Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/104/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-01-17
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 64
Hasła:formularze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala: § 1. 1. Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomości składanych przez osoby fizyczne dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wzór formularza deklaracji od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc Uchwała Nr VI/20/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 44, poz. 397). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Myczka

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 64 ?

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/104/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 64 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?4? Poz. 64 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?5? Poz. 64 ?

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/104/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?6? Poz. 64 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?7? Poz. 64 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?8? Poz. 64 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4591

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.346

  uchwała nr II/11/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę (...)

 • Zapis bankowy

  Czy istnieje prawne uregulowanie dotyczące sformułowania oraz wypełniania dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/86/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy

 • uchwała nr XV/107/11 Rady Gminy Biała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 819/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2011r.

 • uchwała nr 39/168/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2011r.

 • uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2011-2015

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.