Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/38/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-09
Organ wydający:Rada Miejska w Zbąszynku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 107 pozycja: 1428
Hasła:Karta Nauczyciela,nauczyciele,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXXVII/38/09 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Zbąszynku uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVI/29/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 czerwca 2009r. w § 7 pkt 2 dodaje się ppkt f w brzmieniu: ?f) rzetelnie realizuje zadania wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jan Mazur

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik

 • DZ. URZ. 2010.336.3644

  uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie oraz w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie i w uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • DZ. URZ. 2010.234.1551

  uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .

 • DZ. URZ. 2011.340.2833

  uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica

 • uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej

 • uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego

 • wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 247/09 z dnia 21 lipca 2009r. Wyrok

 • uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.