Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 296/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Zarząd Województwa Łódzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 992
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 992

UCHWAŁA NR 296/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: § 1. 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1337/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 1905/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2011 r., Uchwałą Nr 2016/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr 53/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 r. wprowadza zmiany polegające na: 1) zmianie Załącznika Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, poprzez: a) wprowadzenie w dziale II Zespół Poradni Specjalistycznych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 następujących zmian: - wykreślenie punktu 8 o treści ?Poradnia Wad Postawy?, - wpisanie ?Poradni Dermatologiczno?Wenerologicznej? w miejsce Poradni Dermatologicznej oraz Poradni Wenerologicznej, - zmianę nazwy komórki organizacyjnej z ?Poradnia Ginekologiczna? na ?Poradnia Ginekologiczno? Położnicza?, - zmianę numeracji komórek organizacyjnych, tj. dotychczasowe punkty 9-29 otrzymują odpowiednio numery 8?27, - dodanie nowej komórki organizacyjnej pod nazwą ?Poradnia Chirurgii Onkologicznej?, która otrzymuje odpowiednio numer punktu 28, b) wprowadzenie w dziale III Przychodnia Stomatologiczna w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 następujących zmian: - wykreślenie punktu 5 o treści ?Poradnia Stomatologii Zachowawczej?,


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 992 ?

- zmianę numeracji komórek organizacyjnych, tj. dotychczasowe punkty 6?7 otrzymują odpowiednio numery 5?6, c) wprowadzenie w dziale IV Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 następujących zmian: - zmianę nazwy komórki organizacyjnej z ?Pracownia Koagulacji? na ?Pracownia Koaguologii?; 2) zmianie Załącznika Nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poprzez uwidocznienie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b. 2. Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowią załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Marszałek Województwa: Witold Stępień Wicemarszałek: Artur Bagieński Wicemarszałek: Dorota Ryl Członek Zarządu: Marcin Bugajski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 992 ?

Załącznik nr 1 do uchwały nr 296/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 marca 2012 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU, KTÓRA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne: I. Szpital w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą: 1) Oddział Otolaryngologiczny; 2) Oddział Okulistyczny; 3) Oddział Reumatologiczny; 4) Oddział Urologiczny; 5) Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych; 6) Oddział Rehabilitacyjny; 7) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; 8) Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych; 9) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 10) Oddział Chirurgiczny; 11) Oddział Neurochirurgiczny; 12) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej; 13) Oddział Neonatologiczny; 14) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 15) Oddział Neurologiczny; 16) Oddział Udarowy; 17) Oddział Ginekologiczno-Położniczy; 18) Oddział Chorób Wewnętrznych; 19) Oddział Pediatryczny; 20) Szpitalny Oddział Ratunkowy; 21) Izba Przyjęć; 22) Blok Operacyjny; 23) Centralna Sterylizatornia; 24) Apteka Szpitalna; 25) Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych; 26) Prosektorium; 27) Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej; 28) Pracownia Diagnostyki Endoskopowej. II. Zespół Poradni Specjalistycznych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą: 1) Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?4? Poz. 992 ?

2) Poradnia Otolaryngologiczna; 3) Poradnia Okulistyczna; 4) Poradnia Leczenia Zeza; 5) Poradnia Reumatologiczna; 6) Poradnia Urologiczna; 7) Poradnia Nefrologiczna; 8) Poradnia Rehabilitacyjna; 9) Poradnia Diabetologiczna; 10) Poradnia Gastroenterologiczna; 11) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 12) Porania Chirurgiczna; 13) Poradnia Chirurgii Dziecięcej; 14) Poradnia Neurochirurgiczna; 15) Poradnia Kardiologiczna; 16) Poradnia Neurologiczna; 17) Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci; 18) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci; 19) Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego; 20) Poradnia Logopedyczna; 21) Poradnia Alergologiczna; 22) Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna; 23) Poradnia Medycyny Pracy; 24) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza; 25) Szkoła Rodzenia; 26) Poradnia Onkologiczna; 27) Poradnia Chirurgii Szczękowo?Twarzowej; 28) Poradnia Chirurgii Onkologicznej. III. Przychodnia Stomatologiczna w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą: 1) Poradnia Stomatologiczna; 2) Poradnia Ortodontyczna; 3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej; 4) Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia; 5) Poradnia Protetyki Stomatologicznej; 6) Poradnia Stomatologii Dziecięcej. IV. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą: 1) Pracownia Analityki Ogólnej; 2) Pracownia Hematologii; 3) Pracownia Immunochemiczna; 4) Pracownia Mikrobiologii;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?5? Poz. 992 ?

5) Pracownia Koaguologii; 6) Pracownia Chemii Klinicznej; 7) Pracownia Serologii Grup Krwi. V. Pracownie Diagnostyki Obrazowej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą: 1) Pracownia Ultrasonografii; 2) Pracownia Rentgenodiagnostyki; 3) Pracownia Mammografii; 4) Pracownia Tomografii Komputerowej; 5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego. VI. Pracownie Diagnostyki Kardiologicznej w Sieradzu przy ul.


Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą: 1) Pracownia Holterowska; 2) Pracownia Ultrasonografii; 3) Pracownia Prób Wysiłkowych; 4) Pracownia EKG. VII. Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą: 1) Pracownia Fizykoterapii; 2) Pracownia Kinezyterapii; 3) Pracownia Masażu; 4) Pracownia Hydroterapii; 5) Pracownia Ciepłolecznictwa (parafina); 6) Sala Ćwiczeń dla Dzieci. VIII. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą: 1) Gabinet Lekarza POZ; 2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej; 3) Gabinet Medycyny Szkolnej; 4) Gabinet Szczepień; 5) Gabinet Zabiegowy; 6) Zespół Transportu Sanitarnego. IX. Ratownictwo Medyczne w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą: 1) Ambulatorium Ogólne; 2) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego; 3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego; 4) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-270 Złoczew, ul. Burzenińska 8/10; 5) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3; 6) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-235 Błaszki, Lubanów 27; 7) Dyspozytornia. X. Szpital w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą: 1) Izba Przyjęć; 2) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?6? Poz. 992 ?

3) Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem; 4) Oddział Rehabilitacji; 5) Dział Rehabilitacji; 6) Pracownia Diagnostyki Obrazowej; 7) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. XI. Zakład Opiekuńczo?Leczniczy w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą: 1) Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej; 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy; XII. Ośrodek Hospicyjno?Paliatywny w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą: 1) Oddział Medycyny Paliatywnej; 2) Hospicjum Stacjonarne; 3) Hospicjum Domowe; 4) Poradnia Opieki Hospicyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?7? Poz. 992

Załącznik nr 2 do uchwały nr 296/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 marca 2012 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU, KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?8? Poz. 992

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?9? Poz. 992
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 2016/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 53/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIX/1621/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/171/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/1288/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Czerniewice; Wójta Gminy Lubochnia z dnia 16 lutego 2012r. do Porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Czerniewice Gminie Lubochnia wykonania zadania publicznego z zakresu oświaty, zawartego w dniu 5 stycznia 2012 roku 

 • porozumienie nr 3/2012 Wójta Gminy Łęczyca; Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 1 lutego 2012r.

 • porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki; Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Błaszki wykonania zadania z zakresu kultury

 • uchwała nr 110/XIV/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 • uchwała nr 112/XIV/2012 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.