Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/172/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 540
Hasła:przedsiębiorcy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 540

UCHWAŁA NR XVII/172/11 RADY GMINY ANDRESPOL

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 217, poz. 1281) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol. § 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, musi spełniać następujące wymagania: 1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową z zapleczem techniczno-biurowym. Teren bazy powinien być utwardzony, ogrodzony zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, wielkość powierzchni dostosowana do ilości pojazdów oraz ilości sprzętu. Baza powinna posiadać: - miejsca postojowe dla pojazdów, - miejsca do przechowywania kontenerów, pojemników i worków, - miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do gromadzenia odpadów, spełniające wymagania ochrony środowiska. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie; 2) posiadać tytuł prawny do dysponowania uniwersalnymi i specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę. Pojazdy powinny być sprawne technicznie i przystosowane do przewozu odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczania środowiska wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie załadunku. Środki transpor-


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 540 ?

tu przeznaczone do odbioru i transportu odpadów zmieszanych powinny być przystosowane do bezpyłowego ich odbioru; 3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej; 4) posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów spełniające wymagania określone w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol (uchwała Nr LIII/528/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 października 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol); 5) trwale i czytelnie oznakować pojemniki, kontenery i worki - nazwa firmy, numer telefonu; 6) oznakować pojazdy do odbierania odpadów w sposób trwały i czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych - nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu; 7) poddawać pojazdy i urządzenia służące do odbierania odpadów komunalnych myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie; 8) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów; 9) posiadać biuro wyposażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gmin informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na odbieranie odpadów komunalnych; 10) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku. 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujących niesegregowane odpady komunalne, jest zobowiązany także do odbierania wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym: - powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - zużytych baterii, - zużytych akumulatorów, - odpadów niebezpiecznych, - odpadów z remontu. 4. Gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym zebranymi selektywnie, należy prowadzić zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Andrespol. 5. Określa się, że miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów, są miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. § 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, musi spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, w postaci bazy transportowej wraz z garażami i miejscami postojowymi oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do mycia i dezynfekcji pojazdów. Miejsce garażowania pojazdów powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 540 ?

2) posiadać pojazdy (co najmniej jeden) asenizacyjne spełniające wymagania rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy powinny być sprawne technicznie; 3) oznakować w sposób trwały i widoczny pojazdy asenizacyjne, przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych, poprzez umieszczenie nazwy firmy, danych adresowych i numeru telefonu; 4) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wymienioną we wniosku; 5) poddawać pojazdy asenizacyjne myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie; 6) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku; 7) posiadać zaplecze biurowe pozwalające na prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przekazanie do gminy informacji wymaganych przepisami. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol http://andrespol.bip.cc. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.509

  uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.40.299

  uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.484.3537

  uchwała nr XXXIII/155/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/132/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 roku wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów

 • uchwała nr XV/130/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2012

 • uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.