Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 110/XIV/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Kutnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 988
Hasła:pomoc rodzinie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 988

UCHWAŁA NR 110/XIV/12 RADY POWIATU W KUTNIE z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w dalszej części jest mowa o: 1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690); 2) rodzinie zastępczej - oznacza to rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodową specjalistyczną oraz rodzinny dom dziecka; 3) placówce opiekuńczo-wychowawczej - oznacza to placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego; 4) dziecku - oznacza to dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywającą w pieczy zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 5) dochodzie dziecka - oznacza to otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 6) kryterium dochodowym - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 roku Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887); 7) świadczeniu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej - oznacza to przyznane świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; 8) średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej - oznacza to średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opie-


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 988 ?

kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ? w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i środki finansowe na jej bieżące funkcjonowanie; 9) zobowiązanych - oznacza to rodziców biologicznych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub rodziców osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, osoby pełnoletnie przebywające w pieczy zastępczej; 10) opłacie - oznacza to opłatę ponoszoną przez zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 11) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. § 2. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji administracyjnej. 2. Podstawą wydania decyzji w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych, które następuje na podstawie wywiadu środowiskowego, zaświadczeń potwierdzających sytuację życiową zobowiązanych, oświadczenia złożonego przez osoby zobowiązane lub innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania. § 3. 1. Starosta lub osoba działająca z jego upoważnienia może odstąpić na wniosek lub z urzędu od ustalenia opłaty. 2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 250% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej; 2) dochód osób zobowiązanych nie przekracza lub jest równy 350% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej. § 4. 1. Starosta lub osoba działająca z jego upoważnienia może na wniosek lub z urzędu umorzyć w całości łącznie z odsetkami opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w sytuacji, gdy dochód zobowiązanych przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub przekracza 350% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz występuje co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 1) sieroctwo; 2) bezdomność; 3) niepełnosprawność; 4) bezrobocie; 5) podejmowanie pracy dorywczej; 6) długotrwała lub ciężka choroba; 7) przemoc w rodzinie; 8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia; 11) zaistnienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej i strat materialnych; 12) pobyt w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej; 13) pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 14) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 988 ?

15) śmierć członka rodziny; 16) udokumentowanie braku dochodowości z gospodarstwa rolnego; 17) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne; 18) ponoszenie odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domach pomocy społecznej i innych placówkach; 19) brak umiejętności przystosowania do życia po opuszczeniu pieczy zastępczej lub zakładu karnego; 20) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy jej pobytu; 21) inne uzasadnione przypadki. § 5. 1. Starosta lub osoba działająca z jego upoważnienia może na wniosek lub z urzędu umorzyć w części wraz z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w sytuacji, gdy dochód zobowiązanych przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub przekracza 350% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz nie występuje żadna z okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1. 2. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz nie występuje żadna z okoliczności wymienionych w § 4 ust. 1, postępuje się według zasad zamieszczonych poniżej: 1) dochód od 251% do 300% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 80% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 95% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 2) dochód od 301% do 350% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 70% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 90% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 3) dochód od 351% do 400% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 60% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 85% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 4) dochód od 401% do 450% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 50% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 80% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 5) dochód powyżej 451% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 40% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 75% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?4? Poz. 988 ?

3. W przypadku, gdy dochód osób zobowiązanych przekracza 350% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz nie występuje żadna z okoliczności wymienionych w § 4 ust. 1 postępuje się według zasad zamieszczonych poniżej: 1) dochód od 351% do 400% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 80% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 95% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 2) dochód od 401% do 450% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 70% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 90% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 3) dochód od 451% do 500% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 60% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 85% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 4) dochód od 501% do 550% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 50% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 80% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 5) dochód powyżej 551% kryterium dochodowego: a) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 40% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, b) umorzenie w części wraz z ewentualnymi odsetkami 75% kwoty stanowiącej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. § 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoby zobowiązane załączają dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie. § 8. Traci moc uchwała Nr 120/XV/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kutnowskiego oraz uchwała Nr 135/XIX/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13 października 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, a także opiekunów prawnych, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych Powiatu Kutnowskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?5? Poz. 988 ?

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Rafał Jóźwiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1049

  uchwała nr XVI/104/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3060

  uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 • DZ. URZ. 2012.3928

  uchwała nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości, części, łącznie z odsetkami, odroczenia treminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.8.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XIX/134/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

  Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 112/XIV/2012 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego

 • uchwała nr 59/XII/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2012?2015 z perspektywą do 2019 roku

 • uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa i sprawozdania finansowego za rok 2010

 • uchwała nr XVII/81/12 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.