Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-09
Organ wydający:Rada Miejska w Łęknicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 107 pozycja: 1427
Hasła:regulaminy,Karta Nauczyciela,nauczyciele,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę  Łęknica. Na podstawie art.30 ust.6 i 6a oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97 poz.674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W § 4 uchwały zmienia się ust.2 określający wysokość stawek dodatku funkcyjnego, który po  zmianie otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych:  -Lp. -Stanowisko lub funkcja -Stawka dodatku funkcyjnego -1. -Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych -15-50% wynagrodzenia zasadniczego -2. -Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych -5-50% wynagrodzenia zasadniczego § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. § 3 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 września 2009r.


Przewodniczący Rady

Andrzej Marszałek

ID: ECALZZUQXAQPEDUWDHOPQUUYG. Niepodpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.645

  uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia ,obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.44

  uchwała nr XIX/104/08 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.117.1

  uchwała nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2009.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej

 • uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego

 • wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 247/09 z dnia 21 lipca 2009r. Wyrok

 • uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

 • uchwała nr XXX/211/09 Rady Gminy Żagań z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.