Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-01-07
Organ wydający:Rada Gminy Bojadła
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 5
Hasła:regulaminy,Karta Nauczyciela,nauczyciele

UCHWAŁA NR XXII/100/08 RADY GMINY BOJADŁA z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.; Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008r. Nr 42, poz. 257) uchwala się, co następuje: Regulamin warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym. Rozdział 1 Postanowienia wstępne § 1. Regulamin, określa : 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw; 3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 1) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole, zespół edukacyjny lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę Bojadła; 2) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę bądź dyrektora szkoły, przedszkola, zespołu edukacyjnego albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy; 3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę; 4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego; 5) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); 6) Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. § 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.


2. Regulamin nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. Rozdział 2 Dodatek za wysługę lat § 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat. 2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela. 3. Do okresu pracy, od którego zależy wysokość dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy zatrudnienia w charakterze nauczyciela oraz inne okresy wliczane do stosunku pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy i innych przepisów szczególnych. 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje : a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca, b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 5. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty ( świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów. Rozdział 3 Dodatek motywacyjny §5. 1. Ogólne warunki przyznania nauczycielom dodatku Rozporządzenia. motywacyjnego określa § 6

1. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą: 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym; 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem dodatkowym zadaniem lub zajęciem; 3) w zakresie pracy na rzecz klasy za: a) zorganizowanie wycieczek turystyczno ? krajoznawczych, b) zorganizowanie wyjazdów w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych np. kina, teatr, c) zorganizowanie imprez klasowych, d) zdiagnozowanie w sposób udokumentowany sytuacji wychowawczej w klasie; 4) w zakresie pracy z uczniami za: a) prace w oparciu o opracowane przez siebie programy nauczania, b) skuteczne przygotowanie uczniów (ucznia) do udziału w konkursach, zawodach, c) prowadzenie nieodpłatnych, dodatkowych udokumentowanych zajęć edukacyjnych z uczniami, d) opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych, e) diagnozowanie i ewaluowanie własnej pracy dydaktyczno ? wychowawczej; 5) w zakresie pracy na rzecz szkoły za: a) prowadzenie lekcji otwartych, b) zorganizowanie imprez szkolnych, c) pełnienie funkcji opiekuna aktywnie działającego uczniowskiego samorządu szkolnego, d) podejmowanie i (lub) wykonywanie działań na rzecz promocji szkoły, e) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz szkoły, f) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej, i prowadzenie komisji rady pedagogicznej, innych komisji i zespołów; przewodniczenie kierowniczym,

2

6) w zakresie doskonalenia zawodowego warsztatu pracy i samokształcenia się za: a) unowocześnianie tzw. warsztatu pracy, b) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych, c) zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w kursach, warsztatach, innych formach doskonalenia zawodowego poświadczonych stosownym dokumentem, d) ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego, e) upowszechnianie poza szkołą własnych doświadczeń i innowacji pedagogicznych, f) aktywne uczestniczenie w pracach doraźnych komisji wykonujących zadania wynikające z potrzeb szkoły. § 6. Ustala się kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły: 1) za tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły: a) szczególne osiągnięcia szkoły w realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje placówka, c) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów, d) podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenie, e) systematyczny nadzór pedagogiczny, f) g) inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich, stwarzanie warunków do aktywności uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

h) stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników; 2) za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym: a) twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy, b) realizacji koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i wykorzystanie inicjatyw płynących od mieszkańców, c) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych, d) aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci zagrożonych patologią społeczną, e) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów, f) prawidłowej organizacji pracy. § 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy. § 8. 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla wszystkich szkół w wysokości 1,50% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.


2. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi: 1) dla nauczyciela - od 2% do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela; 2) dla dyrektorów szkół ? od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, w granicach posiadanych środków finansowych, a dla dyrektora Wójt ustalając jego wysokość oraz okres na jaki został przyznany. § 9. Dodatek motywacyjny nauczyciel stażysta otrzymuje po roku pracy. § 10. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną część wynagrodzenia .

3

Rozdział 4 Dodatek funkcyjny §11. 1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 Rozporządzenia. 2. Nauczycielom którym powierzono w szkołach, przedszkolach stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne kierownicze stanowisko przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w zł ) Od 10% - 40% Od 20 % - 50% Od 10% - 30% Od 20% - 60 %

Stanowisko Dyrektor Gimnazjum /Szkoły Podstawowej/ do 6 oddziałów od 7 do 16 oddziałów Kierownik świetlicy szkolnej Dyrektor Zespołu Edukacyjnego (Szkoła Podstawowa+ Przedszkole) Wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

3. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny w związku ze sprawowaniem funkcji: 1) za wychowawstwo klasy 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego obejmującego wychowawstwo; 2) opiekunowie stażu 2 % od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela opiekuna. 4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając między innymi wielkość placówki jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce. 5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze ustala dyrektor placówki. 6. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonania zadań , za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcyjne powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków. 7. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące. Rozdział 5 Dodatek za warunki pracy § 12. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy zgodnie z § 8 i § 9 Rozporządzenia i przysługuje dodatek za każdą godzinę przepracowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach. 2.Wysokość dodatku z zastrzeżeniem ust. 3 wynosi: a) b) za trudne warunki pracy ? 10% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za uciążliwe warunki pracy ? 5% stawki godzinowej obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe. wykonywania

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego pracy, z którą dodatek jest związany.

4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca

4

się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 5. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt. Rozdział 6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw §13. 1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku . 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na podstawie art. 42 ust. 5a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.


5. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli realizujących wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęć z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy ? jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 6. Godziny zastępstw doraźnych realizuje się w uzasadnionych wypadkach spowodowanych nieobecnością nauczyciela. 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 8. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 9.W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie z konieczności realizacji programu nauczania, za zgodą organu prowadzącego można nauczycielowi przydzielić więcej niż 1 i 1/2 etatu. Rozdział 7 Dodatek mieszkaniowy § 14.1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. 2. Dodatek przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny do których zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących w tym dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się nie dłużej niż do 25 roku życia. 3. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości: a) dla 1 osoby -1 % b) dla 2 osób - 2 % c) dla 3 osób - 3 % d) dla 4 osób i więcej - 4 % Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.

5

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w pkt.3 Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

stale

z

nim

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego. 6. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela 7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach : 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego; okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa została zawarta; 4) korzystanie z urlopu wychowawczego. 8. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu. Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 15. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. § 16. Traci moc uchwała Nr XII/42/07 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych dla, których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym. § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. Dodatkowo podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bojadłach i w placówkach oświatowych. Przewodniczący Rady Stefan Łabiak

6
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3577

  uchwała nr XXII/122/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/345/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.538

  uchwała nr XXIX/256/09 Rady Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wpłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Bełchatów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza

 • uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie

 • zarządzenie nr 0151-69/08 Burmistrza Miasta Sulęcin z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.