 169 958,00 75 258,00 75 258,00 84 000,00 84 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 700,00 700,00 5 000,00 5 000,00 169 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 258,00 75 258,00 84 000,00 84 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 700,00 700,00 5 000,00 5 000,00 169 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 036,80 6 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 036,80 6 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: w tym: Wydatki majątkowe (14+16) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 15 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4

5

8

9

11

12

13

14

16

Razem zadania własne

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2730

ZWIĘKSZA SIĘ:

w złotych

z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące (5+8+9+ 10+11+12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe (14+16) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

8

9 Zadania własne

11

12

13

14

600 60004 60016 710

Transport i łączność lokalny transport zbiorowy drogi publiczne gminne Działalność usługowa pozostała działalność

1 444 696,84 15 000,00 1 429 696,84 192 200,00

3 321,00 0,00 3 321,00 0,00

3 321,00 0,00 3 321,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 321,00 0,00 3 321,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 441 375,84 15 000,00 1 426 375,84 192 200,00

1 441 375,84 15 000,00 1 426 375,84 192 200,00

0,00 0,00 0,00 192 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

71095

192 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 200,00

192 200,00

192 200,00

0,00

750

Administracja publiczna urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zarządzanie kryzysowe Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie dowożenie uczniów do szkół Ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi

41 205,00

35 705,00

35 705,00

0,00

35 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

75023 75075

19 205,00 22 000,00

13 705,00 22 000,00

13 705,00 22 000,00

0,00 0,00

13 705,00 22 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 500,00 0,00

5 500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

754 75421 758 75818 801 80113 851 85153 85154

140 000,00 140 000,00 47 040,00 47 040,00 15 494,00 15 494,00 86 283,95 5 000,00 72 447,15

28 000,00 28 000,00 47 040,00 47 040,00 15 494,00 15 494,00 13 836,80 5 000,00 0,00

28 000,00 28 000,00 47 040,00 47 040,00 15 494,00 15 494,00 6 036,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 000,00 28 000,00 47 040,00 47 040,00 15 494,00 15 494,00 6 036,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 447,15 0,00 72 447,15

112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 447,15 0,00 72 447,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2730

85195 900 90002 921

pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby biblioteki muzea pozostała działalność

8 836,80 610,00 610,00 193 309,55

8 836,80 610,00 610,00 30 490,00

6 036,80 610,00 610,00 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 036,80 610,00 610,00 700,00

2 800,00 0,00 0,00 29 790,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 162 819,55

0,00 0,00 0,00 162 819,55

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

92109 92116 92118 92195

12 000,00 17 790,00 162 819,55 700,00

12 000,00 17 790,00 0,00 700,00

0,00 0,00 0,00 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 700,00

12 000,00 17 790,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 162 819,55 0,00

0,00 0,00 162 819,55 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem zadania własne

2 160 839,34

174 496,80

136 906,80

0,00

136 906,80

37 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 986 342,54

1 986 342,54

192 200,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2730

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

§ Nazwa Przychody 9500 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Zwiększa się 132.857,60 132.857,60 Zmniejsza się -

Rodzaj wolne środki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM

ZADANIA WŁASNE - po zmianach (w złotych) Dział Rozdział Paragraf 1 600 60004 6060 700 70005 6050 2 Transport i łączność lokalny transport zbiorowy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup licencji i oprogramowania Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 710 71095 6050 Działalność usługowa pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego 1 720 72095 6050 Informatyka pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stacje robocze i peryferia Zakup licencji i oprogramowania 750 75023 6050 Administracja publiczna urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 4 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r.

32 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

0,00 60 000,00 55 000,00 5 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2730

Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędu Miasta Zgierza 754 75416 6060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pneumatycznego aplikatura służącego do zdalnej iniekcji zwierząt 75421 6060 zarządzanie kryzysowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza 801 80195 6050 Oświata i wychowanie pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 851 85121 Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup stomatologicznego aparatu RTG Zakup wywoływarki do zdjęć RTG 85154 6050 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu 85195 6050 pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 852 85219 6057 Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 900 90015 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500,00 128 000,00 16 000,00 16 000,00

16 000,00 112 000,00 112 000,00

112 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 176 410,35 33 963,20

6220

33 963,20 13 963,20 20 000,00 72 447,15 72 447,15 42 447,15 30 000,00 70 000,00 70 000,00

70 000,00 15 000,00 15 000,00 14 245,81 14 245,81 754,19 754,19 195 000,00 195 000,00 195 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2730

Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej i Rubinowej Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 921 92118 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego muzea dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza 92195 pozostała działalność dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 754 75495 6050 Ogółem zadania własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca Ogółem zadania powierzone Ogółem zadania własne i powierzone

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Paragraf 1 2 758 Różne rozliczenia 75818 rezerwy ogólne i celowe rezerwy na inwestycje 6800 i zakupy inwestycyjne

22 000,00 35 000,00 68 000,00 70 000,00 400 000,25 350 000,25

6560

350 000,25

350 000,25 50 000,00

6570

50 000,00

50 000,00 1 076 910,60 107 000,00 107 000,00 107 000,00

107 000,00 107 000,00 1 183 910,60

Zadania inwestycyjne 3

Plan na 2012 r. 4 26 000,00 26 000,00 26 000,00

Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ? modernizacja dróg Ogółem zadania własne Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy

26 000,00 26 000,00 1 209 910,60

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2730

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów Plan po zmianach 1 160,00 zł 1 160,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł 3 140,00 zł 3 140,00 zł 6 100,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75095 Dz. 853 rozdz. 85395 Dz. 921 rozdz. 92195 Ogółem

Administracja publiczna pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Dotacje podmiotowe: Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku po zmianach

Lp. 1. 2. 3. Dział 921 921 921 Rozdział 92109 92116 92118 Miejski Ośrodek Kultury Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa Muzeum Miasta Zgierza Ogółem dotacje: Nazwa zadania Kwota w złotych 994 750,00 1 036 790,00 497 000,00 2 528 540,00

Dotacje celowe: Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2012 roku po zmianach

Lp. Dział Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 710 851 851 851 921 926 71095 85153 85154 85195 92195 92605 Nazwa zadania zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta w zakresie sportu dzieci i młodzieży Ogółem dotacje: Kwota w złotych 36 000,00 5 000,00 182 000,00 52 800,00 38 500,00 400 000,00 714 300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2730

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku po zmianach

Lp. 1. 2. Dział 851 851 Rozdział 85121 85121 Nazwa zadania dotacja na zakup stomatologicznego aparatu RTG dotacja na zakup wywoływarki do zdjęć RTG Ogółem dotacje: Kwota w złotych 13 963,20 20 000,00 33 963,20

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012 roku po zmianach

Lp. Dział Rozdział 1. 921 92118 Nazwa zadania dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza Kwota w złotych 350 000,25

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

DOCHODY - po zmianach

Nazwa 1 Szkoły podstawowe Dział/Rozdział 2 801/80101 0690 0750 0830 0920 0960 0970 Miejskie przedszkola 801/80104 0750 0830 0920 0960 0970 Gimnazja 801/80110 0690 0750 0830 0920 0960 0970

(w złotych)

Plan dochodów na 2012 r. 3 882 600,00 2 200,00 134 400,00 729 600,00 1 200,00 8 200,00 7 000,00 916 300,00 10 250,00 896 900,00 1 650,00 4 200,00 3 300,00 287 000,00 2 100,00 104 900,00 174 500,00 500,00 3 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2730

Liceum ogólnokształcące

801/80120 0690 0750 0920 0960

23 700,00 500,00 20 000,00 200,00 3 000,00 2 109 600,00

Ogółem dochody

WYDATKI - po zmianach

Nazwa 1 Szkoły podstawowe Dział/Rozdział 2 801/80101 4210 4220 4240 4260 4270 4300 4370 4410 4530 4700 Miejskie przedszkola 801/80104 4170 4210 4220 4240 4270 4300 4410 Gimnazja 801/80110 3020 4210 4220 4240 4270 4300 4370 4410 4530 4700 801/80120 4210 4270 4300

(w złotych)

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r. 3 882 600,00 91 520,00 711 200,00 4 500,00 1 200,00 35 300,00 14 300,00 4 240,00 940,00 18 400,00 1 000,00 916 300,00 25 235,00 20 265,00 807 000,00 698,00 3 140,00 59 952,00 10,00 287 000,00 3 500,00 59 060,00 162 000,00 5 000,00 27 300,00 11 600,00 2 170,00 3 500,00 11 670,00 1 200,00 23 700,00 12 690,00 7 310,00 3 700,00 2 109 600,00

Liceum ogólnokształcące

Ogółem wydatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.3

  uchwała nr XLI/379/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka ? Wschód

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/308/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/295/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/437/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 11/2012 Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 24 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 26 października 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, a Zarządem Miasta Zgierza w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu wykonywania zadań publicznych w zakresie biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

  Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie (...)

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2729

  uchwała nr XXIX/246/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2728

  uchwała nr XXIX/245/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2727

  uchwała nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2726

  uchwała nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2725

  uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.