Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-01-07
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 7
Hasła:regulaminy,Karta Nauczyciela,nauczyciele

UCHWAŁA NR XVII/135/2008 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009 Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 54 ust. 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009 Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych: 1) za wysługę lat; 2) motywacyjnego; 3) funkcyjnych; 4) za warunki pracy; 5) za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 6) dodatku mieszkaniowego. Rozdział 2 Dodatek za wysługę lat § 2. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się: 1) okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy; 2) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawa do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło w ciągu miesiąca. 4. Podstawą do ustalenia stażu pracy od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.), albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów. Rozdział 3 Dodatek motywacyjny § 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnianie przez nauczyciela co najmniej 3 z niżej wymienionych kryteriów: 1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,


b) c)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, znajomość środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) b) c) d) e) f) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków, podnoszenie umiejętności zawodowych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności: a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) g) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, opiekowanie się samorządem uczniowskim, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły; prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, umiejętne zarządzanie zespołem pracowniczym, tworzenie dobrej atmosfery pracy, wdrażanie innowacji i programów autorskich, wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego i spraw administracyjno ? gospodarczych, aktywna działalność placówki oświatowej w środowisku.

5) dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół:

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, natomiast dla dyrektorów szkół na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla wszystkich szkół w wysokości 15zł na jeden etat kalkulacyjny miesięcznie. 4. Minimalna wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi 50zł miesięcznie. 5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół od 60zł do 500zł miesięcznie. 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły wójt gminy. 7. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną część wynagrodzenia. Rozdział 4 Dodatek funkcyjny § 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach stanowiska kierownicze, opiekuna stażu oraz wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w § 4 ust. 4 i 8 niniejszego regulaminu. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala wójt gminy w granicach stawek określonych w ust. 8 uwzględniając wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk

kierowniczych w placówce. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów szkół, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób ustalonych w ust. 4 ustala dyrektor szkoły. 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 1) opiekuna stażu w wysokości 50zł miesięcznie za 1 nauczyciela stażystę powierzonego opiece; 2) wychowawstwa klasy w szkołach podstawowych i w gimnazjum: do 10 uczniów w klasie 45zł miesięcznie, od 11 do 14 uczniów w klasie 55zł miesięcznie, od 15 do 19 uczniów w klasie 65zł miesięcznie, powyżej 20 uczniów w klasie 75zł miesięcznie.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków. 6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące. 7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 8. Tabela stawek dodatków funkcyjnych: Stanowisko Dyrektor szkoły do 6 oddziałów od 7 do 16 oddziałów od 17 i powyżej 17 oddziałów Wicedyrektor w szkole od 12 oddziałów Wartość dodatku funkcyjnego(miesięcznie w złotych) 220 ? 420 350 ? 620 420 - 970 210 - 460 Rozdział 5 Dodatek za warunki pracy § 5.


1. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych warunkach tj.: 1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w klasach powyżej 28 uczniów; 2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10 % zwiększonej stawki godzinowej nauczyciela. Rozdział 6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstw doraźnych nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnych zastępstw. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa udziela się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę

godzin realizowanego wymiaru godzin. 4. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli realizujących wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy ? jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 5. Godziny zastępstw doraźnych realizuje się w szczególnie uzasadnionych wypadkach spowodowanych nieobecnością nauczyciela bez względu na liczbę nieobecnych dni. Jeżeli zastępstwo prowadzi nauczyciel, wynagrodzenie za godzinę wynosi 100% zgodnie ze stopniem awansu zawodowego. Rozdział 7 Dodatek mieszkaniowy § 7. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela; 2) nauczycielom zatrudnionym w wymiarze godzin nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. Dodatek przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, do których zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się nie dłużej niż do 25 roku życia. 2. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości: 1) 25zł dla 1 osoby; 2) 35zł dla 2 osób; 3) 50zł dla 3 osób; 4) 65zł dla 4 osób; 5) 80zł dla 5 i więcej osób. 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek. będącemu także nauczycielem stale z nim

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela. 6. O każdej zmianie w rodzinie, nauczyciel niezwłocznie powiadamia na piśmie zakład pracy. Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 styczna 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009r. § 9. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwą organizację związkową trybie art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela. § 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 z pózn. zm.) § 11. Traci moc uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. Przewodniczący Rady Janusz Wygnaniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5844

  uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.

 • DZ. URZ. 2009.277.2155

  uchwała nr XXVII/240/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.265.2080

  uchwała nr XXXII/136.09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  uchwała nr XXIV/129/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkole Podstawowej w Sławcu prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowogród

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Trzciel z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel

 • uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym

 • uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza

 • uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.